MISEE
Misee kɑ Esɑi, wɑɑti tiɑ bɑ ben gɑri geruɑ. Miseen tireru sɔɔ, u Isirelibɑ kɑ Yudɑbɑ gerusi yèn sɔ̃ weesu kɑ nɑɑnɛ sɑriru kɑ kɑrɑnɑbu kɑ dɑm dɔrebu kɑ sere dɑɑ bɔɔbɔyɑ yɑ wɑ̃ɑ ben suunu sɔɔ. Gobigibun ɑrumɑni kun bu turɑ sere bɑ mɑɑ sɑ̃ɑrobu kɑ tɔn kurɔbu girɑmɔ bɑ bu ben yɛnusu wɔrɑrimɔ. Ben wirugibu bɑ nɔm birɑn kɛ̃nu mwɑɑmɔ. Ben yɑ̃ku kowobu kɑ Gusunɔn sɔmɔbu bɑ tɔmbu gobi mwɑɑrimɔ bu sere ben sɔmburu ko. Durum yenibɑ kpuron sɔ̃nɑ Misee u bu gerusi. Yen biru, u bu sɔ̃ɔwɑ mɑ Gusunɔn durom mu kpɑ̃. Yen sɔ̃, bu de bu gɔ̃ru gɔsiɑ kpɑ bu wurɑmɑ Yinni Gusunɔn mi. Mɛyɑ u mɑɑ sɑ̃ɑrobu dɑm kɛ̃mɔ bu kɑ ben tii Gusunɔ wɛ̃. Yinni Gusunɔ u rɑ kpuro ko dee dee. Yen sɔ̃nɑ n ǹ koorɔ u kun kɔ̃sɑn kowobu sɛɛyɑsie. Sɔ̃ɔ teeru u koo win tɔmbu yɑkiɑ u bu yɑrɑ sekurun di. Kpɑ u de bɔri yɛndu kɑ gem mu n wɑ̃ɑ ben suunu sɔɔ.
Tire ten kpunɑɑ
1. Isirelibɑn torɑnu kɑ ben sɛɛyɑsiɑbu, wiru 1n di sere wiru 3.
2. Yinni Gusunɔn durom, wiru 4n di sere wiru 5.
3. Yinni Gusunɔ u koo win tɔmbu siri, wiru 6:1n di sere wiru 7:7.
4. Gusunɔn nɔɔ mwɛɛ duronu, wiru 7:8-20.
1
Yudɑbɑn sinɑ boko Yotɑmu kɑ Akɑsi kɑ Esekiɑsi ben wɑɑti sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u Misee Mɔresɛtigii sɔ̃ɔwɑ ye yɑ koo Sɑmɑri kɑ Yerusɑlɛmu deemɑ.
Yinni Gusunɔ
u win tɔmbu tɑɑrɛ wɛ̃
Bɛɛ bwesenu kpuro, i swɑɑ dɑkio.
Bɛɛ hɑnduniɑgibu, i swɑɑ tem kpĩiyɔ i nɔ.
Yinni Gusunɔ u koo nɑ sɑɑ win wɑ̃ɑ yee dɛɛrɑrun di u bɛɛ tɑɑrɛ wɛ̃.
Wee u yɑrim wee sɑɑ win wɑ̃ɑ yee ten min di,
u sĩimɔ guunun wɔllɔ.
Ù n nu tɑɑrɑ, nu rɑ numwɑ.
Kpɑ wɔwi yi n yɑndɑmɔ nge gum yɑrum
ǹ kun mɛ nge nim mɛ mu sɑrɑm wee gungunun di.
Isirelibɑ Yɑkɔbun bibun torɑnun sɔ̃nɑ
yeni kpuro yɑ koorɑ.
Wɑrɑ u Isirelibɑ dɑm kɑ̃ bu kɑ Gusunɔ seesi.
Ben wuu mɑro Sɑmɑriwɑ.
Wɑrɑ u Yudɑbɑ suremɔ bũu sɑ̃ɑru sɔɔ.
Ben wuu mɑro Yerusɑlɛmuwɑ.
Yinni Gusunɔ u nɛɛ, yenibɑrɑ yɑ koo de Sɑmɑri yu ko bɑnsu
kpɑ bu resɛm duure mi.
U koo yen gɑnin kpenu sure sere wɔwɑn sɔɔwɔ.
Kpɑ bu yen kpɛɛkpɛɛku wɑ.
Bɑ koo yen bwɑ̃ɑrokunu kpuro kɔsuku.
Kɛ̃ɛ ni bɑ rɑɑ wɑ, bɑ koo nu dɔ̃ɔ mɛni.
U koo de bu yen bũnun sɑ̃ɑ yɑ̃nu kpuro gurɑ.
Domi sɑkɑrɑ gobiyɑ* sɑkɑrɑ gobi - Ben bũu sɑ̃ɑru sɔɔ bɑ rɑ sɑkɑrɑru ko kɑ kurɔ be bɑ rɑ n wɑ̃ɑ ben bũu diru mi. Sɑkɑrɑ gobi yirɑ bɑ kɑ dii te bɑnɑ. bɑ kɑ nu dwɑ.
Tɛ̃, tɔn tukobu bɑ koo nu gurɑ bu kɑ sɑ̃ɑru ko.
Wɑhɑlɑ yɑ Yerusɑlɛmu deemɑ
Nɛ Misee kon weeweenu ko n swĩ.
Kon sĩ tereru, kɑ nɑɑ dirisu.
Kon wuri ko nge gbeeku bɔ̃ɔ.
Kpɑ n swĩ nge tɑɑtɑɑru.
Sɑmɑrin nɔni swɑ̃ɑ te yɑ wɑ sere tɑ Yudɑbɑ girɑri, tɑ ǹ kpeemɔ.
Wee tɑ tunumɑ sere Yerusɑlɛmu nɛn tɔmbun wuun kɔnnɔwɔ.
10 I ku ye kpɑrɑ Gɑtiɔ.
I ku mɑɑ swĩ Akoɔ.
I bindio tuɑ sɔɔ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃ Bɛti Leɑfɑrɑɔ.
11 Wee bɛɛ Sɑfirigibu bɑ koo bɛɛ yoru mwɛɛri,
kpɑ i n wɑ̃ɑ tereru kɑ sekuru sɔɔ.
Sɑnɑnigibu bɑ ǹ kɑ̃kɔ bu yɑri ben wuun di.
Bɛtisɑlegibun weeweenu derɑ bɑ ǹ wɑ̃ɑ yeru mɔ.
12 Mɑrɔtigibu bɑ diirimɔ ben ɑlɑfiɑn sɔ̃.
Nɔni swɑ̃ɑ te, tɑ weewɑ Yinni Gusunɔn min di.
Tɑ mɑɑ Yerusɑlɛmun gbɑ̃rɑ kɔnnɔ girɑri.
13 Bɛɛ Lɑkisigibu i bɛɛn kɛkɛ yi dumi gɑwe sɔɔru kowo.
Domi i Isirelibɑn dɑɑ kɔ̃sɑ sɑɑrimɔ.
Mɑ i derɑ Yerusɑlɛmugibu bɑ mɑn seesi.
14 Yen sɔ̃nɑ i ko tɛ̃ kɑrɑnɑ kɑ Mɔresɛti Gɑtigibu.
Akisibugibɑ kun mɑɑ Isirelibɑn sinɑmbu somiru wee.
15 Bɛɛ Mɑresɑgibu, Yinni Gusunɔ u koo kpɑm bɛɛ yibɛrɛ kpɑo nɔmu sɔndiɑ.
Isirelibɑn sinɑ yiikogibu bɑ koo dɑ bu kuke kpee te bɑ mɔ̀ Adulɑmuɔ.
16 Bɛɛ Yerusɑlɛmugibu, i bɛɛn seri kɔniɔ i wii kpɑrɑnu yi nuku sɑnkirɑnun sɔ̃.
I swĩiyɔ bɛɛn bii be i kĩn sɔ̃.
Wee bɑ koo bu mwɛɛri bu kɑ dɑ tem tukumɔ.

*1:7 sɑkɑrɑ gobi - Ben bũu sɑ̃ɑru sɔɔ bɑ rɑ sɑkɑrɑru ko kɑ kurɔ be bɑ rɑ n wɑ̃ɑ ben bũu diru mi. Sɑkɑrɑ gobi yirɑ bɑ kɑ dii te bɑnɑ.