Kálag eché elóntɛ́né ébɛ echě Paalɛ áténlé
Baá Tɛsalonika
Ndibned ń kálag
Kálag echě elóntɛ́né ébɛ echě Paalɛ ântelɛ́ɛ́ bad bé mwembé ḿme ńdé á Tɛsalonika, ehɔ́be tə̂ŋgɛne adúbe áde bad bénwōŋgē nɛ́n bán epɛ éche Krǐstəə ápɛɛ́ ámpē, émáá apɛ áte. Paalɛ antelé bad bé Krǐsto enɛ́n kálag âtíi bɔ́ nsôŋtɛn ḿme bénwōŋgē tə̂ŋgɛne ḿmɛ́n mekan. Ḿmɛ́n mewêmtɛn ḿme baahɔ́g á mwembé-te bénwōŋgē, mêmbɛ̌l bɔ́ doŋge á bad bénkwān mekáá áte, bénkêntéd-taá eʼboŋ bé nlém ábe doŋge á bad bé Krǐsto bélúmtéʼáá nɛ́ɛ dyam. Paalɛ anlúméd bɔ́ áte nɛ́n aá, Krǐstəə ádɛ̂hɔ́b aá mɔ́pag ámpē, ebébtéd ne mod-e-ebébtéd bɔ́ɔ̄ bɛ́sēbē apɛ. Ane mod e ebébtéd mɔ́ ǎtə̄ŋgɛ̄n Krǐstəə, alúméd-tɛ kə́ə́ŋne lúmtɛ́n aá mɔ́ mwěn-ɛɛ́ mɔ́dē Dyǒb. Paalɛ ansím bɔ́ etúu áte aá bédíi béwêd ádab adúbe áte kénɛ́ɛ békudɛɛ́ ndutul ne metake. Ansím-mɛ bɔ́ etúu áte ámpē aá béēkwānē mekáá áte boŋ bɔ́ mod tɛ́ɛ́ ábɛle nsɔ́n âbɛl boŋ áhɛl eche yə̌l atɔgɛn, melemlem ngáne mɔ́ Paalɛ ne bad ábe bɔ́ɔ̄bɔ̄ɔ bébɛle nsɔ́n.
Nkabtéd ń kálag
Ndibned ń kálag 1.1-2
Mekɛnag ne eʼwéd bé nlém á abum 1.3-12
Elébé tə̂ŋgɛne epɛ éche Krǐstəə 2.1-17
Elébé tə̂ŋgɛne abɛ́ á bad bé Krǐsto 3.1-15
Nsógtɛn ń kálag 3.16-18
1
Mɛ Paalɛ, nchoo ne Sailasɛ bɔ́ Timotiɛ, mɛ-ɛɛ́ ntenleʼ nyé enɛ́n kálag. Ntenle nyé bad ábe bédé á mwembé ḿme ńdé á dyad á Tɛsalonika, nyé ábe nyêdé bad ábe Dyǒb Titɛ́ɛ awɛ̂d, nyêbɛ́-ʼɛ bad ábe Sáŋgú Yesu Krǐstəə. Nsimé ne nsaŋ ḿme Dyǒb Titɛ́ɛ ne ḿme Sáŋgú Yesu Krǐstəə ḿbɛ̂ ne nyé.
Dyǒb dɛ́kāād bad nyaa echě etə́ŋgɛ́né
A-baányaŋ sêtə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ séságnanné Dyǒb áyə̄l echɛ̂n póndé tɛ́ɛ́. Étə́ŋgɛ́né bán sébɛl nɛ̂ áyə̄le adúbe ádɛ̄n ákwɔge, akwɔg ne akwɔg, edəŋge-ʼɛ éche nyéwóŋné nhɔ́g ne aníníí chɔ́-ʼɛ ékwɔgeʼ. Né-ɔɔ́, átîntê e mwembé ń Dyǒb, séběn sêkumne nyé ekáá á tə̂l tə̂ŋgɛne awɛsɛn áde nyéwɛ́sɛ́né ne adúbe áde nyéwóó, ataged áde bétagtɛɛ́ nyé ne metake mésyə̄ə̄l ḿme nyékudɛɛ́.
Ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l mélûmteʼ nɛ́n bán nyaa eche Dyǒb ákáadtɛɛ́ etə́ŋgɛ́né. Ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l mɔ́-ʼaá mɛ́kə̌ŋ boŋ Dyǒb átéd nyé nɛ́ɛ bad ábe békwógnédé âbɛ́ áwē nkamlɛn. Ḿmê nkamlɛn mɔ́ɔ ńkə́ə́ boŋ nyékudé metake. Dyǒb ábɛle mekan nyaa echě etə́ŋgɛ́né. Bad ábe bébɛleʼ boŋ nyékudéʼ metake, Dyǒb dɛ́piinéd bɔ́ metake. Dyǒb dɛ́bɛ̌l nyéekudté metake ámpē, ǎbɛ̌l-lɛ sé-ʼɛ ámpē séekudté. Nɛ́n dɛ́bɛnléd áde Sáŋgú Yesuɛ ábīdtē ádyōb ne éche ángɛl é ngíne, muú ḿme ńchodne-ʼɛ mɛ́ləŋnéd bɔ́. Ǎkɔ̄gsɛ̄n bad ábe bébáá Dyǒb á yə̌l bébáŋ-ʼɛ âhíd nkalaŋ ḿ bwâm ḿme ńhɔ́be tə̂ŋgɛne awesyánē Sáŋgú Yesuɛ. Ǎkɔ̄gsɛ̄n bɔ́ ne metake ḿme mɛ́bɛ̄ á ngíndé ne á ngíndé. Béebáá wɛ́ɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ ádíí, béenyín-naá ngáne éche ehúmé épédé achab ámīn. 10 Áde ápɛɛ́ échê epun, bad bé Dyǒb bɛ́bɛ mɔ́ mekɛnag, bad ábe béēdúbpe bésyə̄ə̄l-lɛ, bɛ́nyāg bwâmbwam. Nyémpē nyɛ́ɛ̄bɛ̄ átîntê e ábɛ́n bad áyə̄le nyêndúbé nkalaŋ ḿme sénlāāʼɛ́ nyé.
11 Abɛ́ áde ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l médíí sé á nlém-tê dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ sékānnād nyé. Sêkânne bán ádɛd Dyǒb âbɛl nyékwogned âkud bwěm éʼ bwâm ábê áhɛdɛɛ́ nyé abɛle apwɛd áde ápwɛ́dé nyé âbɛ́ ábē bad. Sêkânne-ʼɛ bán ábɛnled eche ngíne âbɛl boŋ mekan mé bwâm mésyə̄ə̄l ḿme nyéhɛdɛɛ́, adúbe áde nyédúbpé Krǐstəə nyékud mɔ́. 12 Sêkânne nɛ́n âbɛl boŋ dǐn áde awesyánē Sáŋgú Yesu Krǐstəə áwôŋ edúbé átîntê echɛ̂n, nyé-ʼɛ ámpē nyɛ́ɛ̄kǔd edúbé áyə̄l echê. Nsimé ḿme ádɛd Dyǒb ne ḿme Sáŋgú Yesu Krǐstəə, mɔ́ɔ mɛ́bɛ̌l boŋ nɛ́n ábɛnled.