3
Mani ʉjʉ adi macarʉcʉrojʉ ĩ tudiejaroti queti
Yʉ mairã, tirʉ̃mʉjʉ mʉare yʉ ucasʉocatore bajiro mʉare tudiucaja yʉ, Cristo ocare masiritimenane, quẽnaro mʉa tʉoĩacõa ñarotire yigʉ. Tirʉ̃mʉana, Diore gotirẽtobosamasiriarã ĩna goti rĩjoro yimasirere mʉa masiritibetirotire bojaja yʉ. To yicõari, mani ʉjʉ, rojose mani yise vaja manire vaja yibosar'i, adi macarʉcʉrojʉ ĩ tudiejarotire yʉare ĩ gotimasiocatire, mʉare yʉa gotimasiocatire quẽne mʉa masiritibetirotire bojaja.
Ti oca ñamasuse ado bajiro gotiaja: Adi macarʉcʉro tʉsarirʉ̃mʉri mani ʉjʉ Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre, adigodojʉ ĩ tudiejarotire mani tʉoĩa yuñajare, manire ajatud'irʉarãma gãjerã. Ĩna ñarʉarãma ĩna masune ĩna bojarore bajiro rĩne yirã. Ado bajiro manire ajatud'irʉarãma: “ ‘Mani ʉjʉ’ mʉa yigʉma, ĩ gotiriarore bajiro me bajiami. Tudiejabeami. Quẽnaro tʉoĩaña mʉa. Tirʉ̃mʉjʉ mani ñicʉa ñaboacana, to yicõari, mani jacʉa ñaboacana quẽne bajireacõa tʉjacama. Ĩnare catiobeticami. Adi macarʉcʉrore Dios ĩ rujeosʉomasiriarodojʉ ñamasiriarore bajirone bajicõa ñaja adirʉ̃mʉri quẽne. ‘Mani ʉjʉ’ mʉa yigʉma ĩ gotire, ñie vaja maja ti”, manire yiajatud'irʉarãma. To bajiro tʉoĩarã ñari, adi macarʉcʉrore Dios ĩ rujeosʉomasirere masimena ñarãma. Mani jacʉ Dios jediro masigʉ̃ ñari, adi macarʉcʉrore, ʉ̃mʉagaserore quẽne rujeomasiñuju. Ĩ rotise sʉorine sita oco vatoajʉ ñare ruyuamasiñuju. To bajiro yicõari, ocore quẽne ricati ti ñarotire yimasiñuju. To bajiro ĩ yimasire ti ñaboajaquẽne, ti vãmere bajirone bajicõa ñabetimasiñuju. Berojʉ, “Oco ñasʉocatore bajiro tudirujiasa quẽna” ĩ yirotimasire sʉorine adi macarʉcʉro jedirone oco ñamʉse rãca ruureajeocõamasiñuju ĩ. To bajiro ĩ yirotimasiriarore bajirone bajimʉorʉ̃gõrʉaroja, adi macarʉcʉrore, ʉ̃mʉagaserore quẽne Dios ĩ soerearotirʉ̃mʉ ti ejaro. Tirʉ̃mʉne mani ʉjʉ, tudiejacõari, rojose yirũgũriarãre ĩabesecõari, “Rojose tãmʉocõa ñarũgũrʉarãja”, ĩnare yirotirʉcʉmi.
Yʉ mairã, adi vãme ñamasuri vãmere masiritibetirʉarãja mʉa: Mani ʉjʉ ĩ ĩajama, mil ñaricʉ̃mari ñaja cojorʉ̃mʉ. To bajicõari, cojorʉ̃mʉ ñaja mil ñaricʉ̃mari cõro, ĩ ĩajama. To bajiro yʉ yijama, “Cʉ̃mari mani cõĩarore bajiro cõĩabeami mani ʉjʉ” yigʉ yaja. “Ĩ gotirore bajiro yigʉ ñaboarine, guaro ejatĩmabecʉmi maji. To bajiro ĩ bajisere manire tegʉ bajigʉmi” gãjerã ĩna yitʉoĩarore bajiro tʉoĩabetiroti ñaja mʉare. To bajiro me bajigʉmi. Gãjerã quẽne rojose ĩna yisere yitʉjacõari, Dios ĩ bojasejʉare ĩna yirotire yugʉ bajigʉmi maji. Masa jediro rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩna vabetirotire bojaami mani ʉjʉ.
10 Tire yuboarine, “To cõrone tudivarʉcʉmi” Dios ĩ yitʉoĩariarʉ̃mʉne tudiejarʉcʉmi mani ʉjʉ. “To cõro ñaro ejarʉcʉmi” masa ĩna yimasibetijʉne ejarʉcʉmi. Juarudirimasʉ ĩ ejarore quẽne, “To cõro ñaro juarudigʉ ejarʉcʉmi”, yimasibeaja mani. To bajirone bajirʉaroja Cristo ĩ ejaroti quẽne. Ĩ tudiejarirʉ̃mʉ õ vecajʉ güioro ocaruyurʉaroja. Ti ocaruyuse rãcane õ vecaye jediro yayicoarʉaroja. To bajicõari, adi macarʉcʉroaye jedirore soereajeocõarʉcʉmi mani ʉjʉ. Ñiejʉa rʉyabetirʉaroja yuja.
11 Adi macarʉcʉroaye jediro ʉ̃jʉyayiroti ti ñajare, Dios rĩare bajiro bajirã ñari, rʉ̃cʉbʉose rãca ĩ bojarore bajiro quẽnase rĩne yirũgũroti ñaja mʉare. 12 Cristo ĩ tudiejarirʉ̃mʉ quẽnaro ñayurʉarãja mʉa. To bajiri ĩ bojarore bajiro quẽnase rĩne yirũgũña, yoaro me ĩ ejarotire bojarã ñari. Ĩ ejarirʉ̃mʉne õ vecaye jediro ʉ̃jʉjedicoarʉaroja. To bajicõari, adi macarʉcʉroaye quẽne bʉto ti asijare, ocoacoarʉaroja. 13 To bajiro bajiroti ti ñaboajaquẽne, “Dios ĩ gotiriarore bajirone quẽna adi macarʉcʉroayere, to yicõari, õ vecayere quẽne reajeocõari, quẽnase rĩne mame rujeovasoarʉcʉmi Dios”, yitʉoĩavariquẽnaja mani. To bajiro ĩ yiro berojʉre Dios ĩ bojarore bajiro quẽnaro yirã rĩne catirʉarãma.
14 To bajiri, yʉ mairã, Cristo ĩ tudiejaroto rĩjoro, mʉa yimasiro cõro Dios ĩ bojarore bajiro yicõa ñarũgũña mʉa, “Mani ʉjʉ ĩ tudiejarirʉ̃mʉjʉ, ‘Quẽnase rĩne yirã ñaama’ ĩ yiĩavariquẽnarona ñarãsa” yirã. 15 Mani ʉjʉ, rojose yirãre rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩnare cõabeami maji, “Rojose yitʉjacõari, yʉre ĩna ajitirʉ̃nʉjama, rojose ĩna tãmʉoborotire yirẽtobosagʉsa” yigʉ. Tire bajirone gotiyuja mani maigʉ̃, Pablo manire ĩ ucacõare quẽne. “Tire quẽnaro riojo ajimasiato” yigʉ, quẽnaro ĩre ejarẽmoñumi Dios. 16 Gãjerãre ĩ ucacõare quẽne, tocãrãcajine ĩ ucajama, tire bajiro rĩne gotirũgũñumi. Ĩ ucarere, cojo vãme mani ajimasirʉajama, josari ñaja. Josase ti ñajare, tire ajimasimena ñari, ricatijʉa gotimasiorãma Cristore quẽnaro ajitirʉ̃nʉmena. Dios ocare quẽne ĩna buejama, ajimasimena ñari, ricatijʉa gotimasiorãma. To bajiro yirã ñari, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ mani ʉjʉ ĩ cõarona ñarãma.
17 Yʉ mairã, socase ĩna gotimasiorotire mʉare yʉ gotisere jẽre masirãja mʉa. Tire masirã ñari, “Diore ajimena, socase ĩna gotimasiosere ajitirʉ̃nʉcõari, Cristo oca riojo gotimasiosejʉare ajitirʉ̃nʉ tʉjarobe” yirã, quẽnaro tire tʉoĩamasiri ñaña. 18 Jesucristo ñaami mani ʉjʉ. Ĩ ñaami rojose mani yise vaja manire vaja yibosar'i, “Quẽnase rĩne yirã ñato” yigʉ. To bajiro yir'i ĩ ñajare, bʉtobʉsa ĩre ajitirʉ̃nʉrũtuasa mʉa, “Quẽnagʉ̃ ñari, quẽnaro manire yami” yimasicõari, bʉtobʉsa gãmerã maiña mʉa. “Ñamasugʉ̃ ñaami”, Jesucristore yirʉ̃cʉbʉorũgũroti ñaja.
To cõro ñaja.