BONAA
Musa takada plade
Musa kunna Misila 1:1-11:10
Luda bona kũ Isarailanↄ Misila 12:1-15:21
Isarailanↄ kurena gbárannan 15:22-18:27
Luda baka kunna kũ Isarailanↄo 19:1-20:26, 23:1-24:18
Bizakuta yã 31:1-18
Isarailanↄ Luda bàka kunna kũńwo yãgboronaa 32:1-34:35
Bizakutadↄnaa 40:1-38
1
Waridↄna Isarailanↄa Misila
Isaraila nɛ́ kũ ò tà Misila kũ ń de Yakubuo, baadi kũ a bɛ gbɛ̃nↄ tↄ́n dí: Rubɛni, Simɛↄ, Levi, Yuda, Isaka, Zɛbuluni, Biliaminu, Dã, Nafatali, Gada kũ Asao. Yakubu buri pìnↄ ń pínki gbɛ̃nↄn baaakↄ̃ akurimɛ. Yusufu sↄ̃ a gĩnakɛ à kú Misila kↄ̀. Akũ Yusufu gà kũ a vĩ̀ninↄ kũ gbɛ̃ kũ ò kun a gↄrↄanↄ ń pínki. Isarailanↄ nɛ́ ì ò kɛ̀ dasi ò kàra ò dasi kũ̀ manamana, ò dà bùsuu pìla pínki.
Kína dufu kũ à Yusufu dↄ̃ro kpata blè Misila, akũ à pì a gbɛ̃nↄnɛ: À Isarailanↄ gwa, ò dasi kũ̀ ò dàóla. 10 Ò gɛ́ ò ↄ̃ndↄ̃ kɛńnɛ de òsun kararo yãi. Tó zĩ̀i fùtɛ, ò na ó ibɛrɛnↄa ò zĩ̀ ká kũoo ò bↄtɛ ó bùsun.
11 Akũ ò gbɛ̃nↄ dìtɛńnɛ ń dikirinↄ ũ ò wɛ́ tãḿma kũ zĩ gbãna kɛnaao. Lɛmɛ ò Pitomu kũ Ramɛsɛo kàtɛ Firi'aunanɛ a pↄ́blekatɛkianↄ ũ lɛ. 12 Ama lán òtɛn wari dↄḿma nà, lɛmɛ òdigↄ̃ kara lɛ òtɛn dagula, akũ swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ Misilanↄgu ń yã musu. 13 Akũ ò ń dá zↄ̀zĩ pãsĩn 14 ò ń pↄ yàka ò ɛ̃ zĩ gbãna dàńnɛ kũ kúnkubonaao kũ bura zĩ sĩnda pínkio. Ò zĩ pìnↄ dàńnɛ pínki pãsĩpãsĩ.
15 Akũ Misilanↄ kína Eberu nɛ́sɛtɛrinↄ sìsi, a do tↄ́n Sifira, a do Pua. 16 À pìńnɛ: Tó áni nɛ́ i Eberu nↄgbɛ̃nↄnɛ tera sa, tó gↄ̃gbɛ̃mɛ, à a dɛ. Tó nↄgbɛ̃mɛ sↄ̃, à a tó. 17 Nↄgbɛ̃ pìnↄn Luda vĩna vĩ, odi yã kũ à òńnɛ kɛro, òtɛn nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tó. 18 Akũ kína pì ń sísi à ń lá à pì: À kɛ̀ dera a kɛ̀ lɛ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tòo? 19 Ò wèa ò pì: Eberu nↄgbɛ̃nↄ de lán Misila nↄgbɛ̃nↄ bàro, ò wãna òdi nɛ́ i ari ògↄ̃ ká. 20 Lɛmɛ Isarailanↄ tɛn kara lɛ òtɛn dasi kũ. Akũ Luda yã mana kɛ̀ nɛ́sɛtɛrii pìnↄnɛ 21 à ń gbá nɛ́nↄ, kũ ò a vĩna vĩ yãi. 22 Akũ Firi'auna yã dìtɛ a gbɛ̃nↄnɛ ń pínki à pì: À Eberu nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kũ ò ń ínↄ ká Nili ín ń pínki, ama à nɛ́nↄgbɛ̃nↄ tó.