ESEKIƐLI
Sɑnɑm mɛ Esekiɛli u Gusunɔn gɑri yini geruɑ u wɑ̃ɑwɑ Bɑbiloniɔ u yoru dimɔ kɑ win mɛro bisibu Yudɑ gɑbu. U wɑ̃ɑwɑ yoo te sɔɔ, Bɑbilonigibu bɑ sere Yerusɑlɛmu kɔsukɑ.
Gbiikɑɑ, u Yudɑbɑ sɔ̃ɔmɔ mɑ Gusunɔ u koo bu siri kpɑ u de yibɛrɛbɑ bu Yerusɑlɛmu wɔri bu kɑmiɑ. Yiruse, Gusunɔ u koo mɑɑ bwese tukunu siri yèn sɔ̃ nu win tɔmbu dɑm dɔre. Itɑse, u Yudɑbɑ nukuru yɛmiɑsiɑmɔ, domi Gusunɔ u nɔɔ mwɛɛru kuɑ mɑ u koo de bu wurɑmɑ Yerusɑlɛmuɔ kpɑ ben siɑ yu wɛ̃rɑ. Nnɛse, u wɑ win kɑ̃siru sɔɔ nge mɛ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru tɑ koo kpɑm wurɑmɑ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Esekiɛlin sokuru, wiru 1n di sere wiru 3.
2. Gɑri yi u geruɑ Yudɑbɑn sɔ̃ yibɛrɛbɑ bu sere Yerusɑlɛmu wɔri, wiru 4n di sere wiru 24.
3. Gɑri yi u geruɑ bwese tukunun sɔ̃, wiru 25n di sere wiru 32.
4. Bɑ koo Yerusɑlɛmu seeyɑ, wiru 33n di sere wiru 39.
5. Sɑ̃ɑ yee kpɑɑru kɑ̃siru sɔɔ, wiru 40n di sere wiru 48.
1
Yinni Gusunɔ
u tii Esekiɛli sɔ̃ɔsi
1-3 Wɔ̃ɔ tɛnɑsen suru nnɛsen sɔ̃ɔ nɔɔbuse sɔɔrɑ Esekiɛli, yɑ̃ku kowo Busin bii u wɑ̃ɑ dɑɑ te bɑ mɔ̀ Kebɑrin goorɔ kɑ Yuu be bɑ yoru mwɛɛrimɑ sɑnnu. Miyɑ u wɑ wɔllɑ kɛniɑrɑ mɑ Gusunɔ u derɑ u kɑ̃siru wɑ. U kɑ nùn gɑri kuɑ mɑ win dɑm nùn nɛnuɑ. N deemɑ sinɑ boko Yoyɑkimun wɔ̃ɔ nɔɔbusewɑ mi, ye u kɑ wɑ̃ɑ yoru sɔɔ Bɑbiloniɔ.
Wee ye u wɑ kɑ̃si te sɔɔ. U woo bɔkɔ wɑ gɑ seemɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑn di gɑ guru wiru sɔɔwɑ kɑ guru mɑɑkinu. Mɑ yɑm bururɑm mu guru wii te sikerenɛ. Mɑ ten suunu sɔɔ n bɑllimɔ nge sii gɑn te bɑ wɔriɑsiɑ. Guru wii te sɔɔ, hunde konibɑ nnɛ bɑ wɑ̃ɑ mi be bɑ kɑ tɔmbu weenɛ. Ben bɑɑwure wuswɑɑ nnɛ kɑ kɑsenu nnɛwɑ u mɔ. Ben kɔ̃ri yi dɛnde. Mɑ ben nɑɑsu su kɑ nɑɑ buun nɑɑ kɑburosu weenɛ, mɑ su bɑllimɔ nge sii gɑn te bɑ wɔriɑsiɑ. Kɑsɑ yen bɑɑyeren temɔ, tɔnun nɔmuwɑ gɑ wɑ̃ɑ mi. Nɔmɑ yen bɑɑyere yɑ dɛmiɛwɑ mi wuswɑɑ kɑ kɑsɑ ye, yɑ mɛɛrɑ. Kɑsɑ ye kpuro yɑ nɔsu girɑrinɛwɑ. Hunde koni be, bɑ̀ n sĩimɔ, bɑ ku rɑ sĩire. Mi bɑ dɔɔ, miyɑ bɑ rɑ n mɛɛrɑ. 10 Hunde koni ben bɑɑwure u wuswɑɑ mɔwɑ nnɛ. Tiɑ yɑ sɑ̃ɑ tɔnun wuswɑɑ. Yen nɔm geu giɑ, gbee sunɔn wuswɑɑ. Yen nɔm dwɑru giɑ kɛtɛn wuswɑɑ. Yen biru giɑ mɑɑ gunɔ bɑkerun wuswɑɑ. 11 Ben bɑɑwuren kɑsɑ yiru yɑ dɛmiɑrewɑ wɔllɔ mɑ yɑ girɑrinɛ mi giɑ. Mɑ yiru ye yɑ mɑɑ tie yɑ ben wɑsi wukiri. 12 Mi wuswɑɑ yen bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ, mi giɑwɑ yɑ mɛɛrɑ. Yen sɔ̃nɑ mi bɑ kĩ bu dɑ kpuro, bɑ rɑ dewɑ bɑ kun sĩire. 13 Hunde koni ben bɑɑ sɔɔ, dɔ̃ɔ gɛ̃ɛyɑ yi wɑ̃ɑ mi, yi fĩɑmɔ nge wĩi bɔnnu. Dɔ̃ɔ win yɑm bururɑm mu kpɑ̃. Min diyɑ dɔ̃ɔ buri yi yɑrimɔ nge guru mɑɑkinu. 14 Hunde koni be, bɑ rɑ n sɑ̃uwɑ nge guru mɑɑkinu, bɑ n dɔɔ, bɑ n wee.
15 Ye u bu mɛɛrɑ mɛsum, yerɑ u uruu wɑ yɑ tem girɑri ben bɑɑwuren bɔkuɔ. 16 Uruu be, bɑ bɑllimɔwɑ nge kpee gobiginu. Mɑ bɑ weenɛ. Mɑ n sɑ̃ɑre uruu bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ uruu gɑɑ sɔɔ. 17 Bɑ koo kpĩ bu dɑ berɑ nnɛ kpuro sɔɔ bɑ kun tii sĩiyɛ. 18 Ben gunum mu nɑnum mɔ. Mɑ ben nɔsu sɔɔ n sɑ̃ɑre gɑ̃ɑnu mɑni mɑni ni nu bɑllimɔ. 19 Hunde koni be, bɑ̀ n sɑnum seewɑ, uruu be, bɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ ben bɔkuɔ. Bɑ̀ n mɑɑ yɔ̃ɔwɑ, kɑ be sɑnnɑ. 20 Hunde koni be, bɑ rɑ dewɑ mi bɑ kĩ, ɑdɑmɑ kɑ uruu be sɑnnɑ. Domi beyɑ bɑ uruu be gɑwe. 21 Yen sɔ̃nɑ bɑ̀ n sĩimɔ, uruu be, bɑ rɑ n mɑɑ sĩimɔ. Bɑ̀ n yɔ̃rɑ kpɑ uruu be, bu yɔ̃rɑ. Bɑ̀ n mɑɑ seewɑ, kpɑ uruu be, bu mɑɑ se. Domi hunde koni ben hunde yɑ wɑ̃ɑwɑ uruu be sɔɔ.
22 Mɑ gɑ̃ɑnu tɛrie hunde koni ben wɔllɔ nu bɑllimɔ nge kpee gobiginu. 23 Mɑ bɑ ben kɑsɑ yiru yiru dɛmiɛ yɑ girɑrinɛ gɑ̃ɑ nin temɔ. Mɑ yiru yiru ye yɑ bu tie yɑ ben wɑsi wukiri. 24 Sɑnɑm mɛ bɑ sĩimɔ, yerɑ nɑ ben kɑsɑn wɔkinu nɔɔmɔ nge nim wɔ̃kun wɔkinu, ǹ kun mɛ nge Gusunɔ Dɑm kpurogiin nɔɔ, ǹ kun mɛ nge tɑbu kowo wuurun wɔkinu. Adɑmɑ ye bɑ yɔ̃rɑ, bɑ ben kɑsɑ ye kuruɑwɑ. 25 Mɑ nɑ mɑɑ wɔkinu nɔɔmɔ gɑ̃ɑ nin wɔllun di. 26 Mɑ nɑ gɑ̃ɑnu wɑ mi, nu kɑ sinɑ kitɑru weenɛ, nu bɑllimɔ nge kpee gobiginu. Mɑ nɑ mɑɑ gɑ̃ɑnu wɑ nu sɔ̃ sinɑ kitɑ ten wɔllɔ nu kɑ tɔnu weenɛ. 27 Mɑ n sɑ̃ɑre tɔnu wi, u bɑllimɔ nge sii gɑn te bɑ wɔriɑsiɑ dɔ̃ɔn suunu sɔɔ. Mɑ yɑm bururɑm kɑ nùn sikerenɛ. 28 Yɑm bururɑm mɛ, mu kɑ guru wɑɑ weenɛ ye yɑ bɑllimɔ sɑnɑm mɛ gurɑ nɛmɔ. Yenibɑ kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ Yinni Gusunɔn yiikon girimɑ.
Gusunɔ u Esekiɛli gɔrɑ
Isirelibɑn mi
Ye u ye kpuro wɑ mɛ, yerɑ u yiirɑ u wuswɑɑ tem girɑri. Mɑ u nuɑ goo u kɑ nùn gɑri kuɑ.