YAMISI
1
Yↄ̃ogwanaa
Yamisi, Luda kũ Dikiri Yesu Kirisio zↄ̀bleri mɛ́ à fↄ kpà Isaraila buri mɛ̀n kuri awɛɛpla kũ ò fãkↄ̃ananↄa.
Ma gbɛ̃nↄ, wari burinↄ dasi. À pↄ́ kũ ani á le ditɛ pↄnna yã ũ, zaakũ á dↄ̃ kũ á ludanaanikɛna yↄ̃ogwana ni mɛna iárɛ. À tó mɛna papaáwa, de àgↄ̃ de gbɛ̃ kàsaranↄ ũ swáswa yãke kĩanaáwa sari. Tó ↄ̃ndↄ̃ tɛn kĩa á gbɛ̃kea, à wɛ́ kɛ Ludaa, ani a gba, zaakũ àdi gbɛ̃ sĩnda pínki gba pↄ́ kũ nɛ̀sɛɛo do taari'enaa sari. Tó à wɛ́ kɛ̀a sↄ̃, à a náani kɛ sikaa sari, zaakũ sikade de lán ko vlã bàmɛ. Gu kũ ĩa kàkan, gwen àdi litɛn. Gbɛ̃ bire taka súngↄ̃ da áni pↄ́ le Dikiriaro, zaakũ a nɛ̀sɛ kun plaplamɛ, akũ àdigↄ̃ sika kɛ yã kũ àtɛn kɛ gũn pínki.
Takaside kũ à kú ó tɛ́ pↄnna kɛ, kũ Luda a kàra yãi. 10 Aruzɛkɛde pↄnna kɛ, kũ Luda a làgo yãi, zaakũ aruzɛkɛdenↄ ni gɛ̃tɛ lán lávu kↄtɛnaa bàmɛ. 11 Ifãntɛ̃ dì futɛ kũ a puusu gbãnao, à lánↄ dì kori kɛ, a vu dì kↄ́tɛ, a manakɛ dì láka. Lɛn aruzɛkɛde ni kpágui a bↄkↄtɛnanↄ gũn lɛ.
12 Arubarikaden gbɛ̃ kũ àdi yↄ̃ogwana fↄ̃ ũ, zaakũ a bona mana gbɛra Luda ni wɛ̃̀ndi kũ à a lɛ́ sɛ̀ gbɛ̃ kũ ò yeainↄnɛ kɛnɛ yàri ũ. 13 Tó yↄ̃ogwana gbɛ̃ lè, àsun pi Ludamɛro, zaakũ oni fↄ̃ ò Luda lɛ́ ò gwà kũ a vãnioro, akũsↄ̃ àpii dì gbɛ̃ke yↄ̃ à gwa kũ a vãnioro. 14 Baadi yↄ̃ogwanaa dì bo a pↄ́nidɛna kĩnaamɛ, akũ àdi a wɛ́ ble à a gátɛ. 15 Akũ pↄ́nidɛnaa pìi dì nↄ̀ sí à nɛ́ i durunna ũ. Tó durunna zↄ̃kↄ̃ kũ̀ sↄ̃, àdi ga imɛ.
16 Ma gbɛ̃ yenyĩdenↄ, àsun á zĩda sãtɛro. 17 Gba mana swáswa sĩnda pínki dì bo musu, De Luda pↄ́gupurinↄ Kɛ̀ri kĩnaamɛ. Àdi litɛro, a gupura i dì lagoro. 18 A pↄyenyĩnaa gũn à ó í kũ a yã yãpuradeo, de ò le ògↄ̃ arɛ a pↄ́ kũ à kɛ̀nↄ tɛ́.
Yãmana kũ a kɛnaao
19 Ma gbɛ̃ yenyĩdenↄ, à yã dí ma. Àgↄ̃ yã ma likalika á pínki, ama àsun yã o likalikaro, àsungↄ̃ pↄ fɛ̃ likalikaro. 20 Zaakũ bisãsiri pↄfɛ̃ dì su kũ yã mana kũ Luda yeiioro. 21 Abire yãi à ↄ gbarɛ dà vãni kũ yã pãsĩ kũ à dàgulanↄi pínki. À yã kũ ò tↄ̃̀ á swɛ̃̀n, kũ ani fↄ̃ à á sura ba sí kũ zĩdabusanaao.
22 Àsun á zĩda sãtɛro, àsun yã pì ma kũ são pãro, à zĩ kɛa. 23 Zaakũ gbɛ̃ kũ àdi yã ma, akũ àdi zĩ kɛoro de lán gbɛ̃ kũ àtɛni a zĩda gwa dígi gũn bàmɛ. 24 A zĩda gwanaa gbɛra, tó à gɛ̃̀ zɛ́la, lákũ à de nà dì sãagu gↄ̃̀nↄmɛ. 25 Gbɛ̃ kũ a wɛ́ pɛ́ Luda doka papanaaa kũ àdi tó ò gↄ̃ zĩdadenↄ ũ, akũ àdigↄ̃ gɛ́o arɛ, àdi ma à sãaguro, àdi zĩ kɛamɛ, Luda ni arubarika da adegu a yãkɛnaa gũn.
26 Tó gbɛ̃ a zĩda dìtɛ donyĩri ũ, akũ àdi a lɛ́ fↄ̃ro, àtɛni a zĩda kɛkɛmɛ, àtɛn donyĩ kɛ pãmɛ. 27 Donyĩkɛna swáswa kũ à taari vĩ De Ludanɛron dí: Ò tonɛnↄ kũ gyaanↄnↄ gwa ń wɛ̃ndakɛ gũn, ògↄ̃ ó zĩda kũna dↄ̃ gbãsĩ sari andunia yã musu.