YAASINƆ
1
Yã kũ à tò òdi yáasi zu
Yáasi kũ Dauda nɛ́ Sulemanu, Isarailanↄ kína zù,
de gbɛ̃nↄ le ò ↄ̃ndↄ̃ kũ ògↄ̃ laakari vĩ,
ò dↄ̃na yã dada,
ò gↄ̃ wɛ́zɛ̃ri laakaridenↄ ũ
manakɛna kũ yãzɛdeo kũ náanio yã gũn.
Yáasi dínↄ dì nɛ̀sɛdode gba laakarii,
àdi tó kɛfɛnna gↄ̃ kú a dↄ̀rↄↄa kũ dↄ̃naao.
Laakaride ni ma, a yãdadana le à kara,
nɛ̀sɛde ni lɛ́damma le a gũn,
ani yáasi kũ yãlɛkↄ̃anaao mì dↄ̃
kũ ↄ̃ndↄ̃rinↄ yã'onaao kũ ń gara kutu yãnↄ.
Vĩnakɛna Dikirinɛɛmɛ dↄ̃na naana ũ,
ama yↄ̃nkↄ dì ↄ̃ndↄ̃ kũ lɛ́dammao gya bo.
Laakarikɛna gbɛ̃ vãni manafikii
Ma nɛ́, ǹ n de yã'onnɛna ma,
ǹsun pã kpá n da lɛ́dammairo.
Anigↄ̃ de fùra mana ũ n mìia,
anigↄ̃ de mↄ̀wakarɛ ũ n wakaaa.
 
10 Tó durunnakɛrinↄ tɛni n laakari gátɛ,
ǹsun wero, ma nɛ́.
11 Òdi pi: Ǹ mↄ́ ò gɛ́ gbɛ̃nↄ dãdã ò ń dɛdɛ,
ò taarisaridenↄ kpákpa ò ń kũkũ.
12 Ò ń mↄ́mↄ bɛ̃nɛ lákũ mira dì kɛ nà,
ò ń mↄ́ vãni lákũ gyãwãn dì kɛ nà,
13 óni pↄ́ ↄgↄde buri sĩnda pínki le,
ó kpɛ́nↄ ni pa kũ pↄ́ kũ o nàkↄ̃anↄ.
14 Ǹ mↄ́ ò ó baka kakara,
ó pínki ó ↄgↄsↄ̃nↄ nigↄ̃ dokↄ̃nↄ.
15 Ma nɛ́, ǹsun gɛ́ kũńworo,
ǹsun zɛ́ sɛ́ kũńworo.
16 Zaakũ òdigↄ̃ lika kũ yãvãnikɛnaao,
ò wãna kũ gbɛ̃dɛnaao.
17 Bàkpakpana bãnↄ wára bi yã pãmɛ.
18 Òtɛn tankutɛ kpákpa ń zĩdanɛmɛ,
ń toke mɛ́ à ń para.
19 Ɔgↄvãniwɛtɛrinↄ zian gwe ń pínki,
ń lukana pↄ́i mɛ́ àdi ń wɛ̃̀ndi bo.
Ɔ̃ndↄ̃ tɛni ó sisi
20 Ɔ̃ndↄ̃ tɛn wiki lɛ́ gãnulɛa,
a kòto dↄ zɛ́dan.
21 Àtɛn lɛ́ zu zɛ́ kũ òdi kↄ̃ kakaran lɛ́a,
àtɛn kpàkpa kɛ wɛ̃tɛ bĩnilɛnↄ gũn à pi:
22 Ɔ̃ndↄ̃saridenↄ, ánigↄ̃ kun kũ ↄ̃ndↄ̃sarikɛo ari bↄrɛɛ?
Lalandikɛrinↄ, áni ma fobona tó bↄrɛɛ?
Yↄ̃nkↄnↄ, ánigↄ̃ zã dↄ̃nan ari bↄrɛɛ?
23 Tó a ma lɛ́damma mà yã,
de ma a dↄ̃naa pìsiáwa,
mani tó àgↄ̃ ma laasun vĩ.
24 Lákũ ma á sisi a gi sã kpái nà,
ma ↄ pòroárɛ á gbɛ̃ke dí laakari kɛro,
25 lákũ a ma lɛ́damma kpà sãkoto nà pínki,
ádi we laakari kũ ma á gbáiro,
26 tó kisira á lé, mani á yáa dↄmɛ,
tó yã á lé, mani á lalandi kɛmɛ,
27 bee tó yã á lé lán zàga'ĩa bà,
ke tó kisira á lé lán tùtuu bà,
ke tó takasi kũ yã'ũmmanaao gɛ̃̀ái.
28 Zĩ birea áni lɛ́ zumai, mani we sↄ̃ro,
áni ma ki wɛtɛ, áni ma e sↄ̃ro.
29 Zaakũ a zã dↄ̃nan,
ádi zɛ kũ vĩnakɛna Dikirinɛɛoro.
30 Ádi we ma lɛ́dammairo,
a laakari kũ ma á gbá gya bò.
31 Áni á dàa gbɛ̀ le,
yã vãni kũ a zɛo ni wí á musu.
32 Kpɛlina ↄ̃ndↄ̃nɛ ni ↄ̃ndↄ̃saridenↄ dɛdɛ,
laasunsari ni yↄ̃nkↄnↄ dúgu zↄ̃.
33 Gbɛ̃ kũ à ma yã kũna sↄ̃ anigↄ̃ kun aafia,
anigↄ̃ kun kũ laakariio kpatɛna vĩnakɛna vãninɛɛ sari.