13
“Ĩavariquẽnato Dios” yirã, quẽnaro mani yiroti queti
To bajiri adi mʉare gotitʉsaja yʉ: Ado bajiro yiñaña mʉa, “Manire ĩavariquẽnato Dios” yirã. Cristo yarã ñari, gãmerã ĩamaitʉjabesa mʉa. Gajeroana mʉa masimena Cristore ajitirʉ̃nʉrã mʉa tʉ ĩna ejajama, quẽnaro ĩnare yirʉarãja mʉa. Mani ñicʉa quẽne, gajeroana ĩna masimena ĩna ejaboajaquẽne, quẽnaro ĩnare yirũgũmasiñujarã ĩna. To yirã ñari, cojojirema ángel mesare “Dios ĩ cõariarã ñarãma” yimasibetiboarine, quẽnaro yimasiñujarã ĩna.
Gãjerã Cristore ajitirʉ̃nʉrãre tubibe ecorãre masiritibesa mʉa. Mani quẽne mani tubibe ecojama, “Quẽnabetoja” yitʉoĩarã ñari, ejarẽmoña. Gãjerãre quẽne, rojose ĩnare ĩna yijama, mʉa quẽne ĩna rãca rojose tãmʉorãre bajiro ĩnare ĩamaicõari, ejarẽmoña mʉa.
Gãmerã mʉa bojasere quẽnaro rʉ̃cʉbʉoroti ñaja. Manajo cʉtirã, manajʉ cʉtirã, manajo mana, manajʉ mana quẽne gãjerã rãca ajeriarã cʉtibesa. To bajiro mʉa yijama, “Rojose tãmʉorʉarãma”, mʉare yirʉcʉmi Dios.
Jairo gãjoa cʉorʉa tʉoĩabesa mʉa. Mojoroaca cʉorã ñaboarine, “Jẽre ñacõaja”, yitʉoĩacõaña mʉa. Ado bajiro Dios ĩ yirejʉare tʉoĩaña: “Mʉre vaveobecʉne, mʉ rãca ñacõa ñarũgũrʉcʉja yʉ”, yiyumi Dios, manire. To bajiro ĩ yirere mani ajijama, “Socʉ me yiyumi” yimasicõari, Dios oca ti gotirore bajiro ado bajiro yimasiaja mani:
“Dios ñaami rojose yʉ tãmʉoro, yʉre ejarẽmogʉ̃. To bajiro rojose yʉre yirãre güibeaja yʉ”, yaja mani.
Cristo ocare mʉare gotimasiosʉocana ĩna bajicatire masiritibesa mʉa. “Ĩ yirore bajiro yigʉ ñagʉ̃mi Cristo” yitʉoĩarã ñari, ĩre ajitirʉ̃nʉ tʉjamenane, bajireacoacama ĩna. Ĩna bajicatore bajiro, Cristore ajitirʉ̃nʉ tʉjabesa mʉa quẽne.
Jesucristo ñagʉ̃mi tʉoĩavasoabecʉ, cojojire bajiro quẽnaro yirũgũgʉ̃. To bajiri mʉare gotimasiosʉocanare quẽnaro ĩnare ejarẽmor'i, manire quẽne to bajirone ejarẽmocõa ñarũgũrʉcʉmi. Mʉare ĩna gotimasiosʉocatire bajiro me, ricati ĩna gotimasiosere ajitirʉ̃nʉbeticõaña mʉa. Ado bajiro mʉare gotirũgũrãma ĩna: “ ‘Babetirʉarãja mʉa’ mani ñicʉa ñamasiriarã ĩna yimasirere mʉa ajirʉ̃cʉbʉojama, quẽnaja”, mʉare yirãma ĩna. To bajiro mʉare ĩna yigotise me, ado bajiro mʉa yitʉoĩarũgũsejʉa ñaja quẽnase: “Dios manire ĩamaicõari, manire ejarẽmorʉcʉmi” mʉa yitʉoĩarũgũsejʉa ñaja quẽnase. To bajiro mʉa tʉoĩajama, bʉtobʉsa ĩ bojarore bajiro yirã ñarũtuarʉarãja mʉa.
10 Cristo manire ĩ rijabosare sʉori Moisére Dios ĩ roticũmasirore bajiro me bajiaja. Moisére Dios ĩ roticũmasirere ajitirʉ̃nʉrã, rojose ĩna yisere “Masirioato Dios” yirã, “Vaibʉcʉrã soemʉocõa ñaroti ñaja” yitʉoĩarã ĩna ñajare, “Rojose mana ñaama”, ĩnare yiĩabecʉmi Dios. Manijʉarema, vaibʉcʉ rii ĩna soemʉose ũnirene yigʉ, Cristo ĩ rijabosare sʉori, “Rojose mana ñaama” Dios ĩ yiĩarã ñaja mani. 11 Moisére Dios ĩ roticũmasirere ajitirʉ̃nʉgʉ̃ paia ʉjʉ ñamasugʉ̃ma, vaibʉcʉ ĩna sĩar'i ri'i ẽoriabajare ãmisãjacʉmi, Dios ĩ ñarisõa vãme cʉti sõajʉ, “Rojose ĩna yisere masirioato Dios” yigʉ. Ĩ sãjatoye, vaibʉcʉ rujʉjʉarema ti maca sojʉajʉ ãmivacõari, soerocacõarãma ĩna, ĩre ĩaterã ñari. 12 To bajiro vaibʉcʉre ĩna ĩaterore bajiro bajiyumi Jesús quẽne. Jerusalén maca sojʉajʉ yucʉ́tẽrojʉ jajusĩa ecoyumi, rojose mani yisere manire yirẽtobosagʉ. To bajiro bajiyumi, “Rojose mana ñaama” manire Dios ĩ yiĩarotire yigʉ. 13 To bajiro Jesús ĩ bajibosare ñajare, Moisére Dios ĩ roticũmasirere ajitirʉ̃nʉrã rojose mʉare ĩna yiboajaquẽne, tire ajirʉ̃cʉbʉo tʉjacõari, mame Dios ĩ vasoarejʉare ajitirʉ̃nʉroti ñaja mʉare. 14 To bajiro bajirʉarãja mʉa, adigodoayere tʉoĩabeticõari, “Dios ĩ ñarimaca ñaja mani ñacõa ñarũgũroti maca” yitʉoĩarã ñari. “Adi macarʉcʉrojʉrema manoja mani ñacõa ñarũgũroti maca”, yimasirãja mʉa. 15 To bajiri, Jesucristo ĩ rijabosare sʉori, Diorãca mani ñacõa ñarũgũroti ti ñajare, vaibʉcʉrãre sĩacõari, ĩna soemʉose ũnirene yirã, “Quẽnamasucõaja mʉ” Diore yirʉ̃cʉbʉo tʉjabetiroti ñaja, manire. 16 To yicõari, “Quẽnaro gãmerã yiroti ñaja manire” yirere masiritibeticõaña mʉa. To yicõari, mʉa tʉana maioro ĩna bajisere masicõari, mʉa cʉose ĩnare ĩsiña. To bajiro mʉa yijama, Dios ĩ ĩavariquẽnase yirã, yirʉarãja mʉa.
17 Mʉare ũmato ñarãre quẽnaro cʉdiya mʉa. “ ‘¿No bajiro ĩnare ĩatirʉ̃nʉcati mʉa?’ manire yisẽniĩagʉ̃mi Dios” yimasirã ñari, tocãrãcarʉ̃mʉne, “Diorãca quẽnaro ñato ĩna” yirã, mʉare ĩatirʉ̃nʉrũgũrãma ĩna. To bajiri, quẽnaro ĩnare mʉa cʉdijama, to bajiro mʉa yisere, “Ado bajiro quẽnaro mʉre ajitirʉ̃nʉcama ĩna”, Diore ĩre yivariquẽnarʉarãma ĩna.
18 To bajiri, “Dios ĩ bojarore bajirone yato ĩ” yirã, Diore yʉre sẽnibosaya. Dios ĩ bojase jediro yirũgũaja yʉ. To bajiro yigʉ ñari, tʉoĩarejaibecʉne ñacõaja yʉ. 19 To yicõari, yoaro mene quẽna mʉa tʉ yʉ varotire yirã, yʉre sẽnibosaya mʉa, Diore.
“Quẽnaro mʉare yato Dios”, yire queti
20 “Quẽnaro ñato ĩna” yigʉ manire ejarẽmogʉ̃mi Dios. Ĩne ñagʉ̃mi, mani ʉjʉ Jesús manire ĩ rijabosaro bero, ĩre catior'i, ĩre catiocõari, “Ovejare ĩatirʉ̃nʉgʉ̃re bajiro, yʉ yarãre quẽnaro ĩnare ĩatirʉ̃nʉrʉcʉja mʉ” ĩre yir'i. Jesús ĩ rijabosare sʉorine, “Rojose ĩna yisere masiriocõari, quẽnaro yirʉcʉja yʉ” masare Dios ĩ yimasiriarore bajirone bajiyuja. To bajiro ĩ yise jedibetirʉaroja. 21 Ado bajiro Diore mʉare sẽnibosaja yʉ: “ ‘Mʉ bojarore bajiro yato ĩna’ yigʉ, ĩnare ejarẽmoña mʉ”, mʉare yisẽnibosaja yʉ, Diore. “ ‘Jesucristo ĩ ejarẽmose rãca quẽnaro yaja mʉa’ yivariquẽnato” yigʉ, Diore mʉare sẽnibosaja yʉ. Quẽnarẽtogʉ̃ Cristo ĩ ñajare, “Quẽnamasucõaja mʉ”, ĩre yirʉ̃cʉbʉo tʉjabetiroti ñaja, manire. To bajirone bajicõa ñarũgũato.
22 Mojoroaca mʉare papera ucacõaja yʉ. To bajiri, “Bʉtobʉsa, ‘Ĩ yirore bajiro yigʉ ñagʉ̃mi’ Cristore ĩre yitʉoĩato ĩna” yigʉ, mʉare yʉ gotisere quẽnaro tire ajimasiña mʉa, yʉ mairã. 23 Mani maigʉ̃ Timoteore ĩna tubiber'ire jẽre ĩre bucõañujarã. To bajiri, yoaro mene ĩ ejajama, ĩ rãca mʉa tʉjʉ varʉcʉja yʉ.
24 Mʉare ũmato ñarimasa, to yicõari, mʉa rãcana Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã jediro, “Quẽnato”. “Quẽnato”, mʉare yama Italia sitana quẽne.
25 Dios, mʉare ĩamaigʉ̃ ñari, quẽnaro mʉare yato ĩ.
To cõro ñaja.