3
Jud'io masa me ñarãre Pablo ĩ goticudire queti
To bajiri, jud'io masa me ñarãre, Jesucristo ĩ bajirere yʉ gotimasiocati sʉorine tubibe ecoaja yʉ. 2-4 Ti quetire masa ĩna masibeticatire, jud'io masa me ñarãre Jesucristo sʉorine quẽnaro Dios ĩ yisere mojoroaca mʉare goticõaja yʉ. “Jud'io masa me ñarãre ĩnare goticudiato” yigʉ, yʉ masirotire yʉre cõañumi Dios. Tire ajiriarãja mʉa. Tire yʉ ucasere ĩacõari, Cristo sʉorine mʉare quẽnaro ĩ yisere ajimasirʉarãja mʉa quẽne. Tirʉ̃mʉjʉrema masa ĩna masibeticatire, Dios ĩ cõagʉ̃ Esp'iritu Santo sʉorine gotimasioaja yʉa, Jesucristo ĩ bajirere goticudirã, to yicõari Diore gotirẽtobosarimasa quẽne. Ti quetire mʉare tudigotiaja yʉ: Jesucristo ĩ bajirere ajitirʉ̃nʉrãre “Yirʉcʉja” ĩ yiriarore bajiro jud'io masare, jud'io masa me ñarãre quẽne, quẽnaro yami Dios. To yicõari, õ vecajʉre quẽne quẽnaro yirʉcʉmi. To bajiri ĩ yarã ñacõari, cojo masare bajiro ñaja mani ĩre ajitirʉ̃nʉrã.
Rojose yigʉ yʉ ñaboajaquẽne, “Tire goticudiato” yigʉ, yʉ masirotire yʉre ʉjoyumi Dios. 8-9 Gãjerã Cristore ajitirʉ̃nʉrãre Dios ĩ mairore bajiro yiecorocʉ me yʉ ñaboajaquẽne, yʉre ĩamaicõari, ñajedirore rujeor'i ñari, jud'io masa me ñarãre yʉre gotiroticõañumi Dios. “Masa ĩna masibeticatire Cristore ajitirʉ̃nʉronare quẽnaro ĩnare yʉ yirotire goticudirʉcʉja mʉ”, yʉre yicõañumi. To bajiro yʉre ĩ yire ti ñaboajaquẽne, quẽnaro manire ĩ yirotire masijeoyamaja. 10 To bajiri, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre quẽnaro Dios manire ĩ yisere ĩacõari, “Tʉoĩajeogʉ ñaami”, ĩre yirʉ̃cʉbʉoama ángel mesa, to yicõari gãjerã ĩre rotibosarã quẽne. 11 Tirʉ̃mʉjʉ adi macarʉcʉro ĩ rujeoroto rĩjorojʉne, “Yʉ macʉre ajitirʉ̃nʉrãre quẽnaro ĩnare yirʉcʉja”, yitʉoĩamasiñuju Dios. To bajiro ĩ yitʉoĩamasiriarore bajirone mani ʉjʉ Jesucristo ĩ rijabosare sʉorine quẽnaro manire yami Dios. 12 “Jesucristo yarã mani ñajare, manire ĩavariquẽnagʉ̃mi Dios” yitʉoĩarã ñari, ĩre güimenane sẽnirũgũaja mani. 13 To bajiri, Jesucristo ĩ rijabosare sʉorine Dios quẽnaro ĩ yisere jud'io masa mere mʉare yʉ gotimasiocudicati sʉorine tubiberiavijʉ rojose yʉ tãmʉosere ajicõari, sʉtiritibesa mʉa. Ado bajirojʉa tʉoĩaña: “Pablo ĩ gotisere ajicõari, Jesucristore ajitirʉ̃nʉsʉocajʉ yʉa. To bajiri Dios yarã ñaja yʉa”, yitʉoĩa variquẽnaña mʉa.
Jesucristo manire ĩ maise queti
14 To bajiri, jud'io masare, to yicõari gãjerãre quẽne, mani jacʉ quẽnaro manire ĩ yisere yʉ tʉoĩajama, gʉsomuniari tuetucõari, ĩre sẽnirũgũaja yʉ. 15 Ĩne ñaami, adi macarʉcʉroana, õ vecana quẽne, mani ñaro cõro jacʉ, manire rujeor'i. 16 Ĩre, ado bajiro mʉare sẽnibosarũgũaja yʉ: “Quẽnaro yigʉ ñari, Esp'iritu Santo sʉorine ĩnare ejarẽmoña mʉ, bʉtobʉsa mʉre ĩna ajitirʉ̃nʉrotire yigʉ. 17 ‘ “Mani rãca ñagʉ̃mi Cristo manire ejarẽmogʉ̃” yitʉoĩacõari, ĩre sẽnirũgũato ĩna’ yigʉ, ĩnare ejarẽmoña. To bajiro ĩna yicõa ñajama, Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, ĩ bojarore bajiro gãjerãre quẽne ejarẽmorũgũrʉarãma”, mʉare yisẽnibosaja yʉ. 18 To bajiro mʉa yijama, Cristo mʉare ĩ maisere bajiro gãjerãre maijeomena ñaboarine, Cristo mʉare ĩ maisere quẽnarobʉsa masirʉarãja mʉa. 19 Masare ĩ maise jediro masijeobetirona ñaboarine, quẽnarobʉsa mʉa masirotire bojaja yʉ. To bajiro mʉa bajijama, Dios ĩ bojase rĩne yirã ñarʉarãja mʉa.
20 Ĩ rĩa mani ñajare, ĩ masise rãca quẽnaro manire yirẽmorũgũami Dios, ĩ bojarore bajiro quẽnaro yirã mani ñarotire yigʉ. To bajiro manire ĩ yijare, tire tʉoĩacõari, “Ĩre mani sẽniro rẽtoro manire yirẽmomasiami”, yimasiaja mani. To bajiro yigʉ ĩ ñajare, quẽnase ĩre yirʉ̃cʉbʉoto mani. 21 To bajiri, ĩ rĩa, Jesucristo yarã ñari, Diore quẽnase rĩne ĩre yirʉ̃cʉbʉorũgũto mani.