NƐƐMAYA
1
Nɛɛmaya Yurusalɛmu damukɛnaa
Akalia nɛ́ Nɛɛmaya yãn dí. Atasɛsɛ kíblena wɛ̃̀ barode mↄ kũ òdi pi Kisilɛvi gũn má kú kínabɛa Susa wɛ́ran. Akũ ma dakũna Anani bò Yudanↄ bùsun à sù kũ gbɛ̃kenↄ. Ma yã làlaḿma Yuda gbɛ̃ kpara kũ ò bò zĩ̀zↄkɛnannↄ musu kũ Yurusalɛmuo. Ò wèma ò pì, gbɛ̃ kũ ò bò zĩ̀zↄkɛn ò tà Yudanↄ bùsuu gũnnↄn tɛn wari kɛ manamana, òtɛni ń lalandi kɛ, zaakũ Yurusalɛmu bĩni gborona akũsↄ̃ a bĩnilɛ gbànↄ tɛ́kũna. Kũ ma yã pìi mà, ma vutɛ, akũ wɛ́'i bòma. Ma ↄ́ↄ dↄ̀ gↄrↄ pla, matɛn lɛ́ yĩ matɛn wɛ́ kɛ Luda Musudea ma pì: N yã nna Dikiri Luda Musude! Ń zↄ̃kↄ̃ akũsↄ̃ ń naasi vĩ. Gbɛ̃kɛ gũn n bàka dìgↄ̃ kú kũ gbɛ̃ kũ ò yenyĩ ò n yãditɛnanↄ kũnanↄo. Ǹ wɛ́ tɛ́ makũ n zↄ̀bleriii ǹ sã kpá adua kũ matɛn kɛ fãnantɛ̃ kũ gwãanio n zↄ̀bleri Isarailanↄnɛɛa. Matɛn durunna kũ o kɛ̀nnɛ yã o. Bee makũ kũ ma de bedenↄ o durunna kɛ̀ se. O yã vãni kɛ̀nnɛ manamana, ódi n yãditɛnanↄ daro, ódi n ↄdↄki gwaro, ó n doka kũ n dìtɛ n zↄ̀bleri Musanɛ yã kũnaro. Ǹ tó yã kũ n dìtɛ n zↄ̀bleri Musanɛ díkĩna dↄngu. N pì tó o bo n kpɛ, ĩni ó fãkↄ̃a burinↄ tɛ́. N pì dↄ tó o ɛra o arɛ dↄ̀mma akũsↄ̃ ó n yãditɛnanↄ kũna ótɛn zĩ kɛa, bee kũ n pɛ̀wá ari andunia lɛ́a, ĩni ó kakara ǹ su kũoo gu kũ n sɛ̀ n tↄ́ kúaa kũ̀n. 10 Gbɛ̃ pìnↄ bi n zↄ̀blerinↄmɛ, n gbɛ̃ kũ n ń bó kũ n iko zↄ̃kↄ̃ↄo kũ n gã̀sã gbãnaonↄmɛ. 11 N yã nna Dikiri, ǹ sã kpá makũ n zↄ̀bleri aduakɛnaai kũ n zↄ̀bleri kũ n yã dì kɛńnɛ nna akũsↄ̃ ò n vĩna vĩnↄ aduakɛnaao. Ǹ tó makũ n zↄ̀bleri sa'a kũ gbãra de kína ma wɛ̃nda gwa.
Gↄrↄ birea sↄ̃, kína pì wɛ̃kpaatɛriimɛ ma ũ.