Carta de San Pablo a los
EFESIOS
1
Efeso vãme cʉti macana, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre Pablo ĩ ucare queti
1-2 ¿Ñati mʉa, Efeso vãme cʉti macana, Dios yarã? Jesucristore ajitirʉ̃nʉ tʉjamenare mʉare ucacõaja yʉ. Mʉare quẽnarotigʉ, mani jacʉ Diore, to yicõari mani ʉjʉ Jesucristore, ado bajise mʉare sẽnibosaja yʉ: “Quẽnaro ĩna ñarotire yirã, ĩnare ejarẽmoña”, mʉare yisẽnibosaja yʉ. Yʉ ñaja Pablo vãme cʉtigʉ, adi paperare mʉare cõagʉ̃. Dios ĩ bojajare, Jesucristo ĩ cõacacʉ ñaja yʉ.
“Rẽtoro masigʉ̃, quẽnarẽtogʉ̃ ñaami”, mani ʉjʉ Jesucristo jacʉre ĩre yirʉ̃cʉbʉoto mani. Jesucristore ĩre mani ajitirʉ̃nʉsʉorone, quẽnaro manire yiyumi Dios, ĩ rãca quẽnaro mani ñasere, to yicõari mani ñarotire quẽne. Adi macarʉcʉrore ĩ rujeoroto rĩjorojʉne, “Jesucristo yarã yʉ rĩa ñarona ñaama”, manire yitʉoĩamasiñumi Dios. Õ vecajʉ ĩ tʉjʉ mani ejaro, “Jesucristo yarã ĩna ñajare, ñie rojose ĩnare yibetirʉcʉja yʉ. Quẽnase rĩne yirã ñaama” manire yiĩarʉ, to bajiro yimasiñumi. “Jesucristo ĩnare rijabosarocʉre cõarʉcʉja yʉ. Ti sʉorine yʉ rĩa ñarʉarãma ĩna”, yitʉoĩamasiñumi Dios, manire maigʉ̃ ñari. Ĩ macʉ ĩ maigʉ̃ yarã mani ñajare, quẽnaro manire yiyumi. Tire mani tʉoĩajama, “Quẽnaro masune yiyuja mʉ” ĩre mani yivariquẽnarotire yigʉ, to bajiro yimasiñumi Dios. 7-8 To bajiri, ĩ maigʉ̃ yarã mani ñajare, “Rojose ĩna yise vaja ĩnare rijabosaaya” yigʉ, Jesucristore ĩre cõañumi Dios. To bajiro ĩ yiriaro bero, manire ĩ rijabosare ñajare, “Ñie rojose ĩnare yibetirʉcʉja yʉ”, manire yiĩañumi Dios. To bajiro ĩ yirere mani ajimasise ĩ cõare ti ñajare, “Manire maimasucõaami Dios”, yimasiaja mani. Tirʉ̃mʉjʉma, Dios ĩ cõarocʉ Cristo ĩ bajirocaroti sʉorine ĩnare quẽnaro Dios ĩ yirotire masibeticama masa maji. Adirodorema quẽnaro ĩ yisere, to yicõari quẽnaro ĩ yirotire mani masirotire manire cõañumi. 10 “To bajiro yirʉcʉja yʉ” Dios ĩ yiriarʉ̃mʉ ti ejaro, õ vecanare, to yicõari adi macarʉcʉroanare quẽne rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ rojose tãmʉoboronare ĩnare yirẽtobosajeocõari, “Ñajediro ʉjʉ ñaña mʉ”, Jesucristore ĩre yirʉcʉmi.
11-12 Yʉa jud'io masa, “Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi” yigʉ, Dios ĩ cõarocʉre tʉoĩayucana ñaja yʉa. To bajiri Cristore mʉa ajitirʉ̃nʉroto rĩjoro ĩre ajitirʉ̃nʉcana ñaja yʉa. To bajicõari, adi macarʉcʉro ĩ rujeoroto rĩjorojʉne, “Quẽnaro ĩnare yirʉcʉja” ĩ yiriarore bajirone Cristo yarã yʉa ñajare, quẽnaro yʉare yiyumi. To bajiro yʉare ĩ yire ti ñajare, quẽnaro Dios yʉare ĩ yirere, to yicõari, õ vecajʉ yʉare ĩ yirotire quẽne yʉa gotisere ajicõari, “Rẽtoro quẽnagʉ̃ ñagʉ̃mi Dios”, ĩre yirʉ̃cʉbʉorũgũama gãjerã. 13 Mʉa jud'io masa mere quẽne, Jesucristo ĩ bajirere ajitirʉ̃nʉrã, ĩ yarã mʉa ñajare, quẽnaro yiyumi Dios. To yicõari, Dios tʉjʉ mʉa ejaro Jesúre quẽnaro ĩ yirore bajiro mʉare quẽne quẽnaro yirʉcʉmi Dios. Jesucristore mʉa ajitirʉ̃nʉsʉorone, Esp'iritu Santore mʉare cõañumi Dios, “Cõarʉcʉja” ĩ yiriarore bajiro yigʉ. To bajiro ĩ yijare, “Dios yarã ñaja mani”, yitʉoĩamasiaja mʉa. 14 To bajiri, Dios ĩ cõagʉ̃ Esp'iritu Santo rãcana mani ñajare, “ ‘Quẽnaro yirʉcʉja’ ĩ yiriarore bajirone quẽnaro manire yirʉcʉmi”, yimasiaja mani. To bajiri, “Dios tʉjʉ mani ejaro, Jesucristore quẽnaro ĩ yirore bajiro, manire quẽne, quẽnaro ĩ yiroto rĩjoro, ‘Quẽnase rĩne yirã ñato ĩna’ yigʉ, manire ejarẽmojeocõarʉcʉmi”, yimasiaja mani. To bajiro manire Dios ĩ yisere ĩacõari, “Quẽnaro masu ĩnare yami Dios”, ĩre yirʉ̃cʉbʉorʉarãma adigodoana, to yicõari, õ vecana quẽne.
Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre, Diore Pablo ĩ sẽnibosare queti
15 Mani ʉjʉ Jesúre mʉa ajitirʉ̃nʉrũgũsere, to yicõari gãjerã Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre ĩamaicõari quẽnaro mʉa yisere quẽne ajicajʉ yʉ. 16 Tire ajigʉ ñari, tocãrãcajine Diore yʉ sẽnijama, “Quẽnaro yaja mʉ. Mʉ sʉorine to bajise yama ĩna”, ĩre yirũgũaja yʉ. 17 Ĩ ñaami mani ʉjʉ Jesucristore cõar'i, mani jacʉ, quẽnaro masu manire yirẽmogʉ̃. Ĩrene ado bajise mʉare sẽnibosaja yʉ: “ ‘Ĩnare quẽnaro mʉ yisere ajimasicõari, mʉ bojarore bajiro bʉtobʉsa yato ĩna’ yigʉ, mʉ masisere ĩnare cõaña mʉ”, Diore mʉare yisẽnibosarũgũaja yʉ. 18 Adigodojʉ mʉare ĩ yarãre quẽnaro ĩ yisere mʉa ajimasijama, ĩ tʉjʉ quẽnaro mʉare ĩ yirotire ajimasirʉarãja. 19-20 To yicõari, “Dios manire ejarẽmogʉ̃re, ñiejʉa josase maja”, ĩre yimasirʉarãja. Cristo ĩ bajirocaboajaquẽne, ĩre catiocõari, õ vecajʉ ĩ ñarojʉ ĩ riojojacatʉare ĩre rojoyumi Dios. To bajiro ĩ yire ñajare, “Masijeogʉ ñaami”, ĩre yimasiaja mani. 21-22 Cristore riojojacatʉa ĩre rojocõari, õ vecanare, adi macarʉcʉroanare, to yicõari rijariarãre quẽne, “Jediro ʉjʉ ñaña mʉ”, ĩre yiyumi Dios. To bajiro ĩ yijare, rojose yirãre, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩnare ĩ rearoto rĩjoro, ĩnare ĩ rearo bero quẽne, rotimʉorʉ̃gõcõa ñarʉcʉmi. To bajiri, Cristore mani ajitirʉ̃nʉjama, ĩne ñaami mani ʉjʉ. Manire ũmato ñagʉ̃ ñari, mani rʉjoare bajiro bajigʉ ñaami. 23 To bajiri, Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩarã ñaja mani. Mani ñacudiro cõrone mani rãca ñacõa ñarũgũrʉcʉmi Cristo. To bajiri mani rãca ĩ ñajare, ñiejʉa rʉyabeaja manire.