Yosuwe
Kəbɛrɛ: Toloku ntɛ Kanu kənaloku Aŋnabi Yosuwe mɔ
Moloku mɛlarəm teta kətabu kaŋkɛ, aŋcicəs taruku ta aka Yisrayel dəcətabu cəlarəm disrɛ. DəTawureta Musa aŋcop. Afum apɔŋ a Yisrayel, Aŋnabi Abraham, Aŋnabi Siyaka, Aŋnabi Yakuba, kɔ awut ɔn wəco kɔ mɛrəŋ (12) fəp faŋan dəkətabu kəcɔkɔ-cɔkɔ ka Tawureta Musa aŋnəŋk pi, mpɛ aŋwe «Dəkəcop» mɔ. Dəkələpsər da kətabu kaŋkɔ dementər su tɔkɔ aka Yisrayel ŋanabəp atɔf ŋa Misira mɔ.
Kətabu ka mɛrəŋ ka Tawureta Musa nkɛ aŋwe «Kəwur» mɔ, taruku ta Aŋnabi Musa ɔ toŋcop. Kɔ Kanu kəsɔŋɛ k’aŋkom kɔ atɔf ŋa Misira, ntɛ tɔŋsɔŋɛ pəwurɛ afum a Yisrayel dacar mɔ.
Ntɛ aka Yisrayel ŋaŋcali Kəba ka Cəŋkɔlma kəmar ka mes mɛwɛy-wɛy mmɛ Kanu kənamentər mɔ, kɔ ŋambɛrɛ dətɛgbɛrɛ. Atɔf ŋa Kanahan ŋɔ Kanu kənafaŋ kəkekərɛ ŋa, nde kənadɛrmɛ aYisrayel kəsɔŋ ŋa mɔ. Kətabu ka maas ka Tawureta Musa «Buk ba Aloŋnɛ», ka maŋkəlɛ «Kəlɔm», kɔ ka kəcamət «Sariyɛ sa Mɛrəŋ», cətabu caŋcɛ fəp cəloku teta marənt ma aka Yisrayel ntɛ Kanu Kəpɔŋ kənawurɛ ŋa dacar nde Misira mɔ. Kəwon ka afum aka Yisrayel dətɛgbɛrɛ kənasɔtɔ meren wəco maŋkəlɛ a ŋadebəp atɔf ŋa Kanahan. Kətɔlaŋ kəŋan kənasɔŋɛ ŋa kəwon di.
Ntɛ ŋanayɛfɛ kəcali kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn, ŋabɛrɛ atɔf ŋa Kanahan mɔ, kɔ Kanu kəloku aka Yisrayel a Yosuwe pəyɔnɛ ŋa wəkiriŋ dəkəcəmɛ da Aŋnabi Musa. Kɔ Aŋnabi Yosuwe ɛŋcalɛnɛ ŋa kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn kəmar ka mes mɛwɛy-wɛy ma Kanu, pəmɔ tɔkɔ Musa ɛnacalɛnɛ ŋa Kəba ka Cəŋkɔlma mɔ.
Ntɛ tatɔkɔ teŋcepər mɔ, kɔ Aŋnabi Yosuwe ɛntɛfərnɛnɛ ŋa atɔf ŋa Kanahan, ŋakɔ ŋasutɛnɛ ntɛ tɔŋsɔŋɛ ŋasɔtɔ tɔf yayɔkɔ mɔ. Kanu kənafaŋ kəsɔŋ ŋa tɔf yayɔkɔ teta danapa daŋan kɔ kədɛrəm kəŋkɔ ɛnadɛrəmɛ ŋa kəsɔŋ ŋa yi mɔ. Ti disrɛ kɔ Kanu kəmar ŋa kəwan kaŋkɔ disrɛ haŋ kɔ aKanahan fəp ŋanesɛ ŋa. Kɔ cusuŋka ncɛ wəco kɔ mɛrəŋ ca Yisrayel fəp cəsɔtɔ sədare. Kɔ Kanu kəsɔŋ ŋa tɔf yayɔkɔ yɔyɔnɛ ŋa kɛ.
Taruku tantɛ fəp acic pi kətabu kaŋkɛ disrɛ, kəyɛfɛ tɛm ntɛ aka Yisrayel ŋanacali kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn mɔ, haŋ tɛm ntɛ ŋanatam sədare sa Kanahan fəp mɔ. Ti disrɛ aŋnəŋk fənɔntər fa Kanu belbel. Kanu kəmbɔtər afum ɔn. Kədɛrəm nkɛ o nkɛ kəndɛrmɛ ŋa mɔ, kəŋlas ki fənɔntər kɔ teta danapa daŋan. Tatɔkɔ tɔŋyɔnɛ su totubucnɛ tɔtɔt. Kɔ səna səyɔnɛ sɔ afum a Kanu-ɛ, kəŋmarɛ su fənɔntər fɔn tecepərɛnɛ tosu doru, pəmɔ tɔkɔ kənadɛrmɛ su mɔ. Kanu kəmar su, ntɛ tɔŋsɔŋɛ pane moloku mamɛ, palaŋ sɔ mi mɔ.
Amina
1
Kanu kəloku Yosuwe a pəbɛrɛ antɔf ŋa kɛ nde Kanahan
Ntɛ defi da Aŋnabi Musa wəcar wəka Kanu Kəpɔŋ deŋcepər mɔ, kɔ Kanu kəloku Yosuwe wan ka Nun wəmarəs wəka Musa: «Wəcar kem Musa efi. Ndɛkəl oŋ məyɛfɛ, məcali kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn kaŋkɛ, məna kɔ afum akaŋɛ. Nəkɔtɛnɛ afum aŋɛ nde atɔf nŋɛ indesɔŋ aka Yisrayel mɔ. Nnɔ o nnɔ məŋcəmbər kəcək mɔ, isɔŋ un di pəmɔ tɔkɔ inaloku ti Musa mɔ. Cələŋcər conu cəndeyɛfɛ nde dətɛgbɛrɛ haŋ Libaŋ, kəkɔ ka kəŋgbɔkɔ kəpɔŋ ka Efərat, kəbəp antɔf məlməl ŋa aka Hit, haŋ nde Kəba Kəpɔŋ ntende dec dɛŋkalɛ mɔ. Ali fum ɔfɔcəm' am fɔr kiriŋ kiyi kam doru fəp. Isol' am pəmɔ tɔkɔ inasolɛ Musa mɔ. Ifɔdesak əm, ifɔc' am. Məyeŋk dis, məbaŋsɛ! Bawo mən' endekɔtɛnɛ afum a Yisrayel kəbaŋ atɔf ŋa kɛ nŋɛ inadɛrəm kəsɔŋ atem aŋan mɔ. Məyeŋk dis gbaŋ, məbaŋsɛ! Məgbətnɛ məkɔt dɔpɔ ndɛ Musa wəcar kem omboc' am mɔ: Ta məkɔ kəca kətɔt, ta məkɔ kəca kəmeriya, ntɛ tɔŋsɔŋ' am kətam mes fəp nnɔ o nnɔ məŋkɔ mɔ. Ta buk ba sariyɛ mbɛ bɔbɔl' am dəkusu! Məc-nəm-nəmnɛ daŋ pibi məgbətnɛ, məkɔt tɔkɔ buk bambɛ boloku mɔ, itɔ məŋsolnɛ dɔpɔ dɔtɔt, it' ɔŋsɔŋɛ mətam mes fəp. Indɛm f' am fɔ məyeŋk dis, məbaŋsɛ ba? Awa, ta mənesɛ, ta nəyikcɛ, bawo Kanu Kəpɔŋ Kanu kam kəsol' am nnɔ o nnɔ məŋkɔ mɔ.»
Yosuwe kəlompəs kɔn kəcali ka Yurdɛn
10 Kɔ Yosuwe osom ti akiriŋ: 11 «Nəkɔtɛnɛ saŋka fəp, nəloku afum ntɛ: ‹Nədɛmnɛ yeri, bawo mata maas mɛŋcəmɛ kəcali ka Yurdɛn yayɛ, nəkɔ-baŋ atɔf nŋɛ Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kəmpoc' on mɔ.›» 12 Kɔ Yosuwe oloku aRuben, aKadu kɔ aka kusuŋka dacɔ ka Manase: 13 Nətɔmpər tɔkɔ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɛnalok' un: «Kanu Kəpɔŋ, Kanu konu kəsɔŋ' un kəŋesəm, kəsɔŋ un atɔf nŋɛ.» 14 Aran anu, awut anu, kɔ yɔcɔl yonu yendeyi antɔf ŋaŋɔkɔ Musa ɔsɔŋ un nde Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ. Mba nəna arkun aŋɛ nəŋyɛfərɛnɛ nətɔmpər yosutnɛnɛ yonu mɔ, nən' endekɔ-nuŋkɛnɛ kəcali kəŋgbɔkɔ. Nəmar awɛŋc un aŋa, 15 haŋ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ awɛŋc un aŋa kəŋesəm pəmɔ nəna, ŋa sɔ ŋasɔtɔ antɔf nŋɛ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ ŋa mɔ. Kɔ telip-ɛ, nəluksərnɛ nəder nəlɛk antɔf ŋa kɛ nŋɛ ŋɔyɔnɛ ŋonu mɔ. Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɔsɔŋ un ŋi Yurdɛn kəca kəŋkɔ ntende dec dɛmpɛ mɔ.»
16 Kɔ ŋaloku Yosuwe: «Tɔkɔ məloku su mɔ fəp, səndeyɔ ti, səndesɔ-kɔ nnɔ o nnɔ məndekekərɛ su mɔ. 17 Səndecəŋkəl' am pəmɔ tɔkɔ sənacəŋkəlɛ Musa mɔ. Tes tin gbəcərəm tɛbas su: A Kanu Kəpɔŋ Kanu kam kəŋsol' am pəmɔ tɔkɔ kənasolɛ Musa mɔ! 18 Nwɛ o nwɛ endetaŋər' əm aləŋəs, pəyeŋkər dim dam dobomp mɔ, andif kɔ. Məyeŋk dis gbaŋ, məbaŋsɛ!