22
Tire yʉre ĩ ĩoro bero, quẽna riaga oco ʉeri maniya catirũgũrotiayere oco cʉtiyare yʉre ĩocami ángel. Tiya, ʉeri mani botise oco cʉticõari, ẽo sojeri ĩarẽtoburiarore bajiro quẽnaro ruyurisa ñacajʉ tiya. Dios, rotigʉ ĩ rujiri cũmurojʉ, to yicõari, oveja macʉre bajiro rijabosacacʉ, rotigʉ ĩ rujiri cũmurojʉ jode cʉticajʉ tiya riaga. Ti maca ñari maa gʉdarecore ñacajʉ tiya. Tiya veca ñaricʉ riagare jʉajacatʉajʉne saari cʉticõari catirũgũrotiayere rica cʉtiricʉ ñacajʉ. Tocãrãcarodorine rica cʉtirũgũroti ñacajʉ tiʉ. To bajiri cojo cʉ̃mare, jʉaãmo cõro, gʉbo jʉa jẽnituarorãcaji rica cʉtirũgũroti ñacajʉ. Tiʉ jũ quẽne, “Jʉaji rijabeticõato” yirã, masare ĩna ʉco yiroti ñacajʉ. Ti macajʉ Dios ĩ ĩatese maniroti ñacajʉ. Ñajediro quẽnase rĩne ñarũgũroti ñacajʉ. Ti macajʉ Dios, to yicõari, oveja macʉre bajiro rijabosacacʉ rãca rotirã ĩna rujiri cũmuro ñaroti ñacajʉ. Ti macana jediro Dios ĩ bojasere yirã ĩre rʉ̃cʉbʉorona ñacama. Adi macarʉcʉrojʉ Diore ĩabetirũgũriarã ñaboarine, tojʉrema ĩre ĩarona ñacama. To yicõari, Dios vãme ĩna riovecarijʉre ucatu ecorona ñacama. Tojʉ ñami maniroti ñacajʉ. Ti macana sĩabusuore bojamena ñarona ñacama. Mani ʉjʉ, Dios ĩ bususe rãca busuroti ñacajʉ, ti macare. To bajiri, ʉ̃mʉagʉ muiju ĩ bususere bojamena ñarona ñacama. To bajicõari, Diorãca roticõa ñarũgũrona ñacama.
“Yoaro mene vadirʉcʉja yʉ quẽna”, Jesús ĩ yire queti
Bero, quẽna ado bajiro yʉre goticami ángel:
—Jediro mʉ ĩase, to yicõari, mʉre yʉ gotise, riojo gotise ñaja. Mʉre yʉ gotirore bajirone bajirʉaroja. Diore gotirẽtobosamasiriarã ĩna gotirẽtomasire ʉjomasir'i ñaami mani ʉjʉ Dios mʉre yʉ ĩosere rotigʉ —yʉre yigoticami ángel.
Gajeye ado bajiro yʉre goticami ángel:
—Ado bajiro gotiami Jesús: “Yoaro mene varʉcʉja yʉ” yigotiami. To bajiri, adi quetire Dios ĩ cõarere cʉdirã, quẽnase bʉjarona ñarãma —yʉre yigoticami ángel.
Yʉ ñaja Juan, adi quetire ucagʉ. Jediro yʉre bajiĩocatire ĩacõari, ángel ĩ goticati ñaro cõrone ajicajʉ yʉ. Tire yʉ ajiro bero, yʉre ĩocacʉ ángel rĩjorojʉa gʉsomuniari tuetuejarũjũcajʉ yʉ, ĩre rʉ̃cʉbʉogʉ. To bajiro yʉ bajirone, ado bajiro yʉre yicami ángel:
—To bajiro yʉre rʉ̃cʉbʉobesa. Yʉ quẽne, mʉre bajirone Dios ĩ bojasere yigʉ ñaja. Diore gotirẽtobosarãre, to yicõari, adi paperatuti ucare ajitirʉ̃nʉronare bajirone bajigʉ ñaja yʉ quẽne. To bajiri, Diore mʉ rʉ̃cʉbʉorore bajiro yʉre rʉ̃cʉbʉobesa. Diojʉare to bajiro mʉ rʉ̃cʉbʉojama, quẽnaja —yʉre yigoticami ángel.
10 Gajeye ado bajiro yʉre goticami:
—Ti oca mʉ ucasere no bojarone tire yiyayiobeja, bero bajiroti ti cõñajare. 11 To bajiroti mojoroaca ti cõñajare, masa ĩna yirũgũrore bajiro yicõa ñato. Rojose tʉoĩacõari yirũgũrãma, to bajirone yicõa ñato. To yicõari, “Rojose mana ñaama” Dios ĩ yiĩarã quẽne, ĩ ĩavariquẽnase rĩne yicõa ñato —yʉre yigoticami ángel.
12 To yicõa, quẽna Jesús ĩ gotisere yʉre goticami ángel:
—“Riojo ñamasusere gotiaja yʉ. Yoaro mene varʉcʉja yʉ quẽna. Ĩna tʉjʉ ejacõari, ĩna yirere masigʉ̃ ñari, ‘Quẽnase bʉjarã, rojose tãmʉorã, bajirʉarãja mʉa’ ĩnare yirʉcʉja yʉ. 13 Alfa, omega ñaja yʉ. Alfa yʉ yijama, ‘Ñajediro ti ruyuaroto rĩjorojʉ ñacajʉ yʉ. To bajicõari, omega yʉ yijama, ñajediro ti yayiro berojʉ quẽne ñacõa ñarũgũrʉcʉja’ yigʉ yaja yʉ”, yigotiami Jesús —yʉre yigoticami ángel.
14 Quẽna ado bajiro yʉre goticami:
—“Rojose yʉa yirere yʉare masiriobosacõañumi Cristo” yitʉoĩarã rĩne ñaama yucʉ́ caticõa ñarũgũrotiaye ricare barona. To bajiri ĩna ñaama ti maca sojerire sãjamasirona. To bajirona ñari, variquẽnato ĩna. 15 Adocãrãca vãme rojose yirã ñaama ti macare sãjabetirona: Gãjerãre rojarã, Dios ĩ bojabetire yirã, ĩna rujʉ ti bojarore bajiro gãmerã ajeriarã cʉtirã, sĩarimasa quẽne, “Ado bajirã ñarãma” ĩna masune yitʉoĩa quẽnorujeocõari, rʉ̃cʉbʉorã quẽne sãjabetirʉarãma. To yicõari, socase yirã quẽne sãjabetirʉarãma ti macare —yʉre yigoticami ángel.
16 To yicõari, gajeye Jesús ĩ gotisere gotigʉ, ado bajiro goticami ángel:
—“ ‘Yʉre ajitirʉ̃nʉrãre ti oca gotiato ĩ’ yigʉ, ángel vãme cʉtigʉre cõamʉ yʉ. Ʉjʉ David ñamasir'i jãnami ñaja yʉ. Busuriñoco, busuroto rĩjoro ĩ busumʉjadore bajiro bajirocʉ ñaja yʉ. To bajiro yʉ bajisere ĩacõari, ‘Mame macarʉcʉro Dios ĩ vasoaroti ejacoajʉ’, yimasirʉarãma masa”, yigotiami Jesús —yigoticami ángel.
17 Oveja macʉre bajiro rijabosacacʉre ajitirʉ̃nʉrã ñari, to bajicõari, mani rãcagʉ Esp'iritu Santo quẽne, ado bajiro Jesúre sẽniaja mani:
—Yʉa tʉjʉ vayá quẽna —ĩre yaja mani.
Gãjerã adi queti yʉ ucasere ajirã quẽne,
—Yʉa tʉjʉ vayá —Jesúre yirʉarãma.
Jesújʉa quẽne,
—Yʉre sẽniña —yigʉmi, ĩre masirʉarãre.
Bʉto oco idirʉarãre bajiro ĩre masirʉarã, ĩre ĩna sẽnijama, “Ĩna rijato berojʉ tudirijabeticõato” yigʉ, Dios ĩ catisere ĩnare ĩsirʉcʉmi. Dios ĩ bojabetire mani yiboajaquẽne, rojose mani yisere manire vaja yibosayumi Jesús.
18 Jesúre ajitirʉ̃nʉrã, adi quetire ajirãre ado bajiro mʉare gotiaja yʉ: No bojarã adi queti yʉ ucasere ti gotiro bajiro me ĩna ucarẽmojama, “Rojose tãmʉorʉarãma” ángel yʉre ĩ yigotirore bajirone rojose ĩnare yirʉcʉmi Dios. 19 Adi queti ti gotise, “Socase ñaja” yitʉoĩagʉ̃re, “Socagʉ ñaami. Yʉ tʉ ñarocʉ me ñaami”, ĩre yiĩarʉcʉmi Dios. To ĩ yijare, yucʉ́ caticõa ñarũgũrotiaye rica cʉtiʉ ricare ĩ baborotire ĩre barotibetirʉcʉmi Dios. To bajicõari, Dios ĩ ñarimacare sãjabetirʉcʉmi.
20 Adi quetire gotigʉ, ado bajiro gotiami:
—Yʉ gotirore bajirone yigʉ, yoaro mene tudivadirʉcʉja —yami.
To ĩ yirone,
—To bajirone bajiato. Yoaro mene tudivayá, yʉ ʉjʉ —ĩre yaja yʉ.
21 Mani ʉjʉ, Jesús, mani jedirore quẽnaro yato.
To cõrone ñaja.