YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ
Isarailanↄ pãkpana Dikirii 1:1-3:6
Yãgↄ̃gↄ̃ri káakunↄ 3:7-3:31
Debora 4:1-4:24
Gidiↄn 6:1-8:35
Samusi 13:1-16:31
1
Isarailanↄ zĩ̀kana kũ Kanaa buri kũ ò gↄ̃̀nↄ
Yↄsua ga gbɛra Isarailanↄ Dikiri gbɛ̀ka ò pì: Dínↄ mɛ́ oni gɛ́ zĩ̀ káwɛrɛ kũ Kanaanↄ káakuu? Akũ Dikiri pì: Yudanↄ mɛ́ oni gɛ́. À ma! Ma bùsuu pìi nàńnɛ ń ↄĩmɛ. Akũ Yudanↄ pì ń danɛ Simɛↄnↄnɛ: À mↄ́ à gɛ́ zɛwɛrɛ gu kũ Luda kpàwá túbi ũ gũn, ò zĩ̀ ká kũ Kanaanↄ gbasa ò gɛ́ zɛárɛ gu kũ à kpàáwan. Akũ Simɛↄnↄ gɛ̀ɛ kũńwo. Kũ Yudanↄ gɛ̀ɛ lɛ, Dikiri Kanaanↄ kũ Pɛrizinↄ nàńnɛ ń ↄĩ, akũ ò ń dɛdɛ zaa Bɛzɛki dúbu kuri. Gwen ò Adonibɛzɛki lèn ò zĩ̀i kà kãao, akũ ò Kanaanↄ kũ Pɛrizi pìnↄ dɛ̀dɛ. Kũ kína pì tɛn bàa lɛ́, akũ ò pɛ̀a. Ò a kũ̀, akũ ò a ↄnɛmidanↄ kũ a gbánɛmidanↄ zↄ̃̀zↄ̃. Akũ Adonibɛzɛki pì: Ma kína gbɛ̃nↄn baaakↄ̃ akurinↄ ↄnɛmidanↄ kũ ń gbánɛmidanↄ zↄ̃̀zↄ̃, akũ ò pↄ́ble kũ à lɛ̀tɛ ma teburu gɛ̃i kↄ̃nↄ wɛ̀. Lákũ ma kɛ̀ gbɛ̃ pìnↄnɛ nà, a fĩnan Luda bòmɛnɛ. Akũ ò gɛ̀ɛ kãao Yurusalɛmu, gwen à gàn.
Kũ Yudanↄ lɛ̀tɛ Yurusalɛmua, ò sì, akũ ò a gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao ò tɛ́ sↄ̃̀a. Abire gbɛra Yudanↄ gɛ̀ɛ ò zĩ̀ ká kũ Kanaa kũ ò kú gusĩsĩdennↄ kũ Nɛgɛvio kũ gusarao. 10 Ò gɛ̀ɛ ò lɛ̀tɛ Kanaa kũ ò kú Ɛblↄnunↄa. Ɛblↄnu tↄ́n Kiriataba yã. Gwen ò zĩ̀i blèn Sesai kũ Aimao kũ Talamaiooa.
11 Bona gwe ò gɛ̀ɛ lɛ́tɛ Dɛbidenↄa. Dɛbi tↄ́n Kiriasɛfa yã. 12 Akũ Kalɛbu pì: Gbɛ̃ kũ à lɛ̀tɛ Kiriasɛfa pìia à sìn, mani ma nɛ́nↄgbɛ̃ Akasa kpáa nↄ ũ. 13 Kalɛbu dakũna Kenazi nɛ́ Ɔtↄniɛli mɛ́ à sì, akũ Kalɛbu a nɛ́nↄgbɛ̃ pìi kpàa. 14 Kũ à a sɛ̀, akũ à nàkaraa à gɛ́ zĩtɛ wɛ́ kɛ a dea. Kũ nↄgbɛ̃ pìi kìpa a zaakia, akũ Kalɛbu a là à pì: Bↄ́n ń yeii? 15 Akũ à wèa à pì: Ǹ gbɛ̃kɛ kɛmɛnɛ. Zaakũ gu kũ n ma gba kú Nɛgɛvi gbárannan, ǹ ma gba a ísɛ̃bokide dↄ. Akũ Kalɛbu a gbà gu kũ a ísɛ̃boki kú sĩ̀sĩi musu kũ gu kũ a ísɛ̃boki kú guvutɛ gũnwo.
16 Musa anzure buri kũ òdi pi Keninↄ bò wɛ̃tɛ dominaliden kũ Yudanↄ, ò gɛ̀ɛ ò vùtɛ kũńwo ń bùsun Aradi sarɛ Nɛgɛvi gbárannan. 17 Akũ Yudanↄ kũ ń danɛ Simɛↄnↄ gɛ̀ɛ ò lɛ̀tɛ Kanaa kũ ò kú Zɛfanↄa. Ò wɛ̃tɛ pìi kàkatɛ mámmam, akũ ò tↄ́ kpànɛ Ɔↄma. 18 Yudanↄ Gaza kũ Asakɛlↄnio kũ Ɛkɛrↄnuo kũ ń gunↄ sì. 19 Dikiri kú kũńwo, akũ ò ń gukpide sì, ama odi fↄ̃ ò pɛ̀ gusaradenↄaro, kũ gbɛ̃ pìnↄn sↄ̃go mↄ̀pↄnↄ vĩ yãi. 20 Ò Ɛblↄnu kpà Kalɛbua lákũ Musa a lɛ́ sɛ̀ nà, akũ à pɛ̀ Anaki buri gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄa gwe. 21 Biliaminunↄ sↄ̃ odi pɛ́ Yebusi kũ ò kú Yurusalɛmunↄaro, akũ Yebusinↄn kú kũńwo Yurusalɛmu ari kũ a gbãrao.
22 Yusufunↄ sↄ̃ ò lɛ̀tɛ Bɛtɛlia akũsↄ̃ Dikiri kú kũńwo. 23 Bɛtɛli tↄ́n Luzu yã. Kũ ò gbɛ̃nↄ zĩ̀ Bɛtɛli asiri gwa, 24 gu'asirigwarii pìnↄ gↄ̃gbɛ̃ ke è àtɛn bo wɛ̃tɛ pìn, akũ ò pìnɛ: Ǹ owɛrɛ deran óni kɛ nà ò gɛ̃ wɛ̃tɛ gũn óni gbɛ̃kɛ kɛnnɛ. 25 Kũ à zɛ́ mↄ̀ńnɛ, akũ ò wɛ̃tɛpidenↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao, akũ ò gↄ̃gbɛ̃ pìi tò kũ a danɛnↄ ń pínki. 26 Gↄ̃gbɛ̃ pìi gɛ̀ɛ Iti bùsun à wɛ̃tɛ kàtɛ gwe, akũ à tↄ́ kpànɛ Luzu. Tↄ́ bire mɛ́ à gↄ̃̀nɛ ari kũ a gbãrao.
27 Manasenↄ dí pɛ́ Kanaa kũ ò kú Bɛtɛsã kũ Tanakio kũ Dↄruo kũ Ibleamuo kũ Mɛgidoo kũ ń lakutunↄaro, zaakũ ò gì ò kpɛ́ vutɛ bùsuu pìmmɛ. 28 Kũ Isarailanↄ gbãna lè, akũ ò Kanaanↄ dà zↄ̀zĩn, odi pɛ́ḿma ń pínkiro. 29 Lɛmɛ se Ɛflaimunↄ dí pɛ́ Kanaa kũ ò kú Gɛzanↄaro, akũ ò kú gwe lɛɛlɛ. 30 Lɛmɛ dↄ Zɛbuluninↄ dí pɛ́ Kanaa kũ ò kú Kitironu kũ Naloluonↄaro, akũ ò ń dá zↄ̀zĩn. 31 Lɛmɛ dↄ Asanↄ dí pɛ́ gbɛ̃ kũ ò kú Ako kũ Sidↄ̃o kũ Alabuo kũ Akazibuo kũ Ɛlɛbao kũ Afɛkio kũ Reobuooaro, 32 akũ ò vùtɛ lɛɛlɛ kũ Kanaanↄ bùsude pìnↄo. 33 Lɛmɛ dↄ Nafatalinↄ dí pɛ́ Bɛsɛmɛsidenↄ kũ Bɛtanadenↄaro, akũ ò vùtɛ lɛɛlɛ kũ Kanaanↄ bùsude pìnↄ ò ń dá zↄ̀zĩn. 34 Amↄrinↄ Dãnↄ yĩ̀pa ò ń kpá gukpiden, odi weńnɛ ò su vutɛ gusaranlo. 35 Amↄri pìnↄ gì ò kpɛ́ vutɛ Ɛrɛsi kpia kũ Ayalↄnio kũ Salabimuo. Kũ Yusufunↄ gbãna kàra, akũ ò ń dá zↄ̀zĩn. 36 Amↄrinↄ bùsu lɛ́zɛki nàa zaa Fí Gbɛ̀kpakotozɛn ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Selaa ari à gɛ̀ɛo arɛ kpa.