28
Jesús ĩ tudicatire queti
(Mr 16.1-8; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Ʉsʉsãjariarʉ̃mʉ ti jediro, quẽna moasʉoriarʉ̃mʉ ti busumʉjado, Mar'ia Magdalena, gajeo Mar'ia quẽne, Jesús rujʉrire ĩna yujeriavire ĩarã vacama ĩna. To ĩna vatone, bʉto sita sabeyuju. To ti bajirone, sĩgʉ̃ ángel rujiejayuju. Rujiejacõari, Jesúre ĩna yujeriavire gʉ̃tane ĩna bibeboariare jãnañuju. To yicõari, tia joene rujiyuju. Bʉjo ĩ yabesere bajiro yaayuju ĩ. Ĩ sudi quẽne bʉto botiquẽnañuju. Ĩre ĩacõari, güirã nanañujarã ti vire coderimasa. Nanacõari, rijavẽjarãre bajiro bajireacũcoasujarã. To ĩna bajirone, ángel ado bajiro rõmiajʉare gotiyuju:
—Güibesa mʉa. Jesús yucʉ́tẽrojʉ ĩna jajusĩar'ire mʉa macasere masiaja yʉ. Maami adojʉre. Ĩ goticatore bajirone tudicaticoami. Ĩre ĩna yujeriajʉre ĩarã vayá. Tire ĩacõari, guaro ĩ buerimasare ado bajiro ĩnare gotiaya: “Quẽna tudicaticoasumi Jesús. To yicõari, mani rĩjoro Galilea sitajʉ varocʉ ñañuju. Tojʉ ĩre tudiĩarʉarãja mani”, ĩnare yigotiaya mʉa. Adire mʉare gotigʉ bajibʉ yʉ —ĩnare yiyuju ángel.
To ĩ yisere ajicõari, Jesús rujʉri ĩna yujeboariavijʉ budianane, güitʉoĩaboarine, variquẽnase rãca ũmacoayuma ĩna, Jesús buerimasare yʉare gotirã vana. Ĩna ũmavadone ĩnare sẽniĩacãnamua ruyuayuju Jesús. “¿Ñati mʉa?” ĩ yisere ajicõari, ĩre yirʉ̃cʉbʉorã, ĩ rĩjorojʉa muqueacõari, ĩ gʉborire ñiañujarã ĩna. 10 To bajiro ĩre ĩna yirone, ado bajiro yiyuju ĩ:
—Güibesa mʉa. Yʉ yarã yʉ buecanare ado bajiro ĩnare gotiaya: “Galilea sitajʉ vajaro. Tojʉ ĩre ĩarʉarãja mani”, ĩnare yiba —rõmiare ĩnare yiyuju Jesús.
“Ado bajiro bajibʉ ti”, surara ĩna yigotire queti
11 Rõmia ĩna gotirã vato ũnone, surara quẽne, Jesús rujʉrire ĩna yujeriavire codeboariarã sĩgʉ̃ri, macajʉ tudicoasujarã ĩna. Tudiejacõari, paia ʉjarãre gotiyujarã, ĩna ĩare ñaro cõrone. 12 Ti quetire ajicõari, bʉcʉrã rãca ñagõrã vasujarã paia ʉjarã. “To bajiro bajire ti ñajare, ado bajiro yirʉarãja mani” yimasirʉarã bajiyujarã ĩna. To bajiri, sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõari, Jesúre ĩna yujeriavire codeboariarãre jairo gãjoa ĩsiñujarã ĩna. 13 To yicõari, ado bajiro ĩnare socarotiyujarã ĩna:
—“Ñami yʉa cãnitoye, ĩ ñaboar'i buerimasane Jesús rujʉrire ãmirudicoasuma ĩna”, yigotibatoya mʉa —masare yiyujarã bʉcʉrã, paia ʉjarã quẽne. 14 —Ʉjʉ Pilato ti quetire ajicõari, mʉare ĩ jũnisinijama, mʉare ñagõbosarʉarãja yʉa, “Rojose ĩnare yibesa” yirã. Yʉare cʉdicõarʉcʉmi —ĩnare yiyujarã.
15 To bajiro ĩna yijare, gãjoare boca juacõari, ĩnare ĩna rotiriarore bajirone socase queti goticudiyujarã ĩna, Jesúre ĩna yujeriavire codeboariarã. To bajiri adirʉ̃mʉri quẽne, “Tudicatibesuju Jesús. Ĩ ñaboar'i buerimasane, ĩ rujʉrire ãmirudiyujarã ĩna” yire quetire goticõa ñarũgũama jud'io masa.
“Masa jedirore yʉ ocare gotimasiocudirʉarãja mʉa”, ĩ buerãre Jesús ĩ yire queti
(Mr 16.14-18; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
16 Jesús ĩ tudicatisere, rõmia ĩna gotisere ajicõari, Galilea sitajʉ vacajʉ yʉa, ĩ buerã, jʉaãmo cõro, gʉbo coja jẽnituarirãcʉ ñarã. “Ti buro joejʉ yʉre ĩarʉarãja mʉa” yʉare ĩ yicatojʉ vacajʉ yʉa. 17 Tojʉ ejacõari, Jesúre ĩacajʉ yʉa. Ĩre ĩacõari, ĩre rʉ̃cʉbʉocajʉ yʉa. Sĩgʉ̃ri, “Ĩ me ñaami”, yitʉoĩacama ĩna, bajirãjʉma. 18 To bajiro yʉa yirone, ado bajiro yʉare yicami Jesús:
—Adi macarʉcʉrojʉre, to yicõari, õ vecajʉre quẽne, “Rotigʉ ñarʉcʉja mʉ”, yʉre yicũmi yʉ jacʉ, Dios. 19 To bajiri mʉare quẽne masa jedirore yʉ ocare mʉare goticudirotiaja, “Yʉre ajitirʉ̃nʉato” yigʉ. To yicõari, yʉre ajitirʉ̃nʉrãre ĩacõari, yʉ jacʉ vãme, yʉ vãme, to yicõari Esp'iritu Santo vãme rãca oco rãca ĩnare bautizaba mʉa. 20 To yicõari, “Jediro yʉ rotisere cʉdiato” yirã, ĩnare gotimasioma. Yʉre mʉa ĩabetiboajaquẽne, cojorʉ̃mʉ rʉyabeto mʉa rãca ñarũgũrʉcʉja yʉ, mʉare ejarẽmogʉ̃. To bajiro bajicõa ñarʉcʉja yʉ, adi macarʉcʉro ti jedirojʉ —yʉare yicami Jesús.
To cõrone ñaja.