2
“Jesús ocare ajitirʉ̃nʉrã ñari, gãmerã ĩarʉ̃cʉbʉoroti ñaja”, yire
Ajiya yʉ mairã. Mani ʉjʉ, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã ñaja mani. Quẽnamasugʉ̃ ĩ ñajare, ĩre bʉto rʉ̃cʉbʉoaja mani. To bajiro yirã ñari, mani rãcanare quẽne gãmerã ĩarʉ̃cʉbʉoroti ñaja. Mʉa rẽjarone, sĩgʉ̃ quẽnase sudi sãñacõari, ãmo sãriabedori sãcõari ejagʉmi. To yicõari, gãjijʉa sudi bʉcʉ sãñacõari ĩ ejajama, ado bajiro yirãja mʉa: 3-4 Quẽnase sudi sãñacõari, sãjaejagʉrema, “Ado ñaja rujiriaro quẽnarito”, ĩre yirãja mʉa. Maioro bajigʉjʉarema ĩ sãjaejaro ĩacõari, “Tone rʉ̃gõcõaña. Mʉ bajirʉabetijama, rʉ̃cacane rujicõaña mʉ” ĩre mʉa yijama, quẽnaro gãmerã ĩarʉ̃cʉbʉomena yirãja mʉa. To bajiro mʉa yijama, Dios ĩ bojarore bajiro yirã me yirãja mʉa.
Ado bajiro mʉare yʉ gotisere quẽnaro ajiya mʉa: “Yʉ macʉre ajitirʉ̃nʉña” Dios ĩ yirere cʉdiriarã, maioro bajirã jãjarã ñaama. “Maioro bajirã ñaama” Diore ajimena ĩna yiĩarã ñaboarine, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, “Bʉtobʉsa ĩre ajitirʉ̃nʉrã ñato” yigʉ, quẽnaro Dios ĩ yirã ñaama. To bajicõari, ĩ gotiriarore bajirone ĩ tʉjʉ ejarona ñaama. To bajiboarine, maioro bajirãre ĩnare ĩarʉ̃cʉbʉobeaja mʉa. Gajeyeũni jairãjʉare rʉ̃cʉbʉorũgũaja mʉa. “Ĩna sʉorine rojose tãmʉorãja mani”, ¿yimasibeatique mʉa? Ĩna ñaama mʉare gotiyirorʉarã, ʉjarã tʉjʉ, mʉare juavarũgũrã. “Jesús yarã ñaja yʉa” yicõari, bautiza ecoriarã ñaja mʉa. To bajiri, ĩ ocare ajicõari, quẽnaro variquẽnaja mʉa. Gajeyeũni jairãjʉama ĩre rʉ̃cʉbʉobeticõari, ajarũgũama. ¿Tire masibeatique mʉa?
Mani ʉjʉ, Dios ñamasusere ĩ rotimasire ado bajiro gotiaja: “Mʉ masu rujʉre mʉ mairore bajirone mʉ tʉanare maiña”, yigotiaja. Tire mʉa cʉdijama, quẽnaro yirã yirãja mʉa. Tire ajirã ñaboarine, masa jedirore mʉa ĩarʉ̃cʉbʉobetijama, rojose yirã yirãja mʉa. To bajiri, “Mʉa ye sʉorine rojose ñaja”, mʉare yiĩagʉ̃mi Dios. 10 Dios ĩ rotimasire ñaro cõrone cʉdijeomenare, “Ĩna ye sʉorine rojose ñaja”, ĩnare yiĩagʉ̃mi Dios. To bajiro yiĩagʉ̃ ĩ ñajare, ĩ rotirere cojo vãme mani cʉdibetijama, ñajediro ĩ rotirere cʉdibetijeocõarãre bajiro bajirãja mani, Dios ĩ ĩajama. 11 Tirʉ̃mʉjʉ ado bajiro rotiyumi Dios: “Manajoa cʉtirã quẽne, manajʉa cʉtirã quẽne, gãjerã rãca ajeriarã cʉtibesa. Gãjerãre sĩabesa”, manire yiyumi Dios. To bajiro ĩ yire ñajare, manajoa cʉtirã gãjerãre ajeriarã cʉtibetiboarine, gãjire mani sĩajama, Dios ĩ rotimasire cʉdimena yirãja mani. 12 To bajiri, “Rojose mani yirʉasere yibeticõari, Dios ĩ bojarore bajiro quẽnase rĩne yirã ñato” yigʉ, manire rijabosayumi Cristo. To bajiri, quẽnaro mani yibetijama, rojose mani yisere masicõari, rojose manire yirʉcʉmi Dios, yimasirã ñari, quẽnase rĩne yiroti ñaja manire. 13 To bajiri gãjerãre mani ĩamaijama, manire quẽne ĩamairʉcʉmi Dios. Gãjerãre mani ĩamaibetijama, masare ĩ ĩabeserirʉ̃mʉ ti ejaro, manire quẽne ĩamaibetirʉcʉmi Dios, rojose mani yire vaja.
“Quẽnaro mani yisere ĩacõari, ‘Socarã mene yʉre ajitirʉ̃nʉrã ñaama’ yigʉmi Dios”, yire queti
14 Adire quẽne quẽnaro ajiya yʉ mairã: “Rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ yʉa vaborotire yʉare yirẽtobosarʉcʉmi Dios” yirã ñaboarine, gãjerãre mʉa ejarẽmobetijama, Diore ajitirʉ̃nʉrã me ñarãja mʉa. To bajiro mʉa bajijama, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ mʉare cõarʉcʉmi Dios. 15-16 Cojojirema, ado bajiro bajiroja: Jesúre ajitirʉ̃nʉgʉ̃, bʉto ñiorijagʉ, to yicõari, sudi magʉ̃ maioro bajigʉ ĩ ñaboajaquẽne, “Quẽnaro vasa. Bare quẽnase bʉjaba. To bajicõari, sudi bʉjaba” ĩre yigotiboarine, ĩ bojasere mani ĩsibetijama, socarãne ĩre yigotiboarãja mani. Ĩre mani ñagõboase ñie vaja manoja. 17 Tire bajiro bajiaja Diore mani ajitirʉ̃nʉse. “Diore ajitirʉ̃nʉrã ñari, ĩ yarã ñaja mani” yiboarine, gãjerãre mani ejarẽmobetijama, “Diore ajitirʉ̃nʉrã ñaja yʉa” mani yitʉoĩaboase ñie vaja manoja. Dios yarã me ñarãja mani.
18 “Yʉ gotisere ajimasimenama” yigʉ, ado bajiro gotiaja: “Gãjerãre quẽnaro maiaja yʉa” mʉa yisere yʉre mʉa yiĩobetijama, “Diore ajitirʉ̃nʉrã me ñaama”, mʉare yigʉja yʉ. Yʉjʉarema, gãjerãre quẽnaro yʉ ejarẽmosere ĩacõari, “Diore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñaami”, yimasirʉarãja mʉa. 19 “Sĩgʉ̃ne ñaami Dios. Gãji magʉ̃mi” mʉa yitʉoĩase quẽnaja. To bajiro tʉoĩarã ñaboarine, quẽnaro mʉa yibetijama, “Sĩgʉ̃ne ñaami Dios” mʉa yitʉoĩase ñie vaja manoja. Vãtia quẽne “Sĩgʉ̃ne ñaami Dios. Gãji magʉ̃mi” yitʉoĩarã ñari, güirã nanarãma. To bajiboarine rojosere yitʉjamena ñarãma. 20 “Diore ajitirʉ̃nʉrã ñaja” yitʉoĩarã ñaboarine, gãjerãre mʉa ejarẽmobetijama, quẽnaro tʉoĩamasimenare bajiro bajirãja mʉa. “Diore ajitirʉ̃nʉrã ñaja” mʉa yitʉoĩaboase ñie vaja manoja. 21 Mani ñicʉ, Abraham ñamasir'i ĩ yimasirere mʉare gotiaja yʉ. Dios ĩ rotijare, ĩre rʉ̃cʉbʉorã ĩna soemʉoriajaʉ joejʉ ĩ macʉ Isaac vãme cʉtigʉre sĩagʉagʉ yimasiboayuju Abraham. Ĩre ĩ sĩagʉadone, “Ĩre sĩabeticõaña”, ĩre yimasiñuju Dios. To yicõari, ĩ rotirore bajiro yigʉ ĩ ñajare, “Rojose magʉ̃ ñaja mʉ”, ĩre yimasiñuju Dios, Abrahamre. 22 To bajiri, Dios ĩ rotiriarore bajiro yimasir'i ĩ ñajare, “Diore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñamasiñumi”, yimasiaja mani. 23 Dios ĩ rotiriarore bajirone Abraham ĩ cʉdire ñajare, “ ‘Yʉre ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, rojose magʉ̃ ñaami’ ĩre yimasiñuju Dios”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire. To bajiri, “Dios baba ñaami”, ĩre yimasiñujarã masa.
24 To bajiri, “Ĩre ajitirʉ̃nʉrã ñaja yʉa” yicõari, quẽnaro mani yijama, “Ñie rojose mana ñaama”, manire yiĩagʉ̃mi Dios. 25 Rahab vãme cʉtimasirio jãjarã ajeriarã cʉtigo ñaboarine, quẽnaro so yimasirere quẽne tʉoĩaña: Jud'io masa ʉjʉ ĩ cõamasiriarã ĩna ejaro ĩacõari, “Mʉare ĩaterã mʉare sĩaroma” yigo, “Yʉ ya vijʉ sãjarudiya mʉa”, ĩnare yimasiñuju. To yicõari, “Mʉa rudiarotire mʉare gotirʉocoja”, yimasiñuju so. To bajiro ĩnare so yirẽmomasire ti ñajare, “Rojose magõ ñaamo”, sore yiĩamasiñuju Dios. 26 Mani rujʉ catise ti manijama, vaja manoja ti. To bajirone bajiaja “Diore ajitirʉ̃nʉrã ñaja yʉa” yiboarine, gãjerãre quẽnaro mani yibetijama. “Diore ajitirʉ̃nʉrã ñaja yʉa” mani yitʉoĩaboase ñie vaja manoja.