AYUBA
Setan Ayuba yↄ̃naa 1:1-2:13
Ayuba a igↄrↄ gyabonaa 3:1-3:26
Ayuba gbɛ̃nnanↄ yãweanaa 4:1-5:22
Ayuba wena a gbɛ̃nnanↄa 14, 19, 31
Dikiri wena Ayubaa 38:1-41:34
Ayuba yã mìdɛnaa 42:1-42:17
1
Setan Ayuba yↄ̃na káaku
Gↄ̃gbɛ̃ ke kú Uzu bùsun yã, a tↄ́n Ayuba. Gbɛ̃ manamɛ, àdigↄ̃ taari vĩro. À Luda vĩna vĩ akũsↄ̃ à gì yãvãnikɛnaai. À nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ vĩ gbɛ̃nↄn suppla, nɛ́nↄgbɛ̃nↄ gbɛ̃nↄn aakↄ̃. À sãnↄ vĩ dúbu suppla, lakuminↄ dúbu aakↄ̃, zùnↄ wàa sↄↄro, zaakinↄ wàa pla kpɛ́ basↄↄro, akũsↄ̃ a zĩkɛrinↄn dasi manamana. À aruzɛkɛ zↄ̃kↄ̃ de gbɛ̃ sĩnda pínki pↄ́la ifãboki kpa. A nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ dìgↄ̃ pↄnna pↄ́ble kɛkↄ̃nɛ bɛ kũ bɛo, òdi ń dãre pìnↄ sísi ò mↄ́ ò pↄ́ ble ò í mi kũńwo lɛɛlɛ. Gↄrↄ kũ ò pↄnna pↄ́ blè ò làka pínki, Ayuba dì gbɛ̃ zĩḿma ò gbã̀ bońnɛ. Tó gu dↄ̀, àdi futɛ kↄnkↄkↄnkↄ à sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ o ń baadinɛ à pi: Òdigↄ̃ dↄ̃ro ma nɛ́nↄ durunna kɛ̀ ò dↄkɛ̀ kũ Ludao ń swɛ̃̀n gwɛɛ. Lɛn Ayuba dìgↄ̃ kɛ lɛ gↄrↄ sĩnda pínki.
Zĩkea malaikanↄ sù ò zɛ̀ Dikiri arɛ, akũsↄ̃ Setan kú ń tɛ́. Akũ Dikiri pì Setannɛ: N bo mámɛɛ? À wèa à pì: Matɛn gɛ́ matɛn su matɛn likara andunia gũmmɛ. Akũ Dikiri pìnɛ: N ma zↄ̀bleri Ayuba è yá? A sára kú andunia gũnlo. Gbɛ̃ manamɛ, à taari vĩro. À ma vĩna vĩ akũsↄ̃ à gì yãvãnikɛnaai. Akũ Setan pì Dikirinɛ: Ayuba n vĩna vĩ pãn yá? 10 Mↄkↄ̃mmɛ n karaa kpà n likai kũ a bɛo kũ pↄ́ kũ à vĩnↄ pínki. N arubarikaa dà a zĩn, akũ a pↄ́nↄ kàra à dàgula. 11 Ǹ ↄ bo ǹ pá a pↄ́nↄa pínki ǹ gwa, tó adi yã vãni onnɛro. 12 Akũ Dikiri pìnɛ: Tↄ̀! Ma a pↄ́ sĩnda pínki nànnɛ n ↄĩ, ama ǹsun ↄ pá a mɛ̀ɛaro. Akũ Setan gò Dikiri arɛ.
13 Zĩkea Ayuba nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ tɛn pↄ́ ble òtɛn sèwɛ̃ mi ń vĩ̀ni bɛa. 14 Akũ gbɛ̃ke sù Ayuba kĩnaa à pì: Zùnↄ tɛn bú wí akũsↄ̃ zaakinↄ tɛn sɛ̃̀ ble ń sarɛ, 15 akũ Sɛbanↄ lɛ̀tɛḿma ò ń sɛ́tɛ ò tà kũńwo, ò ń dã̀rinↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao. Makũ mɛ́ ma bo mado ma su a baaru kpánnɛ. 16 Adi yã o à làkaro, akũ gbɛ̃ pãnde sù à pì: Sura pɛ̀tɛ n sã kpàsanↄa ò tɛ́ kũ̀, pↄ́dãrinↄ gàga. Makũ mɛ́ ma bo mado ma su a baaru kpánnɛ. 17 Adi yã o à làkaro, akũ gbɛ̃ pãnde sù à pì: Kaladianↄ kↄ̃ kpàatɛtɛ gã̀ aakↄ̃ ò sù ò lɛ̀tɛ n lakuminↄa ò ń sɛ́tɛ ò tà kũńwo, ò ń dã̀rinↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao. Makũ mɛ́ ma bo mado ma su a baaru kpánnɛ. 18 Adi yã o à làkaro, akũ gbɛ̃ pãnde sù à pì: N nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ n nɛ́nↄgbɛ̃nↄ tɛn pↄ́ ble òtɛn sèwɛ̃ mi ń vĩ̀ni bɛa, 19 akũ zàga'ĩa gbãna kàka à bò gbárannan à sù ń kpɛ́ kusuru siikↄ̃nↄa, akũ à lɛ̀tɛ à sì nɛ́ pìnↄa ò gàga. Makũ mɛ́ ma bo mado ma su a baaru kpánnɛ.
20 Akũ Ayuba fùtɛ à a uta gà à kɛ̃̀ à a mìi bò. Akũ à wùtɛ a gbɛrɛa à donyĩ kɛ̀ Ludanɛ 21 à pì:
Ma bo ma da gbɛrɛn ↄkori
akũsↄ̃ mani ɛra mà tá ↄkori.
Dikiri kpàma akũ à ɛ̀ra à sìma.
Ò Dikiri sáabu kpá.
22 Yã pìnↄ gũn pínki Ayuba dí durunna kɛ à Luda taari èro.