YEREMI
Gusunɔn sɔmɔ Yeremi u sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowon bweseru. U nɔni swɑ̃ɑru wɑ win tɔmbun suunu sɔɔ. Bɑ nùn tusɑ win gɑrin sɔ̃. Gusunɔn sɔmɔ Esɑin biru, n kuɑwɑ nge wɔ̃ɔ wunɔbu (100) u sere win sɔmburu toruɑ. Win wɑ̃ɑru sɔɔ, u Yinni Gusunɔn tɔmbu Yudɑbɑ kirɔ kuɑ bu kɑ ben bũu sɑ̃ɑnu kɑ ben torɑnu deri. Mɑ n kun mɛ, bwese tukunu nu koo nɑ nu bu wɔri. Win gɑri yi koorɑ win nɔni biru. Bɑbilonin sinɑ boko u Yerusɑlɛmu kɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru wɔri. Mɑ u Yudɑbɑn sinɑ boko kɑ tɔn dɑbinu yoru mwɛɛrɑ u kɑ dɑ win temɔ. Mɛyɑ Yeremi u mɑɑ tɔmbu Gusunɔn gɑri sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, sɔ̃ɔ teeru ben sukum koo wurɑmɑ yoo ten di.
Tire ten kpunɑɑ
1. Yeremin sokuru u kɑ ko Gusunɔn sɔmɔ, wiru 1.
2. Gɑri yi Yeremi u geruɑ Yosiɑsi kɑ Yoyɑkimu kɑ Yoyɑkini kɑ sere Sedesiɑsin wɑɑti sɔɔ, wiru 2n di sere wiru 25.
3. Ye yɑ koorɑ Yeremin wɑ̃ɑru sɔɔ, wiru 26n di sere wiru 45.
4. Ye Gusunɔ u geruɑ bwese tukunun sɔ̃, wiru 46n di sere wiru 51.
5. Yerusɑlɛmu yɑ wɔrumɑ, wiru 52.
1
Tire ten gɑri yi sun sɔ̃ɔmɔ ye Yeremi Hilikiyɑn bii u kuɑ kɑ gɑri yi Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ. Hilikiyɑ wi, u sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowo goo Anɑtɔtuɔ, Bɛnyɑmɛɛn temɔ. Yudɑbɑn sinɑ boko Yosiɑsi Amɔɔn biin bɑndun wɔ̃ɔ wɔkurɑ itɑse sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u kɑ Yeremi wi gɑri kuɑ. U mɑɑ kɑ nùn gɑri kuɑ Yoyɑkimu wi u sɑ̃ɑ Yosiɑsin bii Yudɑbɑn sinɑ bokon wɑɑti sɔɔ, kɑ mɑɑ Sedesiɑsi Yosiɑsin biin wɑɑti sɔɔ sere n kɑ girɑri win bɑndun wɔ̃ɔ wɔkurɑ tiɑsen suru nɔɔbuse. Sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ Yerusɑlɛmugibu yoru mwɛɛrɑ bɑ kɑ dɑ Bɑbiloniɔ.
Gusunɔ u Yeremi sokɑ
u kɑ ko win gɔro
Sɔ̃ɔ teeru Yinni Gusunɔ u kɑ nɛ, Yeremi gɑri kuɑ u nɛɛ,
u sere mɑn mɔmɛ
nɛn mɛron nukurɔ,
u mɑn yɛ̃ sɑɑ bɑ ǹ mɑn mɑrubu kpɑ.
U mɑn gɔsɑ u yi nɛnɛm
n kɑ ko win gɔro hɑnduniɑn bwesenun mi
bu sere mɑn mɑ.
Mɑ nɑ nùn wisɑ nɑ nɛɛ, Yinni Gusunɔ, wee nɑ ǹ kpɛ̃ n gɑri gere tɔn dɑbinun wuswɑɑɔ, domi nɛ biiwɑ.
Adɑmɑ Yinni Gusunɔ u mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
n ku gere mɛ.
Domi bèn mi u mɑn gɔriɔ kpuro kon dɑwɑ.
Ye u mɑɑ mɑn sɔ̃ɔwɑ kpuro kon ye gerewɑ.
N ku ben bɛrum ko.
Domi u ko n kɑ mɑn wɑ̃ɑ,
kpɑ u mɑn wɔrɑ kɑrin di.
Wi, Yinni Gusunɔwɑ u yeni geruɑ. Mɑ u win nɔmu dɛmiɑ u nɛn nɔɔ bɑbɑ u nɛɛ, wee u win gɑri doke nɛn nɔɔwɔ. 10 Yen biruwɑ u mɑɑ nɛɛ,
wee gisɔ, u mɑn yiiko wɛ̃
bwesenu kɑ nin sinɑmbu kpuron wɔllɔ
n kɑ nu wukiri n surɑ,
kpɑ n mɑɑ wure n nu girɑ nge dɑ̃ɑ.
Mɛyɑ n mɑɑ kɑ nu kɔsuku n kɑm koosiɑ,
kpɑ n mɑɑ wure n nu seeyɑ.
Kɑ̃sinu yiru
11 Yinni Gusunɔ u mɑɑ mɑn bikiɑ u nɛɛ, mbɑ nɑ wɑɑmɔ mi.
Mɑ nɑ nùn wisɑ nɑ nɛɛ, dɑ̃ru gɑrun kɑ̃ɑsɑ nɑ wɑɑmɔ.
12 Mɑ u nɛɛ, nɑ wɑwɑ dee dee, domi u ko n tii sɛ u kɑ win nɔɔ mwɛɛru yibiɑ.
13 Mɑ u kpɑm mɑn bikiɑ u nɛɛ, mbɑ nɑ mɑɑ wɑɑmɔ mi.
Nɑ nùn wisɑ nɑ nɛɛ, wekerɑ nɑ wɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ tɑ mɑn nɔɔ sike tɑ swɛ̃ɛ tɑ gbisimɔ.
14 Mɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ,
geemɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑn diyɑ
wɑhɑlɑ yɑ koo nɑ yu tem mɛn tɔmbu kpuro wɔri.
15 U koo sinɑm be bɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ seeyɑmɑ
bu nɑ bu Yerusɑlɛmu kɑ Yudɑn wuu si su tie tɑbu wɔri
kpɑ bu Yerusɑlɛmu ye tɑrusi
bu sinɑ yen gbɑ̃rɑ kɔnnɔsɔ nge siri kowobu.
16 U koo win tɔmbu sɛɛyɑsiɑ ben kɔ̃sɑ yen sɔ̃
ye bɑ kɑ nùn deri,
bɑ bũnu turɑre dɔ̃ɔ dokeɑ,
mɑ bɑ bwɑ̃ɑroku ni ben nɔmu gɑ kuɑ yiirɑ bɑ sɑ̃wɑ.
17 Adɑmɑ nɛ, n be sɔɔru koowo,
n kpɑkɑ sɛ̃kɑ
kpɑ n se n bu sɔ̃ kpuro
ye u koo mɑn yiire.
U nɛɛ, n ku de nɛn tororu tu kɑrɑ ben suunu sɔɔ,
kpɑ u ku rɑɑ mɑn bɛrum sosiɑ n diiri ben wuswɑɑɔ.
18-19 Wee tɛ̃, Yudɑbɑn sinɑmbu kɑ ben wirugibu kɑ ben yɑ̃ku kowobu
kɑ sere tɔn be bɑ tie kpuro
bɑ koo kɑ mɑn tɑbu ko.
Adɑmɑ bɑ ǹ kpɛ̃ bu mɑn kɑmiɑ.
Domi sɑɑ ye sɔɔ, u koo mɑn dɑm wɛ̃ nge wuu ge bɑ gbɑ̃rɑru toosi,
ǹ kun mɛ nge gbere ye bɑ kuɑ kɑ sisu,
ǹ kun mɛ nge gbɑ̃rɑ te bɑ kuɑ kɑ sii gɑndu.
U ko n wɑ̃ɑwɑ kɑ nɛ u kɑ mɑn wɔrɑ ben nɔmɑn di.
Wi, Yinni Gusunɔwɑ u yeni geruɑ.