GALATIANƆ
1
Baaru nna pãnde kunlo
1-2 Makũ Pↄlu Luda zĩ̀ri kũ ma Yesude dake kũ ó lɛɛlɛnↄ pínki, ókↄ̃nↄ mɛ́ o takada dí kɛ̃̀ sↄsi gbɛ̃ kũ ò kú Galatia bùsu gũnnↄnɛ.*fZĩr 16:6* Ma kunna zĩ̀ri ũ dí bo gbɛ̃nↄ kĩnaa ke bisãsiri gãiro, Yesu Kirisi kũ De Luda kũ à a fùtɛ bona ganwo mɛ́ à ma zĩ. Ó De Luda kũ Dikiri Yesu Kirisio gbɛ̃kɛ kɛárɛ, à á gba aafia. Kirisi gì a wɛ̃̀ndiii ó De Luda pↄyenyĩnaaa, à ó durunna kɛ̃̀wá de à ó bo andunia tera vãni dín. Luda mɛ́ à gakuri vĩ gↄrↄ sĩnda pínki! Aami.
Kũ átɛn kpɛ li Luda kũ à á sísi a gbɛ̃kɛ gũnnɛ likalika lán dí bà, à arɛ dↄ̀ zɛ́ pãndea, yã pìi bò ma sarɛ manamana. Baaru nna pãnde ke kunlo. Gbɛ̃ kũ ò ye ò Kirisi baaruu pì litɛnↄ tɛni á likaramɛ. Bee tó ókↄ̃nↄ ke malaika kũ à bò ludambɛ baaru nna kũ adi kↄ̃ sɛ́ kũ a kũ o òárɛoro waazi kɛ̀árɛ, Luda láari boa. O òárɛ yã akũsↄ̃ matɛn oárɛ dↄ, tó gbɛ̃ke baaru nna kũ adi kↄ̃ sɛ́ kũ a kũ a màaoro waazi kɛ̀árɛ, Luda láari boa.
10 Matɛn sáabu wɛtɛ bisãsirian yá, ke Luda? Matɛn wɛtɛ ma yã ká bisãsirigun yá? Tó bisãsirin má ye à káńgu ari tera, de Kirisi zↄ̀bleriin ma ũro.
Yesu Pↄlu sɛna a zĩ̀ri ũ
11 Ma gbɛ̃nↄ, má ye à dↄ̃ kũ baaru nna kũ madì kpáárɛ dí bo bisãsiri kĩnaaro. 12 Mádi ma bisãsiri kĩnaaro, gbɛ̃ke mɛ́ à dàmɛnɛro, Yesu Kirisi mɛ́ à bò à sùomɛnɛ.
13 A mà lákũ má kun nà yã Yudanↄ donyĩzɛn. Ma Luda sↄsi gbɛ̃nↄ wɛ́ tã̀ pãsĩpãsĩ, ma wɛ̀tɛ mà ń kakatɛ.*fZĩr 8:3* 14 Ma Yudanↄ donyĩzɛ pì yã kũ̀ ↄplapla de ma sáranↄla dasi, ma kokari deńla ó dizinↄ futɛokarayã pìi gũn. 15 Ama Luda ma ditɛ a pↄ́ ũ zaa ma da gbɛrɛn. Kũ ma sísina a gbɛ̃kɛ gũn gↄrↄ kàmɛ, 16 akũ à a Nɛ́ gbàrɛma,*fZĩr 9:3-6* de mà a baaru nna kpá buri pãndenↄnɛ. Mádi gɛ́ dada gbɛ̃ke kiaro, 17 mádi gɛ́ Yurusalɛmu gbɛ̃ kũ ò kun zĩ̀rinↄ ũ ma ãnↄ kĩnaaro, ma gɛ Larubunↄ bùsun gↄ̃̀nↄmɛ, akũ ma ɛra ma su Damasuku.
18 Wɛ̃̀ aakↄ̃ gbɛran ma gɛ Yurusalɛmu, de ò kↄ̃ dↄ̃ kũ Pitao, akũ ma kɛ kãao gↄrↄ gɛ̃ro.*fZĩr 9:26-30* 19 Mádi zĩ̀ri pãnde ero, séde Dikiri dakũna Yamisi. 20 Yã kũ ma kɛ̃̀árɛ pìi, ma sì kũ Ludao kũ adi kɛ ɛ́kɛn ma tòro. 21 Abire gbɛra ma gɛ Siria bùsun kũ Silisia bùsuuo. 22 Gↄrↄ birea Kirisi sↄsi gbɛ̃ kũ ò kú Yudeanↄ dí wɛ́ simalɛro, 23 ama ò mà ò pì, gbɛ̃ kũ àtɛni ń wɛ́ tã yã mɛ́ àtɛn donyĩzɛ kũ à wɛ̀tɛ à kakatɛ pì waazi kɛ tera sà, 24 akũ ò Luda tↄ́ bò ma yã musu.