Sak
An'ɔ Sak ɔyɔnɛ-ɛ, t'ake tɔ pəmar pakaraŋɛnɛ areka ŋɔn-ɛ?
Areka ŋɛfɛt ŋaŋɛ ŋɔyɔnɛ yecicəs ya moloku ma Kanu, nŋɛ alaŋ a Krist ŋambɔtər kəkaraŋ doru dandɛ fəp mɔ. Wɛnc ka Yesu, Sak, ɛnacicəs ŋi ntɛ tɔŋsɔŋɛ alaŋ aka Krist ŋacəpəs bəkəc yaŋan, ali tɔyɔnɛ a ŋanayi dəpəcuca. AKresi ŋaŋkulɛ «Sak», aHebəru ŋa ŋakulɛ «Yakuba». Tewe tin tayi tɔ.
Sak ɛnayɔnɛ wəbeki wəlel acɔkɔ-cɔkɔ a kəloŋkanɛ ka alaŋ nde Yerusalɛm dacɔ. Dəndo Yerusalɛm Sak ɛnayi, ntɛ kəbəpsɛnɛ kəpɔŋ ka abeki kənacəpər mɔ. K'ɛmar Paul kɔ Barnabas kəsɔtɔ ka moloku kɔ mɔkɔt mɔtɔt ntɛ ŋanagbɛkəlɛnɛ kɔ aSuyif alɔma teta kəkənc ka atɔyɔnɛ Suyif mɔ. Antam kənəŋk mes mamɔkɔ nde buk ba Yɛbəc ya Asom a Yesu disrɛ, sapitər 15.
Nnɔ areka ŋaŋɛ disrɛ, Sak ɛnacɔŋəs alaŋ a Yesu ntɛ tɔŋsɔŋɛ ŋamentər kəlaŋ kəŋan kətɔt dəmɔyɔ mɔtɔt mɔ. Ɛnatəksɛ alaŋ tɔkɔ pəmar ŋatam kəsumpər kəlaŋ kətɔt kɔ dinɛ dosoku ndɛ Kanu kəmbɔtər mɔ.
Sak ɛnaloku alaŋ a ŋakɛmbərnɛ kəbɔtər ka mes ma doru, k'ɔlɔm tin tin tin tɔkɔ tɔyɔnɛ kəbɔtər ka Kanu kɔ kəbɔtər ka afum alɔma mɔ.
Itɔ areka ŋa Sak nŋɛ ŋeyeŋkəs alaŋ bəkəc haŋ mata mosu mamɛ ayi mɔ.
Sak
1
Kəyif
Ina Sak, wəcar ka Kanu kɔ Mariki Yesu Krist, incicɛ nu areka ŋaŋɛ nəna afum a Kanu cusuŋka wəco kɔ mɛrəŋ (12) aŋɛ ŋasamsər doru mɔ, iŋyif nu!
Kəlaŋ kɔ kəcərɛ
Awɛnc'im aŋa alaŋ, kɔ nəncepərɛnɛ pucuca pɔlɔm-ɛ, nəcɛm-cɛmnɛ pi pəbotu disrɛ, bawo nəncərɛ kɔ kəlaŋ kəŋcəp kəwakəs fɔr kiriŋ-ɛ, kɔŋsɔŋ kəkar kəbol-bolu. Mba pəmar kəkar konu kəbol-bolu kaŋkɔ kətesɛ, kələpsər sɔ, ntɛ tɔsɔŋɛ nu kəbɛk kəbɛk dəm ta ntɛ o ntɛ toŋbut kəlaŋ konu mɔ. Mba kɔ afum alɔma ŋayi nu dacɔ aŋɛ kəcərɛ kəkɔt kəmbut mɔ-ɛ, pəmar ŋa ŋatola ki Kanu, endesɔŋ ŋa ki. Bawo Kanu kəmpocɛ afum fəp abəkəc ŋɔtɔt ta kənal'əm-ɛ. Mba mɛnɛ mətola Kanu kəlaŋ disrɛ ta kəlaŋ kam kəmbut-ɛ! Bawo məna nwɛ məntolanɛ kənesərnɛ disrɛ mɔ, məyi pəmɔ yam ya dəkəba, nyɛ afef ŋeŋyekti ŋɛwɛn kəsək mɔ. Ta fum wəkakɔ pəcɛm-cɛmnɛ kəsɔtər paka mpɛ o mpɛ yopocɛ yɔn dacɔ, bawo fum wəkakɔ ɔntɔmpər fɛ təyɔ tin, ɔfɔcərɛ dɔpɔ ndɛ o ndɛ oŋsumpər dəyɔkɔt yɔn mɔ.
Wəka daka kɔ wətɔyɔ daka
Pəmar wɛnc kosu wəlaŋ wətɔyɔ daka pəpus, bawo Kanu kəndepɛnɛ kɔ. 10 Pəmar wəka daka pəpus, bawo Kanu kəndetorɛ dəkəcəmɛ dɔn, endekɔ-cepər pəmɔ pɛlɛŋk pa dəkulum. 11 Kɔ dec dowur-ɛ, nne yowon yowosəs yika, yɛlɛŋk ya yi yɛtɛmpɛnɛ, detes da yi dɔsɔlɛ. Itɔ pəyi sɔ wəka daka, ɔŋsɔlɛ dəmosumpər-sumpər mɔn.
Pucuca kɔ mɛwakəs
12 Pəbɔt fum nwɛ ɛmbər mɛwakəs mɔ! K'ancərɛ kɔ dəkəcəmɛ dɔtɔt-ɛ, ɔŋkɔ-sɔtɔ kəway kətɔt ka kiyi kɔn doru nkɛ Mariki ɛnasɔŋ temer kəsɔŋ afum aŋɛ ŋambɔtər kɔ mɔ. 13 Ta nwɛ o nwɛ pəwakəs pəlɛc mpɛ mɛfaŋ mɔn mɛndeliŋərnɛ kɔ mɛc-pɛnɛ kɔ abəkəc a pəloku: «Kanu kəwak kəsɔŋ'em kəciya,» bawo afɔtam kəsɔŋɛ Kanu kəciya, kɔ nkɔn Kanu kəfɔsɔŋɛ fum o fum kəbɛrɛ kiciya disrɛ. 14 Mba nwɛ o nwɛ mɛfaŋ mɔn mɛlɛc meŋliŋərnɛ kɔ kəwakəs kəyɔ tes tɛlɛc, mɛc-pɛnɛ kɔ abəkəc. 15 Kɔ mɛfaŋ mɛlɛc mɛmbɛkəs-ɛ, mokom kiciya, kiciya kəbɛkəs kəkom defi. 16 Awɛŋc'im aŋa aŋɛ imbɔtər mɔ, ta nəwosɛ a pətiŋkər un, 17 bawo kəpocɛ kətɔt kɔ kətəŋnɛ nkɛ o nkɛ darenc kəŋyɛfɛ. Kanu Kas nkɛ kəlompəs yomotər-motər ya darenc mɔ, otorɛ ki, nkɔn Kanu nkɛ kəntɔsəkpər ali kəmɛpər ka fɔr mɔ. 18 Bawo tatɔkɔ t'ɛnafaŋ ti k'oŋkomɛ su sɔ ta mɛrəŋ toloku ta kance, ntɛ tɔŋsɔŋɛ payɔnɛ yɛbaŋəs yɔcɔkɔ-cɔkɔ ya yolompəs yɔn dacɔ mɔ.
Mɛnɛ fum wətɔt pəyɔ mɔyɔ mɔtɔt!
19 Nəcərɛ tantɛ bel-bel awɛnc'im aŋa: Pəmar nwɛ o nwɛ pəcɛlək kəcəŋkəl, ta pəbɛlkər kəlok-loku, pəc-won kətɛlɛ kɔ, 20 bawo mɛtɛlɛ mɔfɔsɔŋ kəlomp fɔr ya Kanu kiriŋ. 21 Nəliŋnɛ pəyik-yik fəp kɔ mes mɛlɛc fəp mmɛ nəc-yɔ mɔ, nəbaŋɛ waca mɛrəŋ toloku ntɛ anatəp nu. Toloku ntɛ tɛntam kəyac kəyi konu doru mɔ. 22 Nəcəmɛ toloku darəŋ, ta nəyɔnɛ acəŋkəl gbəcərəm aŋɛ ŋantiŋkərnɛ mɔ! 23 Nwɛ o nwɛ edecəŋkəl toloku ta ɔŋkɔt ti mɔ, owurɛnɛ fum nwɛ endemɔmənnɛ kəro dɛmɛm mɔ. 24 K'elip kəmɔmənnɛ bel-bel-ɛ, pəkɔ, pəpələrnɛ katəna alulu* «Alulu» = «andulu» ŋɔn tɔkɔ ŋeyina mɔ. 25 Məna nwɛ məŋkɔkcɛ sariyɛ sətəŋnɛ sətɔt nsɛ səsikli afum mɔ, məsumpər si bel-bel, bafɔ məyɔnɛ wəcəŋkəl ka si gbəcərəm nwɛ ɛmpələr mɔ de, mba wəcəŋkəl nwɛ ɛncəmɛ mes mɔyɔ mɔtɔt ma si darəŋ bel-bel mɔ. Pəbɔt fum nwɛ ɛncəmɛ si darəŋ mɔ. 26 Kɔ fum ɛncɛm-cɛmnɛ kəyɔnɛ wəka dinɛ ta ɛŋkɛmbərnɛ kəloku-loku-ɛ, abəkəc ŋɔn ŋeyi kənɛmpəs, dinɛ dɔn dɔsɔk fɛ. 27 Dinɛ dosoku ndɛ dɔntɔyɔ ali tɛbɛlək ta pəbir-bir nde fɔr ya Kanu Papa kosu kiriŋ mɔ dɔyɔnɛ ntɛ: Nəgbɛkərɛ awut aŋɛ akɛrɛ kɔ akas aŋa ŋafi mɔ, kɔ aran aŋɛ awos aŋa ŋafi mɔ dəpucuca paŋan. Nəkɛmbərnɛ mes mɛlɛc ma doru fəp.

*1:24 «Alulu» = «andulu»