ƐFESUDENƆ
1
Gbɛ̃kɛ kũ Luda kɛ̀wɛrɛ Kirisi gũn
Makũ Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀rii Luda pↄyenyĩnaa gũn, makũ mɛ́ ma takada dí kɛ̃̀ Luda gbɛ̃ kũ òtɛn Kirisi Yesu náani kɛ zaa Ɛfesunↄnɛ. Ó De Luda kũ Dikiri Yesu Kirisio gbɛ̃kɛ kɛárɛ, à á gba aafiaa.
Ò Luda ó Dikiri Yesu Kirisi De sáabu kpá! Ó kunna Kirisi gũn Luda a Nini arubarika sĩnda pínki dàógu zaa musu. À ó sɛ́ a gũn andunia katɛna ã, de ó kunna gↄ̃ denɛ adona mamberu sari. Yenyĩ gũn à gĩnakɛ à ó dítɛ a nɛ́nↄ ũ Yesu Kirisi gãi, lákũ àtɛn wɛtɛ a pↄyenyĩnaa gũn nà, de à tↄ́ bo a gbɛ̃kɛ gakuride kũ à kɛ̀wɛrɛ a Nɛ́ yenyĩde gũn yãi. A gũn à ó bó kũ a aruo. À ó taarinↄ kɛ̃̀wá a gbɛ̃kɛ zↄ̃kↄ̃ kũ à kɛ̀wɛrɛ à gɛ̃̀ ↄla yãi. Ɔ̃ndↄ̃ sĩnda pínki kũ wɛ́zɛ̃ sĩnda pínkioo gũn à tò o a pↄyenyĩna asiri dↄ̃̀, lákũ à zɛ̀o à kɛ Kirisi gãi nà. 10 Tó a pↄyenyĩnaa pì kɛgↄrↄ kà, ani pↄ́ sĩnda pínki kakara Kirisi ń Mìdenɛ, pↄ́ kũ à kú musu kũ zĩtɛo pínki. 11 Luda kũ àdi yã sĩnda pínki kɛ lákũ à zɛ̀o a pↄyenyĩnaa gũn nà gĩnakɛ à ó dítɛ lákũ àtɛn wɛtɛ nà, à ó sɛ́ a pↄ́ ũ Kirisi gũn, 12 de ókↄ̃nↄ kũ ó wɛ́ dↄ Kirisii zaa káakunↄ ògↄ̃ de a tↄ́ gakuride kpàrinↄ ũ. 13 Ákↄ̃nↄ sↄ̃, a yãpura yã mà, a baaru nna kũ à á sura bàa pìi sì. A gũn Luda a zĩda sèedaa kɛ̀áwa a Nini kũ à a lɛ́ sɛ̀ ũ. 14 Àkũmɛ túbi kũ óni le zɛnkpɛkɛ ũ ari Luda gↄ̃ gɛ́ a gbɛ̃nↄ bo, de ò a tↄ́ gakuride kpá yãi.
Pↄlu aduakɛna Ɛfesudenↄnɛ
15 Abire yãi zaa gↄrↄ kũ ma á Dikiri Yesu náanikɛnaa mà kũ yenyĩ kũ á vĩ kũ Luda gbɛ̃nↄ ń pínki, 16 mádi kámma bo kũ Luda sáabukpanaao á yã musuro. Á yã dìgↄ̃ dↄmagu wɛ́kɛ kũ madì kɛ Ludaaa gũn. 17 Madì wɛ́ kɛ De gakuride, ó Dikiri Yesu Kirisi Ludaa, de à á gba ↄ̃ndↄ̃, à á wɛ́ kɛ̃árɛ kũ a Nini gbãnao de à le à a dↄ̃ swáswa. 18 Madì wɛ́ kɛa à á nɛ̀sɛ wɛ̃árɛ de à le à tãmaa kũ à á sísia dↄ̃. À a túbi gakuride aruzɛkɛ pìnↄ dìtɛ a gbɛ̃nↄnɛ 19 kũ a gbãna zↄ̃kↄ̃ bonsarɛ kũ àtɛn zĩ kɛ ókↄ̃nↄ kũ odì a náani kɛnↄ gũnwo. Gbãna zↄ̃kↄ̃ↄ pì zĩ kɛ̀ Kirisi gũn 20 gↄrↄ kũ Luda a vù gan, à a vùtɛ a ↄplai zaa musu. 21 Gwen Kirisi de kpatablerinↄ kũ ikodenↄ kũ gbãnadenↄ kũ dikirinↄla ń pínki kũ tↄ́ kũ òdi mì natɛńnɛnↄ pínki. Adi kɛ andunia tera díkĩna adonlo, kũ a pↄ́ kũ ani suomɛ dↄ. 22 Luda tò à iko vĩ pↄ́ sĩnda pínkia, akũ à a dìtɛ pↄ́ sĩnda pínki mìde ũ sↄsi gbɛ̃nↄnɛ. 23 Sↄsi gbɛ̃ pìnↄmɛ Kirisi mɛ̀ ũ, à de Kirisi kũ àdi pↄ́ sĩnda pínki papa gu sĩnda pínkia papana ũ.