MALAKI
1
Sa'ona yã
Yã kũ Dikiri ò Isarailanↄnɛ Malaki gãin dí. Makũ Dikiri ma pì má yeái, akũ a pì ma yeái deramɛɛ? Makũ Dikiri ma pì Isau bi Yakubu vĩ̀ninloo? Bee kũ abireo Yakubun má yei ma gi Isaui, akũ ma a gusĩsĩde lì gugbagaraga ũ, ma a bùsuu kɛ̀ gbáranna gbɛ̃gbonnↄ kúki ũ. Ɛdↄmu gbɛ̃ pìnↄ pì ò ń wɛ̃tɛnↄ dúgu zↄ̃̀, oni ɛra ò ń bɛzĩnↄ futɛ. Akũ makũ Dikiri Zĩ̀karide ma pì: Tó ò kɛ̀kɛ ò kàtɛ, mani gboro, oni pińnɛ Bùsu Vãnidenↄ, gbɛ̃ kũ Dikiri pɛ̃tɛ̃ kɛ̀ kũńwo ari gↄrↄ sĩnda pínkinↄ! Á wɛ́ ni yã pì e à pi Dikiri zↄ̃kↄ̃ ari Isarailanↄ bùsu lɛ́ dire kpa.
Nɛ́ dì a de kpe ta akũsↄ̃ zↄ̀blerii dì a dikiri kpe ta. Kũ má de á De ũ, átɛni ma kpe ta yá? Kũ má de á Dikiri ũ, á ma vĩna vĩ yá? Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ matɛni á la. Ákↄ̃nↄ sa'orinↄ ákↄ̃nↄ mɛ́ átɛni ma gya bo. Adì pi: Deran o n gya bòo? Kũ a ma teburu gya bò yãimɛ. Adì su ma gbagbakia kũ pↄ́ble gbãsĩo. Adì pi: Deran o n gbagbaki gbã̀a lɛ̀ɛ? Kũ a su sa oma kũ pↄ́ vĩ̀nanↄ, yã vãnin gweroo? Kũ a sa òma kũ pↄ́ ɛrɛnↄ kũ a gyãrenↄ, yã vãnin gweroo? À gɛ́ kpá bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄa à gwa! Á yã ni káagu yá? Ani á sáabu kpá yá? Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ matɛni á la.
À kútɛ kɛmɛnɛ mà á wɛ̃nda gwa. Ama tó pↄ́ dí takanↄn kú á ↄĩ, mani sí yá? Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ matɛni á la. 10 Ò pi á gbɛ̃ke gɛ̀ɛ à ma ↄn zɛ́ tàta yã, de òsun gɛ̃ ò tɛ́ ká ma gbagbakia pãro. Abirekũ sã̀na. Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ ma ò. Á yã tɛn kɛmɛnɛ nnaro, mani á gba síro. 11 Zaa ifãboki kpa ari a lɛ́tɛ kpa ma tↄ́ nigↄ̃ zↄ̃kↄ̃ burinↄ tɛ́. Oni turaretiti kpátamɛnɛ oni sumɛnɛ kũ gba gbãsĩsarinↄ gu sĩnda pínkia, zaakũ ma tↄ́ nigↄ̃ zↄ̃kↄ̃ burinↄ tɛ́. Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ ma ò. 12 Ama ákↄ̃nↄ adì dↄkɛ kũ ma tↄ́o adì pi ma teburuu gbãsĩ vĩ, akũ adì sa oa kũ pↄ́kãde ginanↄ. 13 Makũ Dikiri Zĩ̀karide ma pì: Adì pi á kpasa kũ yã pìio, akũ adì lɛ́zuki kɛa. Tó a su ma gbagba kũ pↄ́ kↄ̃̀nↄkunanↄ kũ pↄ́ ɛrɛnↄ kũ pↄ́ gyãrenↄ, mani abirenↄ sí yá? Makũ Dikiri makũ mɛ́ matɛni á la. 14 Manafikide kũ à pↄ́ sà vĩ a kpàsan kũ à lɛ́ sɛ̀mɛnɛ, akũ à gɛ̀ɛ à ma gbagba kũ pↄ́ mamberudeo a gɛ̃nɛ ũ, ma láari bò adea. Zaakũ makũmɛ Kína zↄ̃kↄ̃ ũ, ma tↄ́ dì burinↄ naasi kũ. Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ ma ò.