17
Gãjerã rãca ajeriarã cʉtirio rojose so tãmʉore queti
To yicõari, cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ ángel mesa rãcagʉ orobaja cʉocacʉ yʉ tʉjʉ ejacami. Ejacõari, ado bajiro yʉre goticami:
—Adojʉa vayá. Riaga jairisa tʉjʉ ñagõ, jãjarã ʉ̃mʉa rãca ajeriarã cʉtigo rojose so tãmʉorotire mʉre ĩorʉ yaja. To bajiro rojose yigo ñari, adi macarʉcʉroanare, ĩna ʉjarãre quẽne, rojose ĩnare yimecʉorũgũamo —yʉre yicami ángel.
To ĩ yirone, Esp'iritu Santo ĩ masise sʉorine ado bajise ĩacajʉ yʉ: Masa manojʉ yʉre ãmiacami ángel. Tojʉ ejacõari, güiogʉ sũagʉ̃re ĩacajʉ. Ĩ joere jesacamo rõmio. So jesagʉre Dios ĩ ĩateri vãme ucature tuyacajʉ. Cojomo cõro jʉa jẽnituarirãca rʉjoari cʉticami. To bajicõari, jʉaãmo cõro jotari cʉticami. Ĩ joe jesago, sũariase sudiro sãñacamo. Gajeyeũni jairo vaja cʉti cʉocamo so. Ti ñacajʉ oro, to yicõari gʉ̃ta jairo vaja cʉti, perla vãme cʉti quẽne. To yicõari, orobaja cʉocamo. Tibajare rojose so yise sãñacajʉ. So riovecare masa ĩna masibeti vãme ucatu ecorio ñacamo. Ado bajiro goticajʉ ti vãme: “Jairimaca Babilonia vãme cʉtigo ñaamo adio. So sʉorine jediro rojose masa ĩna yijare, ‘Ajeriarã cʉtirã jaco’ to yicõari, ‘Rojose jediro jaco ñaamo’ ” yirivãme ñacajʉ so rioveca tuyari vãme. To bajicõari, “Adione ñaamo Dios yarãre sĩario, to yicõari, Jesúre ajitirʉ̃nʉ tʉjamenare sĩavariquẽnagõ”, yiĩamasicajʉ yʉ.
“Rojogo masu ñaamo” yiĩamasicõari, no yimasibeticajʉ yʉ. To bajiro yʉ bajirone, ado bajiro yʉre goticami ángel:
—Sore mʉ ĩase, masa ĩna masibeticatire, mʉ masirotire yigʉ, mʉre gotimasiogʉ̃ yaja yʉ: Güiogʉ, cojomo cõro jʉa jẽnituarirãca rʉjoari cʉticõari, jʉaãmocãrãca jotari cʉtigʉ, sore ĩ ãmisere mʉ ĩajama, ado bajiro yire ũni ñaja: Güiogʉ, mʉ ĩagʉ̃, tirʉ̃mʉjʉ ñacami maji. Adirʉ̃mʉrirema ruyubeami yuja. To bajiboarine, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ Dios ĩre ĩ rocaroto rĩjoro, tʉsabetigojejʉ ñar'i joe jeamʉjadirʉcʉmi. Ĩ joe jeasere ĩacõari, ĩre ĩaʉcarʉarãma masa. Ĩna ñarʉarãma adi macarʉcʉrore Dios ĩ rujeoroto rĩjorojʉ paperatuti ucagʉ, “Ado cõro ñarʉarãma catirona” ĩ yiucabetiriarã.
Quẽnaro ajigʉrema, ajimasirene ñaja. Cojomo cõro jʉa jẽnituarirãca rʉjoari cʉtigʉ mʉ ĩagʉ̃, cojomo cõro jʉa jẽnituarirãca burori ñasere ĩoro bajiaja. Ti burori ñaja, ajeriarã cʉtigo so ñariburori. Gajeye cojomo cõro jʉa jẽnituarirãca rʉjoari ti ñajama, tiari ñaro cõrone ʉjarã ĩna ñasere ĩoro bajiaja. 10 Jẽre cojomo cõro bajireacoariarãma ʉjarã ñaboariarã. To bajiboarine jʉarã rʉyaama. Sĩgʉ̃ adirʉ̃mʉrire rotigʉ ñaami. Ĩ bero rotirocʉ, ruyubeami maji. To bajiboarine yoaro rotibetirʉcʉmi. 11 Tirʉ̃mʉjʉre ñaboar'i güiogʉ sũagʉ̃, yucʉrirema ñabetiboarine, rotigʉ ñarʉcʉmi. Cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ ʉjarã ñarã rãcagʉne tudicaticõari, Dios ĩ rocaroto rĩjoro, rotitʉsarʉcʉmi.
12 Jʉaãmo cõro jotari mʉ ĩase, jʉaãmocãrãcʉ ʉjarã ĩna ñasere ĩoro bajiaja. Masare rotisʉobeama maji. Bero güiogʉ sũagʉ̃ ĩ rotirirʉ̃mʉrire ĩna quẽne yoaro meaca rotirã ñarʉarãma. 13 Jʉaãmo cõro ʉjarã ñarã, ĩna jedirone “Güiogʉ sũagʉ̃ manire rotigʉ ñato”, ĩre yicũrʉarãma. 14 To bajiri, oveja macʉre bajiro rijabosacacʉ yarã rãca gãmerã quẽarʉarãma. To bajiboarine, oveja macʉre bajiro rijabosacacʉ ĩ yarã rãca, ĩna rẽtoro quẽarʉarãma. Gãjerã ñamasurã rẽtoro ñamasugʉ̃ ñaami. To yicõari, ʉjarãre quẽne ʉjʉ ñamasugʉ̃ ñaami. To bajiri, Dios ĩ masise sʉori ĩre ajitirʉ̃nʉ tʉjamena ñaama ĩna, ĩ yarã —yʉre yigoticami ángel.
15 To yicõari, gajeye ado bajiro yʉre goticami ángel:
—Ajeriarã cʉtigo so ñarojʉ riagari mʉ ĩase, masa ñaama ĩna. Tocãrãca macana, cojo masa jũna rʉyabeto, to yicõari, cojo sita rʉyabetoana ñaama ĩna. 16-17 Diojʉama, “Ado bajiro yito mani” ĩna yitʉoĩarotire ĩnare yirʉcʉmi. To bajiro ĩ yijare, jʉaãmo cõro ñarã ʉjarã, sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõari, güiogʉ sũagʉ̃re, “Manire rotigʉ ñato”, ĩre yicũrʉarãma ĩna. Ĩ rãca ñacõari, ajeriarã cʉtigore ĩaterʉarãma ĩna. So ye jedirore ẽmarʉarãma. To yicõari, so rujʉre barʉarãma. So gõarema, jeamejʉ soerearʉarãma ĩna. To bajiro ĩna yijama, Dios ĩ tʉoĩariarore bajiro yirã yirʉarãma. 18 Ajeriarã cʉtigo mʉ ĩase, jairimaca Babilonia vãme cʉti maca ti ñasere ĩoro bajiaja. Ti macana ʉjʉ, gaje macariana ʉjarãre rotirʉcʉmi —yʉre yigoticami ángel.