TITU
1
Titu zĩkɛna Kɛrɛti bùsun
Makũ Pↄlu, Luda zↄ̀blerii, Yesu Kirisi zĩ̀riin ma ũ. À ma zĩ mà gbɛ̃ kũ Luda ń sɛ́nↄ kara a náanikɛnan mà tó ò a donyĩzɛ yãpura dↄ̃, de ń wɛ́ gↄ̃ dↄ wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaroi kũ Luda a lɛ́ sɛ̀ zaade andunia dí kátɛro. Àdi ɛ́kɛ to sↄ̃ro. Akũ yã pìi bò gupuraa a gↄrↄa waazi kũ Luda ó Surabarii dàmɛnɛ ma kɛ gũn lákũ à dìtɛ nà. Makũ mɛ́ ma takada dí kɛ̃̀nnɛ Titu, ma nɛ́ yãpura Yesu zɛ́ kũ ó kú lɛɛlɛ gũn. De Luda kũ Kirisi Yesu ó Surabariio gbɛ̃kɛ kɛnnɛ, à n gba aafiaa.
Ma n to Kɛrɛti, de ǹ yã kũ ò gↄ̃̀ gwenↄ gↄ̃gↄ̃, ǹ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ ditɛ wɛ̃tɛ kũ wɛ̃tɛo lákũ ma ònnɛ nà. À mana gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ gↄ̃ kun taari sari nↄmɛndode ũ. A nɛ́nↄ gↄ̃ ludanaanikɛrinↄ ũ, òsungↄ̃ ń dↄ̃ nɛ́ zãzãde sãgbãnadenↄ ũro. Zaakũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ bi Luda zĩgwariimɛ, àsungↄ̃ de taaride ke ĩadãri ke pↄfɛ̃ri ke wɛ̃dɛri ke gbɛ̃ pãsĩ ke ↄgↄvãniwɛtɛri ũro. Séde àgↄ̃ de nibↄkũri ũ, laakaride kũ à zɛ̀ kũ yãmanakɛnaao ũ, gbɛ̃ súsu kũ à kú adona akũsↄ̃ à a zĩda kũna dↄ̃ ũ, gbɛ̃ kũ à zɛ̀ súsu kũ yã náanide kũ òdi dańnɛo ũ, de à le à lɛ́ da gbɛ̃ pãndenↄa kũ yãzɛdedannɛnaa pìio, à gbɛ̃ kũ à bò a yã kpɛnↄ ɛ́kɛ káńnɛ ń ↄĩ.
10 Zaakũ sãyãmarisaride kũ òdi gbɛ̃nↄ likara kũ ń yã'onaaonↄn dasi, atɛ̃nsa gbɛ̃ kũ ò zɛ̀ kũ tↄ̃̀zↄ̃yãonↄ. 11 Òdi ↄn bũnu yaka. À mana ò lɛ́sↄ dańnɛ. Òdi yã kũ à de ò dańnɛro dańnɛ ↄgↄ bɛ̃̀nɛ lena yãi. 12 Kɛrɛti bùsu annabi ke pì, Kɛrɛtinↄ bi ɛ́kɛdenↄmɛ, nↄ̀bↄ pãsĩnↄmɛ, ye'uide pↄ́ke kopirisarinↄmɛ. 13 Yã pì bi yãpuramɛ. Abire yãi ǹ kpãkɛ̃ńyĩ manamana, de ò zɛ́ sɛ́ súsu. 14 Òsun laakari dↄ Yudanↄ garaaro ke gbɛ̃ kũ ò kɛ̃̀ yãpuraa yãditɛnanↄ. 15 Pↄ́ke dìgↄ̃ gbãsĩ gbãsĩsaridenↄnɛro, akũsↄ̃ pↄ́ke dìgↄ̃ gbãsĩsari ludayãdarisari gbãsĩdenↄnɛro, kũ ń laasun kũ ń nɛ̀sɛɛo vãni yãi. 16 Òdi pi ò Luda dↄ̃, akũ ń yãkɛnaa dì ń ɛ́kɛ bo. Bɛgirinↄmɛ, òdi yã maro, òdi fↄ̃ ò yã mana ke kɛro.