Kálag eʼsó eche
Petro
Ndibned ń kálag
Kálag eʼsó eche Petro ântenlé, bad bé Krǐsto bɔ́ɔ ântelɛ́ɛ́ chɔ́. Á kálag-tê wɛ̂ achəgé bɔ́ aá, “Bad ábe Dyǒb ápwɛ́dé.” Ábɛ́n bad bémpāŋtēd áte á pɛd e akuu á mbwɔ́g e echě béchə́géʼáá bán Esia Mainɔ. Nzɔm echě enkə̌ŋ boŋ átel enɛ́n kálag, ebédɛ́ɛ âwéd bad bé Dyǒb nlém á abum áyə̄le metake ḿme békúdéʼáá ne adúbe áde bénwōŋgē. Áwēd-te, abage bɔ́ eʼlyə́g bé nlém ábe nkalaŋ ḿ bwâm ḿme Yesu Krǐstəə ḿbagɛɛ́ bɔ́. Mmê nkalaŋ ḿ bwâm ńhɔ́be tə̂ŋgɛne, kwééd, mpuu ne epɛ éche Yesuɛ ápɛɛ́ ámpē. Ǎlūmēd-tɛ bɔ́ áte aá békwɛntɛn metake ne eʼlyə́g bé nlém. Anlúméd bɔ́ áte aá bébíi nɛ́n bán ḿmê metake médíi mekəgsɛn ânyín nzé adúbe áde béwánlé ádé adúbe á mbále. Bébíi-ʼɛ nɛ́n bán bɛ́kǔd nsábe á “Epun éche Yesuɛ Krǐstəə ápɛɛ́.” Anlúméd-tɛ bɔ́ áte ámpē aá aloŋgé ádāb átə́ŋgɛ́né abɛ́ ngáne aloŋgé á bad ábe béhíde Krǐstəə.
Nkabtéd ń kálag
Ndibned ń kálag 1.1-2
Dyǒb dɔ́ɔ ábage eʼsoósoŋ 1.3-12
Elébé âbɛl mekan ḿme mésáá 1.13-2.10
Mekan ḿme bad bé Krǐsto bétə́ŋgɛ́né abɛl á póndé e metake 2.11-4.19
Asuded á yə̌l ne âbɛle Dyǒb nɛ́ɛ mod a Krǐsto 5.1-11
Nsógtɛn 5.12-14
1
Mɛ Petro, mbapɛɛ a nlómag awě Yesu Krǐstəə, ntenle nyé bad ábe Dyǒb ápwɛ́dé, ábe bépáŋtédé áte boŋ bébɛ́ beken á mbwɔ́g é Pontus, Galesia, Kapadosia, Esia ne Bitinia. Á ntíi ḿmē Dyǒb Titɛ́ɛ, ammǎd nyé apwɛd. Échē Edəə́dəŋ-ʼɛ ébɛ́lé nyêdé bad ábe bésáá. Abɛlé nɛ̂ âbɛl nyêbɛle mekan ḿme Yesu Krǐstəə áláŋgé nyé aá nyébɛl. Abɛlé nɛ̂, âbɛl ḿmē mekií ḿme mésyɔ́gké á awɔg mébɛl nyékud alagsɛn dé mbéb. Nsimé ne nsaŋ ń Dyǒb ḿbɛ̂ ne nyé abɛ́ ne abɛ́.
Dewóó eʼlyə́g bé nlém
Mekɛnag mébɛ̂ ne Dyǒb áde ádé Sáá awě awɛd Sáŋgwɛ́ɛ́, Yesu Krǐstəə. Apuúdté Yesu Krǐstəə. Né-ɔɔ́ dekudé aloŋgé dékɔ̄ɔ̄lē. Abɛl áde ábɛ́lé nɛ̂, ábágé syánē eʼlyə́g bé nlém bé aloŋgé áde déemaáʼ. Desineʼ kə́ə́ŋne nhɔn ḿme Dyǒb ákóŋnédé ábē bad. Akǒŋnédé nyé mɔ́ ádyōb. Áhed-tɛ méebɔɔ́ʼɛ́, méebéb-paá. Dyǒb ábɛnlad echê ngum âkəə nyé adúbe ádě nyédúbpé mɔ́, kə́ə́ŋ né nyêkudé eʼsoósoŋ. Ábɛ̂ eʼsoósoŋ bɛ́nyīnnēd á epun é asóg. Nyédíi nyébɛ̂ menyiŋge ne nɛ̂, kénɛ́ɛ édíí nɛ́n bán nyɛ́ɛ̄kǔd metake nyaa ne nyaa é esóŋ é póndé. Ḿmê metake mápɛ̌ âkəg nyé adúbe, âlúmed nɛ́n bán adúbe áwúú nyé áte ne mbále. Gôl ehɛle ebéb, boŋ ké nɛ̂, bébɛlé béhɛ́ chɔ́ á dǔ âsáad chɔ́. Nzé béhɛle bébɛl nɛ̂ ne gôl, né bétə́ŋgɛ́né ádɛn adúbe dɔ́mpē akəg âbɛl nɛ́n áwúu áte áyə̄le ádɛn adúbe átómé gôl. Nzé ádɛn adúbe átómé mekəgsɛn áte, né Dyǒb dɛ́kɛn nyé, ábɛ nyé ehúmé ne edúbé ádě Yesuɛ álūmēdtē bad bé nkǒŋsé bésyə̄ə̄l yə̌l. Nyêdəə́ mɔ́ kénɛ́ɛ nyéēnyīnɛ̄ɛ̄ mɔ́. Nyêdúbpé-ʼɛ mɔ́ kénɛ́ɛ nyéēnyīnɛ̄ɛ̄ mɔ́ bɔɔb. Ké bɔɔb-pɛ nyêtómtɛ́né menyiŋge abɛ́ nyaa echě mod éehɛlɛ́ɛ́-sɛ ahɔ́b. Chǒm echě nyɛ́kudté áyə̄le adúbe áde nyédúbpé mɔ́ édíi eʼsoósoŋ ábe ábɛ̄n eʼdəə́dəŋ bɛ́kudté.
10 Bekal béʼdəə́dəŋ bénhɔ̄b mam áʼsō éʼ póndé tə̂ŋgɛne ábê eʼsoósoŋ ábě Dyǒb dɛ́bɛɛ́ nyé nɛ́ɛ nsimé. Béntōŋ ábɛ̂ eʼsoósoŋ ahɛd áte âbɛl bésôŋtɛn bɔ́. 11 Edəə́dəŋ éche Krǐstəə émbɛ̄ bɔ́ áte âláa bɔ́ á eʼsó éʼ póndé ngáne Krǐstəə átagké ne ehúmé échě ákudté ámbīd e póndé, boŋ bémbɛ̄ béhedé áte. Béhɛ́déʼáá áte âbíi póndé echě ḿmê mam mɛ́bɛnlédté ne wɛ́ɛ mod awě mɛ́bɛnlédté. 12 Dyǒb dénlūmēd ábɛ̂ bekal béʼdəə́dəŋ áte aá nsɔ́n ḿmě bébɛlɛɛ́ méesaá nsɔ́n ḿme běn bɛ́kudté nsyə́ŋ áhed, boŋ ńdíi nsɔ́n ḿmenyé. Dyǒb dénlōmē bad Edəə́dəŋ éche Ésáá échě ébídé ádyōb. Échê Edəə́dəŋ chɔ́ɔ émbɛ̌l boŋ baahɔ́g békalé Nkalaŋ ḿ Bwâm ḿmě nyéwógɛɛ́ bɔɔb. Ḿmɛ́n mam mɔ́ɔ bekal béʼdəə́dəŋ béhɔ́béʼáá. Kə́ə́ŋne ángɛl édə́ə́ ḿmɛ́n mekan asôŋtɛn.
Mbɛltéd ḿmɛ̄n ńsâŋ
13 Né-ɔɔ́, nyépûd abad, nyébɛ̂ mboŋsɛ́n âbɛl nsɔ́n ḿme Dyǒb áhɛdɛɛ́. Nyétêd póndé nyésum-mɛ nlém ńsyə̄ə̄l áyə̄l e nsimé ḿme Dyǒb dɛ́bɛɛ́ nyé á póndé echě Yesuɛ ápɛɛ́ ámpē alúméd-tɛ nyé yə̌l. 14 Ngáne édíí bán nyêdíi bad ábe bébɛle mekan ḿme Dyǒb áhɛdɛɛ́, nyéēmwāg-sɛ mam mé mbéb ḿmě nyébɛ́léʼáá bɔɔ́d mébɛ́ mékamlán ádɛ̄n aloŋgé. 15 Dyǒb ádé apwɛdé nyé asáá. Né-ɔɔ́ nyémpē nyêtə́ŋgɛ́né asáŋ á mbɛltéd ḿmɛ̄n ńsyə̄ə̄l. 16 Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, “Mbɛltéd ḿmɛ̄n ńsâŋ áyə̄le mbɛltéd ḿmêm ńsáá.”
17 Dyǒb ákáadteʼ moosyəə́l nyaa pɔ́g. Eékwognáádté modmod. Nzé nyêkâne-ʼɛ áwē, nyêchəge mɔ́ bán Titɛ́ɛ. Né-ɔɔ́, nyéwôŋ mbwɔ́g ń Dyǒb áte á aloŋgé ádɛ̄n ásyə̄ə̄l á nkǒŋsé-te wɛ́n wɛ́ɛ nyédíí beken. 18 Nyêbíí nɛ́n bán Dyǒb ákɔ́dté nyé á ekúkú é abɛ́-te. Ekúkú é abɛ́ échě ábɛ̄n betaa bénlyə̄gnēdtē nyé saké chǒm nɛ́ɛ gôl kéʼɛ sílva échě ébébeʼ chɔ́ɔ ânkɔdnédté nyé. 19 Ndəle e mekií echě Yesu Krǐstəə chɔ́ɔ ânkɔdnédté nyé. Krǐstəə awě adé nɛ́ɛ ńdyɔŋ ḿ mbód ḿmé méēwōo awusé ké ahɔ́g á yə̌l. 20 Nkǒŋsé ńdɛ̂hɔ́b bán ḿbootad, Dyǒb dêmmǎd mɔ́ apwɛd. Boŋ bɔɔb á asóg hɛ́n alúmté yə̌l wɛ́ɛ bad bé nkǒŋsé. Abɛlé nɛ̂ áyə̄le nyé. 21 Krǐstəə akəə́ nyêdúbpé Dyǒb. Nyêhɛle-sɛ nyêdúbé Dyǒb nyésūm-mɛ nlém ńsyə̄ə̄l áwē, áyə̄le apuúdté Krǐstəə abídté-ʼɛ échē ehúmé áwɛd.
22 Abɛl áde nyébɛlɛɛ́ mekan mé mbále ábɛ́lé nyêsáá. Nɛ̂ ábɛ́lé-ʼɛ nyáābe bad bémpēe ábe bédúbpé Yesuɛ nyêdə̌ŋné. Né-ɔɔ́ nyédəŋ nhɔ́g ne aníníí ne nlém ńsyə̄ə̄l. 23 Nyêbíí nɛ́n bán Dyǒb ábágé nyé aloŋgé dékɔ̄ɔ̄lē mbwiined ne échē eyale. Échē eyale épɛ́ɛ́né aloŋgé éesaá-ʼaá chǒm éche ébébeʼ. Ébɛ̄ abɛ́ ne abɛ́. Dyǒb áde ádé á ngíndé ne á ngíndé dɔ́ɔ ábágé nyé ádê aloŋgé saké moonyoŋ. 24 Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán,
“Moonyoŋ adíí nɛ́ɛ nkəə́kəə,
ábē eʼboŋ-ʼɛ éʼdé nɛ̂ŋgáne mbonja échě ékwoge á ahín-tê.
Nkəə́kəə ayɛ̂nleʼ, mbonja-ʼɛ ésoodɛ.
25 Boŋ eyale é Dyǒb ébɛ́ abɛ́ ne abɛ́.”
Échê eyale édíi nkalaŋ ḿ bwâm ḿme békánlé nyé.