ROMUDENƆ
Gbɛ̃ sĩnda pínki bi durunnakɛriimɛ 1:1-3:20
Lákũ Luda dì tó yã bo kũńwo nna nà 3:21-4:25
Kunna gbɛ̃ dufunↄ ũ Kirisi gũn 5:1-8:39
Yã kũ Luda tɛn wɛtɛ Isarailanↄ musu 9:1-11:36
Yesudenↄ yãkɛnaa 12:1-15:13
Pↄlu fↄkpammanaa 15:14-16:27
1
Pↄlu fↄkpana Romudenↄa
Makũ Pↄlu, Kirisi Yesu zↄ̀bleri, Luda ma sisi à ma dítɛ a zĩ̀ri ũ, baaru nna kũ à gĩnakɛ à a lɛ́ sɛ̀ a annabinↄnɛ ò kɛ̃̀ a yãn kpàri ũ. 3-4 A Nɛ́ Yesu Kirisi ó Dikiri yãmɛ baaru nna pì ũ. A bisãsirikɛ gũn à bò Dauda buri gũmmɛ. A ludaninikɛ gũn a bona gan mɛ́ à mↄ̀wɛrɛ kũ gbãnao kũ Luda Nɛ́mɛ a ũ. Kirisi ma gba zɛ́ màgↄ̃ de a zĩ̀ri ũ buri sĩnda pínkinɛ, de ò le ò a náani kɛ ò gↄ̃ a yãmarinↄ ũ, de à tↄ́ bo. Á kú gbɛ̃ kũ Yesu Kirisi ń sísi à ń sɛ́nↄ tɛ́ se. Ma takada díkĩna kɛ̃̀árɛ, ákↄ̃nↄ Romude kũ Luda yeái à á sísi a gↄ̃ a gbɛ̃nↄ ũ pínki. Luda ó De kũ Dikiri Yesu Kirisio gbɛ̃kɛ kɛárɛ, à á gba aafia.
Káaku gĩa ma Luda sáabu kɛ̀ Yesu Kirisi gãi á pínki yã musu, kũ á ludanaanikɛnaa dà anduniala pínki yãi. Tó matɛn adua kɛ gↄrↄ sĩnda pínki, á yã dì sãmaguro. Ludamɛ ma sèedade ũ. Àpiin matɛn doi kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo matɛni a Nɛ́ yã baaru kpá. 10 Madìgↄ̃ wɛ́ kɛa à zɛ́ kɛkɛmɛnɛ lákũ à yei nà de mà le mà su á gwa sà. 11 Wɛ́sinaálɛ ni tɛni ma dɛ manamana, de mà le mà Luda Nini gba ke daágu á zĩnipɛtɛna yãi, 12 de á ludanaanikɛna kũ ma pↄ́o le à ó baadi gba swɛ̃̀ɛ. 13 Ma gbɛ̃nↄ, má ye àgↄ̃ dↄ̃ kũ madìgↄ̃ gↄrↄ ditɛ gɛ̃̀n baaakↄ̃ mà su á gwa,*Zĩr 19:21 de mà a zĩ gbɛ̀ e á tɛ́ lákũ ma è buri pãndenↄ tɛ́ nà, akũ ari tera mádi zɛ́ ero. 14 Girikiyãmarinↄ kũ Girikiyãmarisarinↄ ń pínki, dↄ̃̀rinↄ kũ dↄ̃̀risaridenↄ ń pínki, ń yã gↄ̃̀ ma yã ũ. 15 Abire yãi ma mɛ̀ɛ wã̀ mà baaru nna pì kpá ákↄ̃nↄ Romudenↄnɛ se. 16 Madì wé'i kũ kũ baaru nna pì yãoro,Maa 8:38 àkũmɛ gbãna kũ Luda dì gbɛ̃ kũ òtɛni a náani kɛnↄ sura bao ũ, atɛ̃nsa Yudanↄ, ń gbɛra buri pãndenↄ. 17 Baaru nna pìi dì owɛrɛ lákũ Luda dì tó yã bo kũńwo nna nà. À de ludanaanikɛna yã ũ adomɛ, lákũ ò kɛ̃̀ Luda yãn nà ò pì: Gbɛ̃ kũ Luda tò yã bò kãao nna a náani kũ àtɛn kɛ yãi nigↄ̃ kun.
Bisãsirinↄ bi taaridenↄmɛ Luda kĩnaa
18 Zaa musu Luda dì a pↄfɛ̃na kipa bisãsiri kũ ń vãnikɛna dì zɛ́ zↄ̃ yãpuranɛnↄa ń pãkpaina kũ ń vãnikɛnaao yãi. 19 Yã kũ oni fↄ̃ ò dↄ̃ Luda yã musu utɛnańnɛro, Luda mɛ́ à yã pìi bòńnɛ gupuraa. 20 Zaa gↄrↄ kũ à andunia kàtɛ, a gbãna kũ àdi lákaro kũ a ludakɛna kũ òdi e kũ wɛ́oro bò gupuraa a zĩnↄ gũn swáswa. A yã mɛ́ à tò bisãsirinↄ kutɛkɛna vĩro. 21 Ò Luda dↄ̃, ama òdi bɛ̀ɛrɛ línɛ a zɛ́a ò a sáabu kpáro. Ń laasunnↄ kɛ̀ pã, akũ ò gↄ̃̀ gusiran ń mìsari yãi.Ɛfe 4:17-18 22 Ò ń zĩda dìtɛ ↄ̃ndↄ̃rinↄ ũ, akũ ò gↄ̃̀ yↄ̃nkↄnↄ ũ. 23 Òdi kútɛ bisãsiri kũ òdi ganↄ kũ bãnↄ kũ nↄ̀bↄnↄ kũ pↄ́ kũ òdi táa o kũ kùaonↄ takanɛ Luda kũ àdi garo gɛ̃nɛ ũ.
24 A yã má à tò Luda ń kpá gbãsĩkɛnaai, de ò wé'isariyã kɛ kũ kↄ̃o, lákũ òdi a ni dɛ ń nɛ̀sɛɛ gũn nà.§Zab 81:12 25 Ò Luda yãpurade lilin kɛ̀ kũ ɛ́kɛo. Òdi donyĩ kɛ Luda pↄ́kɛnanↄnɛ ò dońyĩ Luda kũ à pↄ́ sĩnda pínki kɛ̀ gɛ̃nɛ ũ. Arubarikaden a ũ gↄrↄ sĩnda pínki! Aami.
26 Abire yãi Luda ń kpá wé'isariyã nidɛnaaa. Bee ń nↄgbɛ̃nↄ yã kũ òdi kɛ lilin kɛ̀ kũ yã kũ òdi kɛroo. 27 Lɛmɛ se gↄ̃gbɛ̃nↄ, ò yã kũ òdi kɛ kũ nↄgbɛ̃nↄo tò, òdi lukakↄ̃i. Gↄ̃gbɛ̃ kũ gↄ̃gbɛ̃o dì wé'isariyã kɛ kũ kↄ̃o, òdi a gbɛ̀ le ń zĩdaa ń sãtɛna lɛ́n. 28 Lákũ odi we ò zɛ̀ kũ Luda dↄ̃naaoro nà, akũ à ń laasun kɛ̀ lɛ́kpɛrɛ, de ò yã kũ à de ò kɛronↄ kɛ. 29 Yã vãni sĩnda pínki pɛ̀kɛrɛḿma: Nɛ̀sɛ pãsĩ, wãkũ, ĩnikɛna kↄ̃o, nɛ̀sɛgↄ̃ba vĩna kↄ̃o, gbɛ̃dɛnaa, fìtii, gbɛ̃blena kũ manafikikɛnaao. Kↄrↄmↄtↄdenↄmɛ ń ũ, 30 gbɛ̃yakarinↄ, Luda ibɛrɛnↄ, gbɛ̃ takikɛrinↄ, yↄ̃̀gↄ̃denↄ, ĩadãrinↄ, vãni laasunlɛrinↄ, de kũ dao yãdarisarinↄ, 31 mìsaridenↄ, náanisaridenↄ, gbɛ̃yãkɛrisaridenↄ, wɛ̃ndasaridenↄ. 32 Ò dↄ̃ kũ Luda dìtɛ kũ yã bire taka kɛ̀rinↄ kà ò ń dɛdɛ, ama òdi zɛ kũ a kɛnanↄ adoro, òdi tɛ́ ká a kɛ̀rinↄgumɛ dↄ.

*1:13 Zĩr 19:21

1:16 Maa 8:38

1:21 Ɛfe 4:17-18

§1:24 Zab 81:12