19
Tijʉ bero, jãjarã õ vecajʉ ruyugoaro ĩna ocaruyusere ajicajʉ yʉ. Ado bajiro yi ocaruyucama ĩna:
—“Quẽnarẽtogʉ̃ ñaami Dios mani ʉjʉ” Diore yivariquẽnato mani —yi ocaruyucama ĩna. —Ĩ ñaami rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ mani vaborotire manire yirẽtobosar'i. Ĩ ñaami rẽtoro ñamasugʉ̃, to yicõari, rẽtoro masigʉ̃.
Masa rojose ĩna yise vaja, “Rojose mʉare yirʉcʉja yʉ” yir'i ñari, socʉ mene rojose ĩnare yirũgũami. Ajeriarã cʉtigo ñaboariore rocacõami. “Adi macarʉcʉro ñarãre rojose yato Dios” yigo, ĩnare yirocamo so. To yicõari, Dios ĩ bojasere yirã ñaboacanare sĩacamo. To bajiro so yicatire ĩacõari, ti vaja sore rocacõami —yi ocaruyucama ĩna, õ vecajʉ.
Quẽna ado bajiro ñagõ ocaruyucama ĩna:
—¡Quẽnaro Diore rʉ̃cʉbʉo variquẽnato mani! Babilonia maca ʉase bueri mʉjajedibetirʉaroja —yi ocaruyucama ĩna.
To bajiro ĩna yi ocaruyurone, Dios, rotigʉ ĩ rujiri cũmuro rĩjorojʉa, ĩre rʉ̃cʉbʉorã, gʉsomuniari tuetuejarũjũcama veinticuatro ñarã, bʉcʉrã, to bajicõari, babaricãrãcʉ ĩaĩañamana quẽne. Gãjerã jãjarã ĩna yi ocaruyusere ajicõari,
—To bajirone bajiato. Diore rʉ̃cʉbʉo variquẽnaroti ñaja manire —yicʉdicama ĩna.
To ĩna yiro bero, ʉjʉ ya cũmurojʉ ado bajiro ocaruyucajʉ:
—“Quẽnarẽtogʉ̃ ñaja mʉ” Diore ĩre yivariquẽnato mani. Ñamasurã, ñamasumena quẽne, to bajiro ĩre quẽnaro rʉ̃cʉbʉo variquẽnato mani —yi ocaruyucajʉ.
Oveja macʉre bajiro rijabosar'ire ĩna basajeore queti
Ti bero yʉ ajijama, jãjarã ĩna ocaruyurore bajiro yiboasene, oco menirore bajiro ruyugoaro, yicõari, bʉto bʉjo ĩ jaro ti bʉsʉrore bajiro ocaruyucõari, ado bajiro yicajʉ:
—Ñajediro masijeogʉ ñaami Dios, mani ʉjʉ. Rojose yirãre reacõari, ĩre ajirã rĩne rotirũgũrʉcʉmi. To bajiri “Quẽnarẽtogʉ̃ ñaami” Diore yivariquẽnato mani.
Oveja macʉre bajiro rijabosar'i ĩ boserʉ̃mʉ ejacoajʉ. To bajiri Diore quẽnaro rʉ̃cʉbʉo variquẽnato mani, ñamasugʉ̃ ĩ ñajare. Oveja macʉre bajiro rijabosar'i manajo ũgõ ñarotirene yirã ĩre ajitirʉ̃nʉrã quẽnaro ĩre ñayuama.
Sudi gosise, ʉeri mani botise, ĩna sãñarotire ĩnare ĩsimi Dios. Ĩna ye sudi ʉeri mani, “Rojose mana ñaama Dios yarã” yiĩore ũni ñacajʉ ti —yi ocaruyucajʉ ti.
Tijʉ bero, ángel ado bajiro yʉre yicami:
—Mʉre yʉ gotisere ucaya: “ ‘Oveja macʉre bajiro rijabosacacʉ manajo ũgõ ñarotirene yirã ĩre ajitirʉ̃nʉrã quẽnaro ĩre ĩna ñayuse boserʉ̃mʉre ĩarã vadiato’ yigotiecocana variquẽnarʉarãma ĩna” yiucaya mʉ —yʉre yigoticami ángel. —Ti mʉre yʉ gotise, Dios oca riojo ñaja ti —yʉre yigoticami ángel.
10 To ĩ yijare, ĩre rʉ̃cʉbʉogʉ, ĩ rĩjorojʉa gʉsomuniari tuetuejarũjũcajʉ yʉ. To bajiro yʉ bajirone, ado bajiro yʉre goticami:
—To bajiro yʉre rʉ̃cʉbʉobesa. Yʉ quẽne, mʉre bajirone Dios ĩ bojasere yigʉ ñaja. Jesús oca riojo gotisere ajitirʉ̃nʉ tʉjamenare bajiro bajigʉ ñaja yʉ quẽne. To bajiri, Diojʉare mʉ rʉ̃cʉbʉojama, quẽnaja —yʉre yigoticami ángel. —Jesús ĩ gotimasiorotire, ti ñaja Diore gotirẽtobosarimasa mʉa gotimasio variquẽnase —yʉre yigoticami ángel.
Caballo botigʉ joe jesagʉ jediro rojose ĩ rearoti queti
11 To ĩ yiro bero, õ vecajʉ ti jãnasere ĩacajʉ yʉ. Ti jãnarone, caballo botigʉre ĩacajʉ yʉ. Ĩ joe jesacami sĩgʉ̃. Ado bajiro vãme cʉticami: Ĩ Yirore Bajiro Yigʉ, Riojo Gotigʉ vãme cʉticami. Ĩ rotijama, riojo yigʉ ñacami. To yicõari, rojose yirãre rojose ĩ yijama, rojose ĩna yiriaro bajirone rojose yigʉ ñacami. 12 Ĩ cajeari jeare bajiro busubatocajʉ. Ĩ rʉjoajʉ jairo cõmebedori jeocami. To bajicõari, ĩ rioveca tuyari vãmere ĩ sĩgʉ̃ne masicami. 13 Ri'i tuyarito sudiro sãñacami. “Diore mʉa ĩarʉajama, yʉjʉare ĩaña” yiria vãmene ñacajʉ. 14 Õ vecana surara, caballo botirã joejʉ sudi, gosise, ʉeri mani botise sãñacõari, ri'i tuyarito sudiro sãñagʉ̃ rãcana ñari, ĩre sʉyacama. 15 Ri'i tuyarito sãñagʉ̃re ĩ risejʉ jariase bʉto bʉjariase budicajʉ. Tiase ñacajʉ ĩre ajitirʉ̃nʉmenare rojose ĩnare ĩ yirotiase. Bʉto rotimasirocʉ ñacami. To yicõari, rojose ĩna yisere Dios, masijeogʉ, ĩ ĩajũnisinirore bajirone bʉto rojose yirocʉ ñacami. 16 Ri'i tuyarito sãñagʉ̃ ñacami ĩ sudirore, ĩ sagarore quẽne, ado bajiro yirivãme tuyagʉ: “Ãni ñaami ʉjarã ñamasurã rẽtoro ñamasugʉ̃” yirivãme ĩre tuyacajʉ.
17 Tijʉ bero sĩgʉ̃ ángel, muiju joejʉ ĩ rʉ̃gõsere ĩacajʉ yʉ. Õ vecajʉ vʉrã, minia boase barã jedirore ado bajiro ruyugoaro yicami:
—Masare Dios ĩ sĩarãre rẽjacõari, barã vayá. 18 Macari ʉjarã, surara ʉjarã, ʉ̃mʉa tĩmarã, caballo mesa, ĩna joe jesarũgũboariarãre quẽne, gãjerãre moabosarã, moabosamenare quẽne, ñamasurã, ñamasumenare quẽne, ĩ sĩarearã riire barʉarãja mʉa —miniare yicami ángel.
19 To ĩ yiro bero, güiogʉ sũagʉ̃, adi macarʉcʉro ñarã ʉjarã, ĩna surara rãca rẽjacama. Caballo botigʉ joe jesagʉ yarã surara rãca quẽarona ĩna bajisere ĩacajʉ yʉ. 20 Caballo botigʉ joe jesagʉjʉa, ĩnare quẽacõari, jʉarã rojose yirãre ñiacami. Güiogʉ sũagʉ̃ baba ñaboarine, “Yʉ ñaja Diore gotirẽtobosarimasʉ” yisocagʉre quẽne ĩre ñiacami. Ĩne ñacami güiogʉ sũagʉ̃ ĩ ĩaro rĩjorojʉa ĩaĩañamanire masare yitocacʉ, to yicõari, güiogʉre bajigʉ ĩna quẽnorujeocacʉre rʉ̃cʉbʉoroticõari, güiogʉ vãmere ucaturoticacʉ. To bajiri, rojose yirã ĩna ñajare, güiogʉ sũagʉ̃re, to yicõari, “Diore gotirẽtobosarimasʉ ñaja yʉ” yisocagʉre quẽne, catirãrene azufre vãme cʉtise ʉ̃jʉri jeamejʉ ĩnare cõacami caballo botigʉ joe jesagʉjʉa. 21 To yicõari, gãjerãrema, ĩ risejʉ jariase budicatiasene ĩnare sĩacami. To bajiri, minia boase barãjʉama, ĩ sĩacana riire ba yajicama.