MATIU
Baaru nna kũ Matiu kɛ̃̀ɛ
Yesu Kirisi inaa 1:1-2:23
Yahaya Da'itɛkɛri waazikɛnaa 3:1-3:12
Yesu da'itɛkɛnaa 3:13-4:11
Yesu yãdannɛna Galili 4:12-18:35
Zaa Galili ari Yurusalɛmu 19:1-20:34
Yesu kunna Yurusalɛmu 21:1-26:13
Yesu gana kũ a vunaao 26:14-28:20
1
Yesu Kirisi buri bozirɛ
(Luk 3:23-38)
Ibrahĩ kũ Daudao buri Yesu Kirisi bozirɛn dí:
Ibrahĩ Isaaku ì,
Isaaku Yakubu ì,
Yakubu Yuda ì kũ a vĩ̀ninↄ kũ a dakũnanↄ,
Yuda Pɛrɛzi kũ Zɛrao ì kũ a nↄ Tamao,
Pɛrɛzi Ɛzɛrↄnu ì,
Ɛzɛrↄnu Ramu ì,
Ramu Aminadabu ì,
Aminadabu Nasↄ̃ ì,
Nasↄ̃ Salamↄ ì,
Salamↄ Bↄaza ì kũ a nↄ Rahabuo.
Bↄaza Ɔbɛdi ì kũ a nↄ Rutuo,
Ɔbɛdi Yɛsɛ ì,
akũ Yɛsɛ kína Dauda ì.
 
Akũ Dauda Sulemanu ì kũ Uria nanↄo, Sulemanu Reoboamu ì,
Reoboamu Abia ì,
Abia Asa ì,
Asa Yosafata ì,
Yosafata Yehoramu ì,
Yehoramu Uzia ì,
Uzia Yotamu ì,
Yotamu Aza ì,
Aza Ɛzɛkaya ì,
10 Ɛzɛkaya Manase ì,
Manase Amↄ ì,
Amↄ Yosia ì,
11 Yosia Yoyakini ì kũ a dakũnanↄ gↄrↄ kũ ò gbɛ̃nↄ kũ̀kũ ò tà kũńwo Babilↄnu.
 
12 Tana kũ gbɛ̃nↄ Babilↄnu gbɛran Yoyakini Sealatiɛli ì,
Sealatiɛli Zɛrubabɛli ì,
13 Zɛrubabɛli Abiudu ì,
Abiudu Ɛliakimu ì,
Ɛliakimu Azↄ ì,
14 Azↄ Zadↄki ì,
Zadↄki Akimu ì,
Akimu Ɛliudu ì,
15 Ɛliudu Ɛlɛaza ì,
Ɛlɛaza Matã ì,
Matã Yakubu ì,
16 Yakubu Mariama zã Yusufu ì,
akũ Mariama Yesu kũ òdi pinɛ Arumasihu ì.
 
17 Zaa Ibrahĩ gↄrↄa ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Daudaa, de kũ a nɛ́o kun gɛ̃ro donsarimɛ. Zaa Dauda gↄrↄa ari gↄrↄ kũ ò tà kũ gbɛ̃nↄo Babilↄnu, de kũ a nɛ́o kun gɛ̃ro donsarimɛ. Zaa tana kũ gbɛ̃nↄo Babilↄnu ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Arumasihua, de kũ a nɛ́o kun gɛ̃ro donsarimɛ.
Yesu Kirisi inaa
(Luk 2:1-7)
18 Deran ò Yesu Kirisi ì nàn dí: A da Mariama kun Yusufu nↄkpamma ũmɛ. Ari àgↄ̃ gɛ́ zã kɛ, à nↄ̀ sì kũ Luda Nini gbãnao. 19 A gↄ̃kpamma Yusufu bi gbɛ̃ manamɛ, à ye à wé'i daaro, akũ à zɛ̀o kũ áni bo a yãn asiri gũn. 20 Gↄrↄ kũ àtɛn laasun lɛ́ yã pìia, Dikiri malaika bò à sùa nana gũn à pìnɛ: Dauda buri Yusufu, ǹsun bídi kɛ n nↄkpamma Mariama sɛna yã musuro, zaakũ nↄ̀ kũ à sinaa bò Luda Nini kĩnaamɛ. 21 Ani nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ, ĩni tↄ́ kpánɛ Yesu, zaakũ ani a gbɛ̃nↄ bo ń durunnanↄ gũn. 22 Abirekũ kɛ̀ pínki, de yã kũ Dikiri dà annabii gãi kɛ, à pì:
23 Nↄkpare lési mɛ́ ani nↄ̀ sí
à nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ,
oni tↄ́ kpánɛ Imanuɛli.
Tↄ́ pìi pì, Luda kú kũoo.
24 Kũ Yusufu vù, à kɛ̀ lákũ Dikiri malaika dìtɛnɛ nà, à a nↄ pìi sɛ̀. 25 Ama adi a dↄ̃ nↄgbɛ̃ ũro ari à gɛ̀ɛ à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pìi ì. Akũ à tↄ́ kpànɛ Yesu.