NARONAA
Musa takada siikↄ̃de
Isarailanↄ kunna gbárannan 9:1-14:45, 20:1-21:35
Balamu 22:1-24:25
9
Vĩnla dikpɛkɛnaa
Dikiri yã ò Musanɛ Sinai gbárannan Isarailanↄ bona Misila wɛ̃̀ plade mↄ káaku gũn à pì: Isarailanↄ gↄ̃ Vĩnla dikpɛ kɛ a gↄrↄa. À dikpɛ pì kɛ mↄ díkĩna gↄrↄ gɛ̃ro donsariden ↄkↄsi. À kɛ lákũ ma dàárɛ nà pínki kũ a dokayã kũ ma dàárɛnↄ.
Musa ò Isarailanↄnɛ ò Vĩnla dikpɛ kɛ, akũ ò dikpɛ pìi kɛ̀ Sinai gbárannan mↄ káaku gↄrↄ gɛ̃ro donsariden ↄkↄsi. Ò kɛ̀ lákũ Dikiri ò Musanɛ nà pínki. Gbɛ̃kenↄ kú gwe ò gbãsĩ vĩ kũ ò ↄ nà gɛ̀ɛa yãi, akũ odi le ò Vĩnla dikpɛ kɛ̀ zĩ birearo. Akũ ò gɛ̀ɛ ò Musa kũ Harunao lè zĩ birea gↄ̃̀nↄ ò pì Musanɛ: Gɛ̀ yã musu o gbã̀a lɛ̀. Bↄ́yãi ò gìwɛrɛ ò su kũ gbanↄ Dikirinɛ kũ ó gbɛ̃nↄo a gↄrↄaa? Musa wèḿma à pì: À zɛ ari mà ma lákũ Dikiri ni o á yã musu nà. Akũ Dikiri pì Musanɛ: 10 Ǹ o Isarailanↄnɛ, tó ń gbɛ̃kenↄ ke ń burinↄ kpɛ́ gbãsĩ vĩ gɛ̀ yã musu, ke ò gɛ̀ɛ wɛ̃tɛ zã̀zã ken, oni fↄ̃ ò Vĩnla dikpɛ kɛmɛnɛ kpɛkpɛ. 11 Mↄ plade gↄrↄ gɛ̃ro donsaride ↄkↄsin oni dikpɛ pì kɛ. Oni sã nↄ̀bↄ só kũ burodi futɛnasario kũ lá kyã̀kyãao. 12 Òsun a ke tó gu dↄ̀aro akũsↄ̃ òsun sã pì wá ke ɛ́ro. Oni Vĩnla dikpɛ pì kɛ lákũ ma dìtɛárɛ nà pínki. 13 Gbɛ̃ kũ adi gbã̀ lɛ́ro akũsↄ̃ adi gɛ́ wɛ̃tɛ kearo, tó à gì Vĩnla dikpɛ pì kɛi, ò ade bo a gbɛ̃nↄ tɛ́, zaakũ adi sumɛnɛ kũ gbao a gↄrↄaro. A taari ni wí a musu. 14 Bòasu kũ à kú á tɛ́ akũsↄ̃ à ye à Vĩnla dikpɛ kɛmɛnɛ, séde à kɛ lákũ ma a doka dìtɛárɛ nà. Bòasu kũ bedeo ń pínki yã dokↄ̃nↄmɛ.
Tɛ́luku dana bizakutala
(Bon 40:34-38)
15 Zĩ kũ ò bizakuta kũ̀ dↄ̀, tɛ́luku pìi dà sèeda kuta pìla. Naana zaa ↄkↄsi ari gu gɛ̀ɛ à dↄ̀o tɛ́luku pì kú kuta pìi musu lán tɛ́ bà. 16 Lɛn àdigↄ̃ kun lɛ gↄrↄ sĩnda pínki, àdigↄ̃ kú kuta pìla fãnantɛ̃, gwãani sↄ̃ lán tɛ́ bà. 17 Tó à gò kuta pìia, akũ Isarailanↄ dì futɛ kũ táo. Gu kũ tɛ́luku pìi zɛ̀n, gwen òdi bùra kátɛn. 18 Tó Dikiri mↄ̀ńnɛ lɛ, òdi bùra futɛ. Tó à mↄ̀ńnɛ dↄ, òdi ɛra ò bùra kátɛ. Tó tɛ́luku pì da kuta pìla sↄ̃, ń bùraa dìgↄ̃ katɛnamɛ. 19 Tó tɛ́luku pì tɛn gↄrↄ pla kɛ kuta pìla, òdigↄ̃ Dikiri yã ma, òdi bùra futɛro. 20 Zĩkenↄa tɛ́luku pìi dì gↄrↄ pla kɛ kutalaro. Tó Dikiri mↄ̀ńnɛ, òdi bùra kátɛ, tó Dikiri ɛ̀ra à mↄ̀ńnɛ dↄ, akũ òdi bùra futɛ. 21 Zĩkenↄa sↄ̃ tɛ́luku pìi dì zɛ gu dokↄ̃nↄ fíti zaa ↄkↄsi ari kↄnkↄ. Tó à gòa kↄnkↄ, akũ òdi bùra futɛ. Fãnantɛ̃ ke gwãanin yá, tó tɛ́luku pìi gòa, òdi bùra futɛmɛ. 22 Tó tɛ́luku pìi gↄ̃̀ zɛna kuta pìla gↄrↄ do ke mↄ do ke wɛ̃̀ don yá, òdigↄ̃ katɛna bùran, òdi futɛro. Tó à gòa, akũ òdi bùra futɛ. 23 Òdi bùra kátɛ ke ò bùra futɛ Dikiri lɛ́ sariro. Òdigↄ̃ Dikiri yã ma lákũ à dà Musanɛ à òńnɛ nà.