15
Adi macarʉcʉroanare rojose Dios ĩ yirotire ĩre ĩna yibosare
Tijʉ bero, quẽna õ vecajʉ ĩaĩañamani güiose ĩacajʉ yʉ. Ángel mesa, cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ ñarã ñacama. “Bero, adi macarʉcʉroanare cojomo cõro jʉa jẽnituarorãcaji ricati rĩne rojose yirʉarãma” Dios ĩ yicũriarã ñacama. “Ĩna sʉorine yʉre ajiterãre rojose ĩnare yirotijeocõarʉcʉja yʉ” yigʉ, ĩ yire ñacajʉ.
Riaga jairisa oco botirisa ñacõari, quẽnaro ruyurisa ĩacajʉ yʉ. To bajicõari, jea vʉsarisa ñacajʉ. Tiya tʉjʉ masa rʉ̃gõcama. Ĩna ñacama güiogʉre, moa riagajʉ majadicacʉre, to yicõari, ĩre bajigʉ ĩna quẽnorujeocacʉre ajibeticana. Ĩna riovecarire güiogʉ ya número ucatu ecobeticana ñacama. Arpa vãme cʉtise jabasare Dios ĩ ĩsire cʉocama ĩna. Moisés, Dios ĩ bojasere yimasir'i ĩ basamasirere, to yicõari, oveja macʉre bajiro rijabosacacʉ ĩ basacatire tʉoĩacõari, ado bajiro Diore basacama:
—Mʉ ñaja yʉa ʉjʉ, ñajediro masijeogʉ. Ñimʉjʉa gãji mʉre bajiro masigʉ̃ magʉ̃mi. Ĩaĩañamanire, to yicõari, ñajediro quẽnase mʉ yirere tʉoĩacõari, “Quẽnaro yiyuja” mʉre yaja yʉa. Masare quẽnaro riojo yigʉ ñaja mʉ. To bajicõari, mʉ yirore bajiro yigʉ ñaja mʉ. Adi macarʉcʉro ñarã jediro ʉjʉ ñaja mʉ.
Mʉre güijedirʉarãma masa. Mʉre güirãne, “Rẽtoro masigʉ̃ ñaami” mʉre yirʉ̃cʉbʉorʉarãma. Mʉ sĩgʉ̃ne ñaja cojoji rojose yiĩabecʉ. Quẽnaro riojo yigʉ mʉ ñajare, mʉre quẽnaro rʉ̃cʉbʉorʉarãma adi macarʉcʉroana jediro —Diore yibasacama.
To bajiro ĩna yibasaro bero, õ vecajʉ Diore rʉ̃cʉbʉoriavi ti jãnasere ĩacajʉ yʉ. To yicõari, Dios ĩ ñarisõa ti jãnasere ĩacajʉ yʉ. Diore rʉ̃cʉbʉoriavijʉ cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ ángel mesa, “Adi macarʉcʉrojʉ rojose yʉre yibosarʉarãma” Dios ĩ yicũriarã, ĩna budisere ĩacajʉ yʉ. Sudi ʉeri mani quẽnaro botise sãñacama ĩna. To yicõari, orone ĩna quẽnoria gaserore cotitẽrojʉ tʉsarigaserore vẽñacama. To yicõari, babaricãrãcʉ ĩaĩañamana rãcagʉ, sĩgʉ̃, cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ ángel mesare tocãrãcʉrene orone ĩna quẽnoriabajari, masare rojose Dios ĩ yiroti jʉ̃mʉro sãñaribajarire ĩnare ĩsicami. Dios ñaami ñacõa ñarũgũrocʉ. Tibajari ĩnare ĩ ĩsirone, “Quẽnarẽtogʉ̃ ñaja yʉ” Dios ĩ yiĩose, ĩ masise quẽne, jea bueri buejʉ̃mʉcoacajʉ Diore rʉ̃cʉbʉoriavi yuja. Ñimʉjʉa ti buerone, sãjariaro manicami. Cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ ángel mesa rojose yirona, ĩna yigajanobetone, ñimʉjʉa sãjariaro manicami, Diore rʉ̃cʉbʉoriavijʉre maji.