NAHUMU
Nɑhumu u sɔ̃ɔsimɔ win tireru sɔɔ torɑ ni Ninifugibu bɑ mɔ̀. Yen sɔ̃nɑ u bu sɔ̃ɔmɔ mɑ bɑ koo ben wuu ge wɔri bu kpeerɑsiɑ. Yenibɑ kpuro sɔɔ, Gusunɔ u koo be bɑ nùn nɑɑnɛ sɑ̃ɑ wɔnwɔndu kɑ durom kuɑ sɑnɑm mɛ u koo Asirigibu siri.
Tire ten kpunɑɑ
1. Gɑrin wiru, wiru 1:1.
2. Gusunɔn yiiko, wiru 1:2-8.
3. Gusunɔn siribu, wiru 1:9n di sere wiru 2:3.
4. Ninifu yɑ koo kɑm ko, wiru 2:4n di sere wiru 3:19.
1
Gɑri wee yi Yinni Gusunɔ u geruɑ wuu ge bɑ mɔ̀ Ninifun sɔ̃. Nɑhumu Ɛlikosigiiwɑ Gusunɔ u derɑ u yi wɑ kɑ̃siru sɔɔ mɑ u yoruɑ.
Yinni Gusunɔ u do u sɛ̃
Yinni Gusunɔ u sɑ̃ɑwɑ nisinugii.
U rɑ mɔru kɔsie.
Win mɔru yɑ kpɑ̃.
U rɑ win yibɛrɛbɑ mɔru kɔsie.
U ku rɑ bu suuru kue.
U ku rɑ toro deri u kun nùn sɛɛyɑsie.
Adɑmɑ u ku rɑ mɔru se fuuku.
Win dɑm mu kpɑ̃.
Ù n sĩimɔ, woo gunɑ yɑ rɑ n seewɑwɑ,
kpɑ guru winu nu n sɑ̃ɑ nge win nɑɑsun tuɑ.
Ù n nim wɔ̃ku gbɑ̃re, gɑ rɑ gberewɑ.
U rɑ dɑɑnu kpuron nim gberɑsiewɑ,
kpɑ yɑkɑ si su wɑ̃ɑ Bɑsɑniɔ kɑ Kɑɑmɛlin gɑ̃ɑnɔ su gberɑ,
kpɑ dɑ̃ɑ wɛ̃ɛ si su wɑ̃ɑ Libɑniɔ su dɛllɑ.
U derɑ guunu bɑ̃ɑrimɔ.
Mɑ gungunu diirimɔ.
Mɑ tem kɑ mɛn tɔmbu bɑ yiiyɑrɑmɔ win wuswɑɑɔ.
Wɑrɑ u koo kpĩ u yɔ̃rɑ u win mɔru mɑ.
Wɑrɑ u koo kɑ win mɔru gɑbirinɑ.
Win mɔru yɑ rɑ pusiwɑ nge dɔ̃ɔ.
Wee yɑ kpenu bɛsukumɔ.
Yinni Gusunɔ u sɑ̃ɑwɑ tɔn geo.
U sɑ̃ɑwɑ be bɑ wɑ̃ɑ wɑhɑlɑ sɔɔn kuku yeru.
Be bɑ nùn nɑɑnɛ sɑ̃ɑ, berɑ u rɑ nɔɔri.
U koo Ninifu kpeerɑsiɑ mɑm mɑm kɑ nim bɑkɑm,
kpɑ u win yibɛrɛbɑ nɑɑ girɑ sere gɔribun wɑ̃ɑ yerɔ yɑm wɔ̃kuru sɔɔ.
Gɑri yi Gusunɔ u geruɑ
Yudɑ kɑ Ninifun sɔ̃
Mbɑ i Yinni Gusunɔ bwisikusimɔ.
Wiyɑ u rɑ kɑm koosie mɑm mɑm.
Bɑ ku rɑ nɔni swɑ̃ɑru wɑ nɔn yiruse.
10 Yibɛrɛ be, bɑ sɑ̃ɑ nge sɑ̃ki kɔkɔnu,
bɑ rɑ tɑm nɔ sere mu bu go.
Kɑ mɛ, bɑ koo dɔ̃ɔ mwɑɑrɑwɑ mɑm mɑm nge yɑkɑ gbebusu.
11 Ninifu, wunɛn min diyɑ goo u yɑrɑ
wi u Gusunɔ kɔ̃sɑ bwisikusimɔ,
mɑ u kĩ u nùn seesi.
12 Yinni Gusunɔ u Yudɑbɑ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
bɑɑ bɛɛn yibɛrɛbɑ bɑ̀ n dɑbi ɑmɔ,
mɑ bɑ dɑm mɔ ɑmɔ,
kɑ mɛ, kon bu gowɑ mɑm mɑm.
Nɑ bɛɛ sekuru doke.
Nɑ ǹ mɑɑ wuremɔ n bɛɛ kuɑ nge mɛ.
13 Kon ben yoo te bɑ bɛɛ diisiɑmɔ kpeerɑsiɑ.
Kon ten yɔni kɑsuku.
14 Bɛɛ Ninifugibu, wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ geruɑ bɛɛn sɔ̃.
Nɑ nɛɛ, i ǹ bweseru wɑsi
te tɑ koo bɛɛn yĩsiru sɔbe.
Kon bɛɛn bwɑ̃ɑroku dɑ̃ɑginu kɑ sisuginu kpuro wunɑ bɛɛn bũu dirun di,
kpɑ n bɛɛn sikɑ sɔɔru ko.
Domi i ǹ sɑ̃ɑ gɑ̃ɑnu.