LAASUNDE
1
A pínki pãmɛ
Laasunde Dauda nɛ́, Yurusalɛmu kína yãn dí.
Makũ laasunde ma pì:
Yã pã búgubugu,
yã pã búgubugu,
a pínki pãmɛ.
Bↄ́ àreen bisãsiri dì le andunia gũn
wari kũ àtɛn kɛ a zĩ sĩnda pínki gũnwaa?
Kpàinↄ dì gɛ̃tɛ, wurenↄ dì su,
ama andunia dìgↄ̃ kun gↄrↄ sĩnda pínkimɛ.
Ifãntɛ̃ dì bo àdi gɛ̃,
àdi wã à ɛra à gɛ́ gu kũ àdi bon.
Ĩa dì káka gɛ̀nↄmidↄki kpa,
àdi ɛra à su gugbãnduru kpa,
àdigↄ̃ likara àgↄ̃ gɛ́ àgↄ̃ su.
Swa sĩnda pínki í dìgↄ̃ ká ísira gũmmɛ,
ama ísira dì paro,
í pìnↄ dì ɛra ò su swa pìnↄ mìiamɛ.
Pↄ́ sĩnda pínki dì ń kpasa,
kpasa pì yã gɛ̃̀ onala.
Gugwana dì mↄ́ wɛ́aro,
yãmana dì sã paro.
Yã kũ à kun yã mɛ́ ani ɛra àgↄ̃ kun dↄ,
yã kũ ò kɛ̀ yãn oni ɛra ò kɛ dↄ.
A dufu ke kú andunia gũnlo.
10 Pↄ́ke kun kũ oni pi:
Ǹ pↄ́ dufu ke gwa yá?
Oi! À gĩnakɛ à kun ó ã zaa zĩ kↄ̀.
11 Gbɛ̃ káakunↄ yã dìgↄ̃ dↄ gbɛ̃ken doro.
Bee gbɛ̃ kũ onigↄ̃ kun zianↄ,
ń yã ni dↄ gbɛ̃ken ziakpɛzĩro.
 
12 Makũ laasunde ma kí blè Isarailanↄa Yurusalɛmu. 13 Ma mɛ̀ɛ kpà yã kũ òtɛn kɛ andunia gũn pínki tàasikanaaa, ma gwàgwa ↄ̃ndↄ̃'ↄ̃ndↄ̃ ma è Luda zĩ pãsĩ dà bisãsirinↄnɛ ò kɛ. 14 Ma yã kũ òtɛn kɛ andunia gũn è pínki, a pínki bi pãmɛ, pɛna gukoriamɛ.
15 Pↄ́ fĩkarana porona vĩro,
òdi le ò pↄ́ kũ à kunlo naroro.
 
16 Akũ ma ò ma swɛ̃̀ɛ gũn ma pì: Ǹ gwa! Ma ↄ̃ndↄ̃ zↄ̃kↄ̃ de gbɛ̃ kũ ò kpata blè Yurusalɛmu ma ãnↄla ń pínki, ma ↄ̃ndↄ̃ kũ ma dↄ̃naao wɛ́ bò manamana. 17 Akũ ma mɛ̀ɛ kpà ↄ̃ndↄ̃ asiri dↄ̃naaa de mà yↄ̃nkↄkɛ kũ mìsariyão asiri dↄ̃, akũ ma è abirekũ bi pɛna gukoriamɛ dↄ.
18 Ɔ̃ndↄ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ dì su kũ nɛ̀sɛyakana zↄ̃kↄ̃ↄomɛ,
òdi yã'ũmmana le ń dↄ̃na lɛ́mmɛ.