5
Gajeyeũni jairã rojose ĩna tãmʉoroti queti
Sĩgʉ̃ri, gajeyeũni jairãre mʉare gotigʉ yaja yʉ. Gajerʉ̃mʉ bʉto rojose mʉa tãmʉorotire tʉoĩaotiya mʉa. “Gajeyeũni jairo cʉorã ñaja” mʉa yiboase, bare mʉa quẽnocũse quẽne, mʉare boaveocoarʉaroja. Mʉa sudi quẽnase ñaboase butua ba ecocoarʉaroja. Mʉa ye gãjoa, oro quẽne jairo bʉjacõari mʉa cũboase boacoarʉaroja. Tire ĩacõari, “Maioro bajirãre ejarẽmobesuma”, yiĩarʉarãma gãjerã. To bajiri, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ reaecorona ñaja mʉa. Jairo gãjoa cʉtirã ñaboaja mʉa. To bajiboarine, adi macarʉcʉro ti jediroti mojoroaca rʉyaja. Mʉa ote veseri moabosarãre quẽnaro vaja yibesuja mʉa. To bajiro mʉa bajire ñajare, “Yʉa moase vaja yʉare yibeama”, yiyujarã ĩna. To bajiro ĩna yisere ajirimi Dios, ñajediro masijeogʉ. Adi macarʉcʉrojʉ ñarã, mʉa yirʉa tʉoĩarore bajiro yirũgũaja mʉa. Ta vecʉare ĩna sĩarotirʉ̃mʉri rĩjoro, “Jacabʉsarã ĩna ñato sĩarãsa mani” yirã, quẽnaro ecatʉsacama. To bajiri, ĩnare bajiro bajiaja mʉa quẽne. No mʉa bojarore bajiro quẽnaro yiñatʉsarũgũaja mʉa. To bajiro bajirã mʉa ñajare, “Rojose tãmʉorʉarãma” mʉare yiĩagʉ̃ yigʉmi Dios. Masa rojose yimena ĩna ñaboajaquẽne, “Rojose yima”, ĩnare yigoti yiroyuja mʉa. To bajiri, mʉa sʉorine sĩaecoyuma sĩgʉ̃ri. To bajiro mʉa yigoti yirosere ʉjarã quẽne mʉare ĩna cʉdijare, no bajiro mʉare yimasibesuma ĩna.
Santiago ĩ gotitʉsare queti
Yʉ mairã, gãjerã sʉorine rojose tãmʉorãre mʉare gotigʉ yaja yʉ quẽna: Rojose mʉare ĩna yirũgũboajaquẽne, Jesús ĩ tudivadirotire tʉoĩayurã, ĩ bojarore bajiro quẽnaro yicõa ñarũgũña mʉa. Oterimasʉ ĩ bajisere tʉoĩaña mʉa: “Ote, quẽnaro vãnʉcõari, juebʉcʉ bero rica cʉtirʉaroja” yigʉ, yoaro yucõa ñagʉ̃mi oterimasʉ. Ĩre bajiro bajiya mʉa quẽne. Mani ʉjʉ ĩ tudiejarotire yurã, variquẽnase rãca ĩ bojarore bajiro yitʉjabetiroti ñaja. “Yoaro mene tudivadicõari, masa jediro mani yisere ĩabeserʉcʉmi” yirã, quẽnaro ñayuroti ñaja.
Rojose mʉa tãmʉojama, gãjerãre “Rojose yaja mʉa”, gãmerã yiĩatebesa, “Yoaro mene rojose mani yisere ĩabesecõari, rojose manire yiromi Dios” yirã. 10 Diore gotirẽtobosamasiriarã ĩna bajimasirere tʉoĩaña mʉa: Masa rojose ĩnare ĩna yiboajaquẽne, gãmemenane, Diojʉare gotirẽtobosacõa ñamasiñujarã ĩna. 11 To yicõari, adire quẽne quẽnaro tʉoĩaña mʉa: Rojose tãmʉoboarine, “ ‘Manire ejarẽmorʉcʉmi Dios’ yicõa ñarãre quẽnaro yigʉmi Dios”, yitʉoĩaja mani. To bajiro bajimasiñuju Job vãme cʉtimasir'ire quẽne. Cojo vãme me bʉto rojose tãmʉoboarine, “Yʉre ejarẽmorʉcʉmi Dios”, yicõa ñamasiñuju. Rojose ĩ tãmʉoro bero, quẽnaro ĩ yiecomasirere ajiriarãja mʉa. To bajiri, “Manire quẽne ĩamaicõari, quẽnaro yigʉ ñagʉ̃mi Dios”, yimasirãja mʉa.
12 Yʉ mairã, gajeye ñamasusere mʉare gotiaja yʉ: “Yirʉarãja. Dios quẽne masiami yʉa yirotire” mʉa yise ũnire yibeticõaña. “Yirʉarãja” yirã quẽne, “Yirʉarãja” yi, “Yibetirʉarãja” mʉa yijama, “Yibetirʉarãja” yicõa tʉjasa, “Mani socajama, rojose manire yibogʉmi Dios” yirã.
13 Rojose mʉa tãmʉojama, “Yʉare ejarẽmoña”, Diore yisẽniroti ñaja. Mʉa variquẽnajama, Diore basavariquẽnaroti ñaja. 14 Sĩgʉ̃ ĩ rijajama, “Diore yʉre sẽnibosato” yigʉ, mʉare ũmato ñarãre jicõaroti ñaja ĩre. To bajiro ĩ yijama, ũmato ñarãjʉa, ĩ tʉjʉ ejacõari, ĩre sẽnibosarʉarãma ĩna. Sẽnibosañarãne, ʉye ĩre turʉarãma, “Dios ĩre catioato” yirã. 15 To bajiri, “Mani sẽnirore bajiro ĩre catiorʉcʉmi Dios” ĩna yitʉoĩajama, rijagʉre catiorʉcʉmi. To yicõari, rojose yir'i ĩ ñajama, rojose ĩ yirere ĩre masiriorʉcʉmi Dios. 16 To bajiri, rojose mʉa yirere gãmerã gotiya. To bajiro yicõari, Diore gãmerã sẽnibosaya, rojose mʉa yirere mʉare masiriocõari, mʉa rijasere quẽne ĩ catiorotire yirã. To bajiri, Dios ĩ bojarore bajiro yirã mʉa ñajama, mʉa sẽnirore bajirone cʉdirʉcʉmi. 17 Diore gotirẽtobosarimasʉ, El'ias vãme cʉtimasir'i, manire bajiro bajimasiñuju. To bajiboarine, “Oco quedibeticõato” yigʉ, Diore ĩ sẽnijama, ĩ sẽnirore bajirone idia cʉ̃ma, gaje cʉ̃ma gʉdareco cõro oco quedibetimasiñuju. 18 Bero, Diore ĩ tudisẽnirone, oco quedimasiñuju quẽna. Tijʉ bero, quẽnaro ote rica cʉtimasiñuju.
19-20 Mʉare yʉ gotisere ajiya mʉa, yʉ mairã. Mʉa rãcagʉ, Cristore ajitirʉ̃nʉ tʉjacõari, rojose yigʉre, “Quẽna Cristore ajitirʉ̃nʉato ĩ” yirã, ĩre mʉa ejarẽmojama, ĩ rijato berojʉ rojose ĩ tãmʉoborotire ĩre yirẽtobosarʉcʉmi Dios. To yicõari, rojose mʉa yisere mʉare quẽne masiriorʉcʉmi Dios.
To cõro ñaja.