Carta de San Pablo a
TITO
1
Titore Pablo ĩ quẽnaroticõare queti
¿Ñaboati mʉ, Tito? Yʉ ñaja Pablo vãme cʉtigʉ adi quetire mʉre ucacõagʉ̃. Dios ĩ bojasere yigʉ, Jesucristo ĩ cõagʉ̃ ñaja yʉ. To ĩ yigʉ ñari, Dios ĩ ejarẽmose rãca ĩ macʉre ajitirʉ̃nʉrãre bʉtobʉsa ĩre ĩna ajitirʉ̃nʉrotire, to yicõari, “Dios ĩ bojasere ĩna yirotire ajimasiato” yigʉ, gotimasiorũgũaja. Tire ajimasicõari, ĩ bojarore bajiro quẽnaro yirũgũama ĩna. To bajiri, “Diore mani ajitirʉ̃nʉjama, rijacoaboarine, tudicaticõari, Diorãca quẽnaro ñacõa ñarũgũrʉarãja mani” masa ĩna yitʉoĩarotire yigʉ, Jesús ĩ bajirere ĩnare gotimasiorũgũaja yʉ. Macarʉcʉro ĩ rujeoroto rĩjorojʉne, “Ado bajiro yirʉcʉja”, yimasiñumi Dios: “Yʉre ajitirʉ̃nʉrã, rijacoaboarine, tudicaticõari, yʉ rãca quẽnaro ñacõa ñarũgũrʉarãma”, yimasiñumi Dios, socabecʉ ñari. “Ado cõrone ti quetire gãjerãre gotimasiorʉcʉmi” ĩ yiriarore bajirone yʉre goticudirotiyumi Dios, ĩre mani cãmotadicõa tʉjaborotire manire yirẽtobosagʉ ñari. Mʉre yʉ gotimasiosere ajicõari, “Jesucristo yere ajitirʉ̃nʉaja”, yicajʉ mʉ. To yicõari, Jesucristo ĩ bojarore bajiro mʉ yirũgũsere ĩacõari, “Jesucristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ masu ñaami”, mʉre yicacʉ ñaja yʉ. To bajiri, “Mʉre maiaja” yigʉ, yʉ macʉre bajiro bajigʉ mʉ ñajare, “macʉ” mʉre yaja yʉ. Mʉre quẽnarotigʉ, mani jacʉ Diore, to yicõari, Jesucristo manire yirẽtobosar'ire quẽne, ado bajise mʉre sẽnibosaja yʉ: “Quẽnaro mʉa rãca ĩ ñarotire yirã, ĩre ejarẽmoña”, mʉre yisẽnibosaja yʉ.
Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre ũmato ñaronare Tito ĩ besere queti
Creta vãme cʉti yoanare, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre yʉ gotimasiojeobetire, “Mʉjʉa gotimasio gajanorʉcʉja”, mʉre yicajʉ yʉ. To yicõari, “ ‘Tojʉ ñarimacari cõrone Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre ũmato ñaronare besegʉsa’ yʉ yicanare yʉre besebosaba”, mʉre yivadicajʉ yʉ. To bajiri, ĩnare ũmato ñaronare mʉ beserotire yigʉ, mʉre gotiaja yʉ: Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre ũmato ñarocʉ, “Rojose yigʉ ñaami” masa ĩna yibecʉ ñarʉcʉmi. Manajo cʉtigʉ, gajeore ajerio cʉtibecʉ ñarʉcʉmi. Ĩ rĩa quẽne, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã ñarʉarãma. “Rojose yirã ñaama”, to yicõari, “Ĩna jacʉare rʉ̃cʉbʉomena ñaama” masa ĩna yirã me ñarʉarãma. Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre ũmato ñarã, Dios ĩ bojasere yirã ĩna ñajare, “Rojose yirã ñaama”, ĩnare yibetirʉarãma masa. Ĩna rãcana ĩna gotijama, ajiterã, guaro jũnisinimena, quẽamena, idimecʉmena, “Gãjoa bʉjarãsa” yirã, gãjerãre yitorã me ñarʉarãma. Ado bajirojʉa bajirã ñarʉarãma: No bojase ĩna yiroto rĩjoro, quẽnaro tʉoĩacõari yirã ñarʉarãma. To yicõari, ĩna ya vi ejarãre quẽnaro yirã, no ĩna bojaro ĩna vacudijaquẽne, masare ĩamaicõari, quẽnaro ĩnare yivariquẽnarã ñarʉarãma. To yicõari, Diore quẽnaro yirʉ̃cʉbʉorã ñarʉarãma. Rojosere yirʉarã ñaboarine, tire yimena ñarʉarãma. To bajiri socabetire Dios oca Cristo yere yʉ gotimasiocatire ajitirʉ̃nʉriarã ñari, quẽnaro riojo ĩna gotimasiojare, bʉtobʉsa Jesús yere ajitirʉ̃nʉrʉarãma. “To bajiro me bajiaja” yirã quẽne, “Riojo gotiama” yirã ñari, ĩna gotimasiosere ajitirʉ̃nʉrʉarãma. To bajiro gotimasiorãre Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre ũmato ñaronare beserʉcʉja mʉ.
10 Tojʉre jãjarã ñacama, “Circuncisión yirere Dios ĩ roticũmasirere yiroti ñaja” yirã. To yicõari, socaserene masare ejarẽmobetirene gotitorã ñacama. To bajiro ĩna yijama, Dios ĩ bojasere yirã me yicama. 11 To bajise ĩna gotimasiosere, “To cõrone gotitʉjaya”, ĩnare yiya mʉ. “Gãjoa bʉjarãsa” yirã, socasere gotimasio ñarãma. Tire ajica yirã, cojo viana me, ajimavisiarãma.
12 “Rojose yama” yʉ yirore bajirone yiyumi Creta vãme cʉtiyoagʉ ĩna yʉ quẽne: “Creta vãme cʉtiyoana socarã ñaja mʉa. Gãjerãre rojose yirã, moamena, to yicõari, jairo barã ñaja mʉa”, yiyumi, ĩ yarãre. 13 To bajiro ĩ yijama, riojo gotigʉ yiyumi. To bajiri socarãne masare gotitorãre bʉto ĩnare gotiya mʉ, “Dios oca Jesús yejʉare tʉoĩato ĩna” yigʉ. 14 Jud'io masa ĩna masune tʉoĩacõari socarãne ĩna gotisere, to yicõari ĩna rotisere quẽne ajitʉjacõari, “Dios ye riojo gotisejʉare ajiato ĩna” yigʉ, ĩnare gotiya mʉ.a 1 Ti 1.4; 4.7; 6.20; 2 Ti 2.16. 15 Quẽnasere tʉoĩarãma, jediro ĩna yise rĩne quẽnase ñacõaroja. Rojosere tʉoĩarãrema, ĩna yise jediro rojose rĩne ñaroja. “Adi ñaja quẽnase. Tijʉa ñaja rojose”, yimasimenama ĩna, rojose rĩne tʉoĩarã ñari. 16 Ĩna ũnama, “Diore masirã ñaja yʉa” yirã ñaboarine, rojosere Dios ĩ ĩatesere yirũgũama. To bajiro yirã ĩna ñajare, masa ĩna ĩavariquẽnaboajaquẽne, “Yʉ bojasere yibeama”, ĩnare yiĩagʉ̃mi Dios.

a1:14 1 Ti 1.4; 4.7; 6.20; 2 Ti 2.16.