FILIPIDENƆ
1
Pↄlu aduakɛna Filipidenↄnɛ
Makũ Pↄlu kũ Timↄtio Kirisi Yesu zↄ̀blerinↄ ókↄ̃nↄ mɛ́ o takada dí kɛ̃̀ Luda gbɛ̃ kũ ò kú Filipinↄnɛ kunna Kirisi Yesu gũn kũ ń gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ ń kpanyĩrinↄ. Luda ó De kũ Dikiri Yesu Kirisio gbɛ̃kɛ kɛárɛ, à á gba aafiaa.
Gↄrↄ kũ á yã dↄ̀magu pínki, madìgↄ̃ ma Luda sáabu kpámɛ. Ma aduakɛnaa gũn pínki madìgↄ̃ adua kɛárɛ á pínki kũ pↄnnao, kũ á ↄ kakarana kũmao baaru nna kpanaa gũn zaa gↄrↄ kũ a mà ari kũ a gbãrao yãi. Má dↄ̃ sãnsãn, lákũ Luda nà zĩ manaa á tɛ́ nà, anigↄ̃ kɛ, ari à gɛ́ mì dɛo Kirisi Yesu sugↄrↄ zĩ. À mana kũ má á yã kũna á pínki lɛ, zaakũ á yã kú ma swɛ̃̀n. Má da kpɛ́sirann yá, má zɛ kũ baaru nna pìio a yãpura ona yãin yá, á pínki á baka vĩ zɛ́ kũ Luda ma gba gũn. Luda dↄ̃ kũ matɛni á bɛgɛ kɛ á pínki kũ Kirisi Yesu yenyĩ burio. Madì adua kɛárɛ, de á yenyĩ gↄ̃ kara àgↄ̃ gɛ́ dↄ̃naa gũn kũ wɛ́kɛ̃naao swáswa, 10 de à yã kũ à kũ̀ à kɛ dↄ̃, àgↄ̃ kun nɛ̀sɛpuradenↄ ũ taari sari Kirisi sugↄrↄ zĩ. 11 Àgↄ̃ pana kũ yã mana kũ òdi bo Yesu Kirisi kĩnaanↄo, de ò Luda tↄ́ bo, ò a sáabu kpá.
Kirisimɛ Pↄlu wɛ̃̀ndi ũ
12 Ma gbɛ̃nↄ, má ye àgↄ̃ dↄ̃ kũ yã kũ à ma le tɛ́ kà baaru nna gɛna arɛimɛ, 13 akũ soza kínabɛ dogarinↄ ń pínki kũ gbɛ̃ kparanↄ dↄ̃̀ kũ Kirisi yãin ò ma dà kpɛ́siran. 14 Ma dana kpɛ́siran yãi ó gbɛ̃nↄ Dikiri náani kɛ̀ dasi de yãla, akũ ń kùgbãna kàra, òtɛn Luda yã o gbɛ̃nↄnɛ vĩna sari.
15 Yãpuramɛ, ń gbɛ̃kenↄ dì Kirisi yã waazi kɛ denlana yãi kũ nɛ̀sɛgↄ̃baao, gbɛ̃kenↄ sↄ̃ kũ nɛ̀sɛmanao. 16 Gbɛ̃ díkĩnanↄ dì kɛ kũ yenyĩomɛ, zaakũ ò dↄ̃ kũ má zɛna kũ Yesu baarunnakpanaao yãin má yĩna la. 17 Nɛ̀sɛgↄ̃bade pìnↄ sↄ̃, òdi Kirisi yã waazi kɛ denlamↄnnɛna yãimɛ, adi kɛ kũ nɛ̀sɛpuraonlo. Òtɛn da òtɛni ń kunna kpɛ́siran wari karamɛnɛ. 18 Yãken yá? Manafiki gũnn yá, yãpura gũnn yá, a pínki dé, òtɛn Kirisi yã waazi kɛmɛ. Ma pↄ nna kũ abireo, akũsↄ̃ ani ɛra à kɛ nna dↄ, 19 zaakũ má dↄ̃ kũ adua kũ átɛn kɛmɛnɛ kũ Yesu Kirisi Nini kpányĩo ni tó mà bo. 20 Ma wɛ́ dↄi, akũsↄ̃ má a náani vĩ manamana, kũ wé'i ni ma kũ yãke gũnlo. Tera sà lán yã bà kũ kùgbãnao mani Kirisi tↄ́ bo ma mɛ̀ɛ gũn, má kunn yá kesↄ̃ ma gan yá. 21 Zaakũ Kirisi yãin má kún, ga demɛnɛ àre ũ. 22 Tó ma kunna kũ wɛ̃̀ndiio demɛnɛ zĩ àrede ũ, má dↄ̃ a kũ mani sɛ́ro, 23 ma laasun kpaatɛnamɛ. Má ye mà tá, de màgↄ̃ kú kũ Kirisio. Gwe manamɛnɛ de gu dila zã̀. 24 Ama à mana màgↄ̃ kú kũ wɛ̃̀ndiio á yãi. 25 Abire yã futɛna vĩro. Má dↄ̃ kũ mani gↄ̃ la màgↄ̃ kú kãáo á pínki, de à le à gɛ́ arɛ kũ pↄnnao ludanaanikɛnaa gũn.
26 Lɛn gↄrↄ kũ mani ɛra mà su á gwa lɛ, áni zɛ́ le à ĩa dã Kirisi Yesu gũn manamana ma yãi. 27 A pínki dé, tó ma su á gwa ke mádi suronlo, à tó á kunna kↄ̃ sɛ́ kũ Kirisi baaru nnao, de tó matɛni á baaru ma, mà ma kũ á zɛna gíngin kũ lɛ́dokↄ̃nↄo, átɛn ↄsi ká kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo baaru nna pì zɛ́ yãi. 28 Àsun tó á ibɛrɛnↄ yãke vĩna á kũro. Abire nigↄ̃ deńnɛ sèeda ũ kũ ò mìi pɛ̀ kakatɛnaaa, ákↄ̃nↄ sↄ̃ áni bo mana. Luda kɛnan gwe. 29 Zaakũ Luda á gbá zɛ́ à wari kɛ Kirisinɛ, adi kɛ a náanikɛna adonlo. 30 Ɔsi kũ a è matɛn ká yã, akũsↄ̃ a mà matɛn ká ari tera, ákↄ̃nↄ á kú ↄsi dokↄ̃nↄ pìi gũmmɛ.