ƐSITA
1
Kína Asueru nanↄ Vasati bona kpatan
Kína Asueru gↄrↄa à kí blè bùsu mɛ̀n basuddo awɛɛsupplanↄa sɛna zaa India bùsun ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Etiopia bùsuua. Vutɛna a bɛa Susa wɛ́ran a kíblena wɛ̃̀ aakↄ̃de gũn à gbãnadenↄ kũ a ìbanↄ kàkara ń pínki dikpɛ pↄ́blea. Pɛsia kũ Midião bùsu zĩ̀kari bàdenↄn kú gwe kũ gbɛ̃ bɛ̀ɛrɛdenↄ kũ bùsu gbãnadenↄo. À a kpata aruzɛkɛ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ a zↄ̃kↄ̃kɛ gakurio mↄ̀ńnɛ ari mↄ suddo. Kũ gↄrↄ birenↄ pàpa, à dikpɛ pↄ́ble kɛ̀ gbɛ̃ kũ ò kú Susanↄnɛ, kínɛnↄ kũ talakanↄ ń pínki. Ò dikpɛ pↄ́ blè ari gↄrↄ suppla a bɛ ↄn líkpɛn. Ò biza pura kũ a búguo dↄ̀dↄ andurufu tãnkanↄa kũ bà puranↄ kũ bà gaaruradenↄ, akũ ò lòko kpɛ́ gbɛ̀gba kũ ò bò kũ gbɛ̀punↄa. Wura kũ andurufu wutɛbↄnↄ katɛna gusara kũ ò kɛ̀ kũ gbɛ̀puo kũ gbɛ̀tɛ̃o kũ gbɛ̀sirao kũ gbɛ̀ búguo. Ò wɛ̃ kpàkpaḿma gwe kũ wura tokonↄ. Toko pìnↄ buri donadona kↄ̃nɛ pínki. Kína wɛ̃ pìi kpàḿma à gɛ̃̀ ↄla. Kína dìtɛ kũ òsun gí wɛ̃mirinↄnɛro. À pì a bɛgwarinↄnɛ ò wɛ̃ kpá baadia lákũ à yei nà.
Kína Asueru nanↄ Vasati dikpɛ pↄ́ble kɛ̀ nↄgbɛ̃nↄnɛ kínabɛa dↄ. 10 A gↄrↄ supplade zĩ kína pↄ kɛ̀ nna wɛ̃a, akũ à pì a dogari gbɛ̃nↄn suppla kũ ò ń fɛ̀rɛɛ kɛ̀nↄnɛ: Mɛuma, Bizita, Abona, Bigita, Abagata, Zeta kũ Kakasao, 11 ò suarɛ kũ a nanↄ Vasatio kũ a kí nanↄ fùraao kuna, de à a manakɛ mↄ gbɛ̃nↄnɛ kũ gbãnadenↄ, zaakũ nↄgbɛ̃ pì bi nↄmɛ. 12 Kũ kína dogari pìnↄ yã pìi ò a nanↄnɛ, à gì sui, akũ kína pɛ̃tɛ̃ kɛ̀ a pↄ fɛ̃̀i manamana. 13 Kína yã pìi ò wɛ́zɛ̃ri susunɛ tàasikarinↄnɛ, zaakũ àdigↄ̃ yã sĩnda pínki gbɛka gbɛ̃ kũ ò bùsu doka dↄ̃nↄamɛ. 14 Pɛsia kũ Midião gbãnade kũ òdigↄ̃ kú a sarɛ gbɛ̃nↄn supplanↄ tↄ́n dí: Kasena, Seta, Adamata, Tasisi, Mɛrɛsi, Masena kũ Mɛmukão. Mↄ́kↄ̃nↄmɛ a kpàasinↄ ũ. A kpata gbãnadenↄn gwe. 15 À pìńnɛ: Ma a dogarinↄ zĩ̀ ma nanↄ Vasatia kũ yão, akũ à gì mai. Óni kɛ kãao deramɛɛ? Doka pì deramɛɛ? 16 Akũ Mɛmukã pì kínanɛ kũ gbãnade pìnↄo: Kí, mↄkↄ̃mmɛ n nanↄ Vasati taari kɛ̀nnɛ ndoro, à taari kɛ̀ gbãnadenↄnɛ kũ n bùsu gbɛ̃ sĩnda pínkio. 17 Yã kũ n nanↄ pìi kɛ̀ ni dagula, nↄgbɛ̃ sĩnda pínki ni ma ò ń zãnↄ gya bo ò pi: Kína Asueru pì ò a nanↄ Vasati sísiarɛ, akũ à gì sui. 18 Pɛsia kũ Midião bùsu gbãnadenↄ nↄgbɛ̃ kũ ò n nanↄ yã pìi mànↄ nigↄ̃ yã vãni we ń zãnↄa tera. Lɛ́'ɛna kↄ̃a kũ zukao ni kɛ dasi. 19 Kí, tó à kàngu, ǹ yã ditɛ Vasatinɛ àsun wɛ́ kɛ pla kũnwo doro, ǹ nↄgbɛ̃ kũ à deala ká kpatan a gɛ̃nɛ ũ. Oni yã pì kɛ̃ Pɛsia kũ Midião doka kũ òdi gbororo takada gũn. 20 Tó ò yã kũ n dìtɛ kpàkpaa kɛ̀ n bùsu zↄ̃kↄ̃ↄ gũn pínki, nↄgbɛ̃nↄ ni bɛ̀ɛrɛ lí ń zãnↄnɛ, nↄ gbãnadenↄ kũ nↄ fítinnanↄ ń pínki. 21 Yã pìi kà kínagu kũ gbãnadenↄ ń pínki, akũ à kɛ̀ lákũ Mɛmukã ònɛ nà. 22 Akũ à lɛ́gbãzã kɛ̀ bùsu kũ à vĩnↄnɛ pínki, bùsu kũ bùsuuo kũ a takadakɛ̃na burio, buri kũ burio baadi kũ a buriyão. À pì gↄ̃gbɛ̃ mɛ́ anigↄ̃ gbãna ble ↄnn, a buriyãn ògↄ̃ o ↄnn pìi gũn.