3
Dios rĩa ñare queti
Ajiya mʉa. Mani jacʉ Dios, bʉto manire maiami. Manire maigʉ̃ ñari, “Yʉ rĩa ñaama”, manire yami. To bajiboarine, jãjarã ñaama Dios rĩa mani ñasere masimena. To bajirã ñari, Dios mani jacʉre quẽne masibeama. Dios rĩa ñaja mani. Mani bajirotire, “Ado bajiro bajirʉarãja”, yimasibeaja mani. To bajiboarine, “Jesucristo ĩ tudiejaro, ĩre ĩarãne, ĩre bajiro bajicoarʉarãja mani”, yimasiaja mani. Tire tʉoĩayurã ñari, rojose yibetirũgũaja mani, “Cristo rojose yibecʉ ĩ ñarore bajirone ñarãsa” yirã.
Rojose yigʉma, Dios ĩ rotisere yigʉ me ñagʉ̃mi. Ĩ rotisere mani cʉdibetine ñaja rojose mani yise. “Jesucristo, rojose yigʉ me ñagʉ̃mi”, yimasirãja mʉa. “Quẽnase rĩne yigʉ ñari, rojose mani yise vaja, manire vaja yibosagʉ adi macarʉcʉrojʉre vayumi”, yimasirãja mʉa. Jesucristo ĩ bojarore bajiro tʉoĩarã, rojose yimenama. Rojosere yirãma, Jesucristore masirã me ñarãma. Yʉ rĩare bajiro bajirã, mʉa vatoajʉ mʉare yitogʉ “Manicõato” yirã, quẽnaro ajicõĩaña. Sĩgʉ̃, “Quẽnaro yigʉ ñaja” ĩ yisocabetijama, Cristo ĩ yiriarore bajiro quẽnaro ĩ yisere ĩamasirʉarãja mʉa. Rojose yigʉma, vãtia ʉjʉ ĩ rotisere yigʉ ñaami. Rẽmojʉne rojose rĩne yigʉ ñacõasʉoayumi vãtia ʉjʉ. To bajiboarine, Dios macʉ Jesucristo adi macarʉcʉrojʉre vayumi, vãti ʉjʉ masare rojose ĩ yirotisere “Yibeticõato ĩna” yigʉ.
Dios, rojose yibecʉ ĩ ñajare, ĩ rĩa quẽne, rojose yirã me ñaama. Esp'iritu Santo rãcana ñari, rojose yimena ñaama. 10 To bajiri, Dios yarãre, to yicõari, vãtia ʉjʉ ĩ ejarẽmose rãca yirãre quẽne ado bajiro ĩnare ĩamasiaja mani: Rojose yigʉma, to yicõari Jesúre ajitirʉ̃nʉgʉ̃re ĩamaibecʉma, Dios yʉ me ñagʉ̃mi.
Gãmerã ĩamaire queti
11 Tirʉ̃mʉjʉne Dios ocare gãmerã ĩamairoti ñaja yirere ajisʉoadicajʉ mʉa. 12 Ca'in ñamasir'i ĩ yimasiriarore bajiro yibesa mʉa. Rojose yigʉ ñari, ĩ bedi quẽnase ĩ yisejʉare ĩajũnisinicõari, ĩre sĩamasiñuju.
13 To bajiri, ajiya mʉa, yʉ mairã: Adi macarʉcʉroana Diore ajiterã mʉare ĩna ĩatesere tʉoĩarejaibesa. 14 Tirʉ̃mʉjʉ Diore masimena ñari, mani rijato berojʉ, mani catirotire Dios ĩ catisere ĩsiecobesuja mani maji. Yucʉrema, gãjerãre mani ʉjʉre ajitirʉ̃nʉrãre ĩamairã ñari, “Mani rijato berojʉ mani catirotire Dios ĩ catisere ĩ ĩsiriarã ñaja mani”, yimasiaja. Gãjerãre ĩamaimenama, Dios ĩ catisere ĩ ĩsirã me ñarãma ĩna. 15 Mani ʉjʉre ajitirʉ̃nʉrãre ĩaterãma, Dios ĩ ĩajama, sĩarimasa ñarã bajirãma ĩna. To bajiri, “Ĩna rijato berojʉ ĩna catirotire ĩnare ĩsibecʉmi Dios”, yimasiaja mani. 16 Cristo manire ĩ rijabosare ñajare, manire ĩ maisere masiaja mani. To bajiri mani quẽne, mani ʉjʉre ajitirʉ̃nʉrãre ĩamairã ñari, gãjerã manire ĩna ĩateboajaquẽne, Cristore ajitirʉ̃nʉrãre ejarẽmoroti ñaja. 17 Gajeyeũni jairo cʉogʉ ñaboarine, mani ʉjʉre ajitirʉ̃nʉrãre maioro bajirãre ĩ ejarẽmobetijama, “Diore maiaja yʉ”, yisocagʉ ñagʉ̃mi. 18 To bajiri yʉ rĩare bajiro bajirã, “Gãjerãre ĩnare ĩamaiaja yʉa” yirã, ĩnare ejarẽmoroti ñaja.
“ ‘Dios, manire maigʉ̃ ñari, quẽnaro manire yirʉcʉmi’ yitʉoĩa variquẽnaroti ñaja”, yire queti
19 Gãjerãre mani maijama, “Dios ocare masa ĩna ucamasire quẽnaro ajitirʉ̃nʉaja yʉa”, yimasirãja mani. To bajiri, “Manire ĩavariquẽnagʉ̃mi Dios”, yimasirãja. 20 “Dios ocare quẽnaro ajitirʉ̃nʉbeaja yʉa” mʉa yitʉoĩa sʉtiritijama, “¿Rojose ñati yʉare?” yicõari, Diore sẽniroti ñaja. Ĩ ñaami mani rẽtoro masigʉ̃, to bajicõari mani ĩamairo rẽtoro ĩamaigʉ̃. 21 “Yʉ ye sʉorine rojose ñaja yʉre” mani yitʉoĩabetijama, Dios quẽne, “ ‘Mʉ ye sʉorine rojose ñaja mʉre’ manire yibecʉmi”, yimasiaja mani. To bajiri güimenane, ĩre sẽniaja mani. 22 Dios ĩ rotisere mani cʉdijama, no mani sẽnirore bajirone manire cʉdirʉcʉmi. 23 Adi ñaja Dios ĩ rotise: “Yʉ macʉ Jesucristore ĩre ajitirʉ̃nʉña mʉa. Gãmerã ĩamaiña mʉa”, yiyumi Dios. 24 Tire ajirʉ̃cʉbʉorãma, Diorãca ñarãma. To bajiri, Esp'iritu Santore Dios ĩ cõare sʉorine, “Diorãca ñaja mani”, yimasiaja mani.