10
Bembapɛɛ bé nlómag
dyôm ne bébɛ
(Mak 3.13-19; Luk 6.12-16)
Ámbīd e nɛ̂ Yesuɛ anlǎd ábē bembapɛɛ dyôm ne bébɛ áte. Ambɛ bɔ́ kunze âbíded bad eʼdəə́dəŋ bé mbéb áte, âchood bad bé nkole ne nyaa é nkole ésyə̄ə̄l. Mǐn ḿme bembapɛɛ bé nlómag dyôm ne bébɛ ábe Yesuɛ mɔ̂mɛ́n: Aʼsó, Simɔnɛ awě béchə́géʼáá bán Petro ne mwǎnyaŋ Andreya. Jemsɛ bɔ́ mwǎnyaŋ Jɔnɛ, bǎn ábe Zɛbɛdiɛ, Filibɛ ne Batolomyo, Tɔmasɛ ne Matyo nsaad-a-táásɛ, Jemsɛ mwǎn awě Alfɔsɛ, ne Tadiosɛ, Simɔnɛ awě ambɛ́ á epepé é kə́n e aloŋ, ne Judas Iskariɔdɛ awě antǐm Yesuɛ asóm.
Yesuɛ aláŋgé bembapɛɛ bé nlómag
ngáne bɛ́bɛnlé ḿme nsɔ́n
(Mak 6.7-13; Luk 9.1-6)
Ábɛ̂ bad dyôm ne bébɛ bɔ́ɔ Yesuɛ ánlōmmē. Anláá bɔ́ aá, “Nyéēkāg á myad ḿme méesɛ̌ myad mé aloŋ á Israɛl, nyéēkāg-kɛ dyad ké ahɔ́g á aloŋ á Samaria. Boŋ nyékag wɛ́ɛ bad bé Israɛl. Bédé nɛ́ɛ ńdyɔŋ ḿ mbód ḿme ḿbɔ́ɔ́. Nyékag, ngáne nyékagké, nyéhə̂ŋte nɛ́n bán, ‘Nkamlɛn ḿ mín ńdé bɛnbɛn.’ Nyéchoŋte bad bé nkole, nyépuudte bad ábe béwédé, nyéchoŋte bad ábe békonle nkole mé meləŋ âbɛl bésâŋ, nyébídte-ʼɛ bad eʼdəə́dəŋ bé mbéb áte. Mbagé nyé ngíne âbɛl ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l, meéhɛdnɛɛ́ nyé nsábe. Né-ɔɔ́ nyémpē nyékɛ nyébɛle melemlem nyéēhɛ̄dnē bad nsábe. Nyéewánlé mɔné ké nhɔ́g áyə̄l. 10 Nyéewánlé ekwɛ, kéʼɛ mbɔ́té ébɛ áyə̄l. Nyéewánlé metámbé, kéʼɛ ntóŋ. Áyə̄le mod a nsɔ́n atə́ŋgɛ́né ndyééd akud wɛ́ɛ mod awě ábɛnlɛɛ́ nsɔ́n. 11 Nzé nyêsɔ́lé dyad ké ahéé, nyéhɛ̄d mod awě akwɛ̌ntɛ́né nyé nken akob, nyédyɛ̄ɛ̄ áwe ndáb kə́ə́ŋ ne póndé éche nyéhidtɛɛ́ ádê dyad. 12 Ndáb ké ehéé echě nyésɔ́lé áte, nyélɛ̄lēd bad ábe bédé áwēd-te nɛ́n bán, ‘Nsaŋ ḿbɛ̂ ne nyé.’ 13 Nzé bad ábe bédé áwēd-te békóbé nyé nken, ḿmɛ̄n melɛntɛn mé nsaŋ ń Dyǒb ḿbɛ̂ ne bɔ́. Boŋ nzé béekobe nyé nken, ḿmɛ̄n melɛntɛn ńsû ne nyé. 14 Boŋ nzé nyêpedé ndáb kéʼɛ dyad ké áhéé, boŋ béekwɛntɛne nyé awóglɛn, nyékūd ebumbú á mekuu áde nyéhidtɛɛ́ áhed, âlúmed nɛ́n bán, Dyǒb déekobɛɛ́ bɔ́. 15 Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́ á Epun é Nkáásé, nkɔ́gsɛn ḿme myad mé Sodom ne Gomora bɛ́nyīnnē mɛ́bɛ̄ mwǎmpīn tómaa ḿme bad ábe bédé ádê dyad.”
Metake ḿme
bembapɛɛ bɛ́kudté
á dǐn áde Yesuɛ
(Mak 13.9-13; Luk 21.12-17)
16 Yesuɛ ambád aá, “Nyénɔneʼ, nlóme nyé nɛ́ɛ ńdyɔŋ ḿ mbód átîntê e ngə. Né-ɔɔ́ nyébɛ̂ mekínzɛ́ nɛ́ɛ nyə̌, nyépwiited-tɛ nɛ́ɛ élə̄ə̄. 17 Nyétêd póndé, áyə̄le bad bɛ́bē ábe bɛ́kɛɛ́n nyé á kóte, béswādtēd nyé eʼtaŋgú áwab ndáb é mekáne. 18 Áyə̄l e echêm bɛ́pɛɛ́n nyé áʼsō éʼ benkamlɛnɛ ne éʼ kə̂ŋ. Bɛ́bɛ̌l nɛ̂ âbɛl nyékale bɔ́ nkalaŋ ḿ bwâm, nyékale-ʼɛ bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl. 19 Nzé bépɛ́ɛ́né nyé ké ahéé ákáad nyé, mod eétāgēʼ áte áyə̄le chǒm-ɛ́ɛ áhɔ̄bpē kéʼɛ ngáne áhɔ̄bpē chɔ́. Áde póndé épɛɛ́, chǒm ébɛ̄ éche áhɔ̄bpē. 20 Eʼyale ábe áhɔ̄bpē béebáá ábē, bɛ́hūū ne Edəə́dəŋ éche eche Sáŋ awě ǎhɔ̄bpē mɔ́. 21 Mod ǎbɛ mwǎnyaŋ á mekáá mé bad bémpēe âbɛl béwúu mɔ́. Sɛ́ɛ mwǎn ámpē ǎbɛ̌l melemlem ne mwǎn. Mwǎn ǎkunnɛ́n sáá ne nyaŋ yə̌l ábɛ̄l béwúú-ʼɛ bɔ́. 22 Mod asyəə́l ǎkɔɔ́ nyé, áyə̄l echêm, boŋ kénzɛ́ɛ́ awě ǎkaán ḿmē metake nlém kə́ə́ŋ ne a asóg, ǎkǔd eʼsoósoŋ. 23 Nzé bétágté nyé á dyad ahɔ́g, nyényəged nyékɛ ádíníí. Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, nyéepaá nsɔ́n amad á myad mé aloŋ á Israɛl mésyə̄ə̄l, boŋ Mwǎn-a-Moonyoŋ ápag. 24 Mwǎn-a-ayə́ge eetómɛɛ́ mod awě ayə́gte mɔ́. Mbəledɛ-ʼɛ eetómɛɛ́ eche sáŋ. 25 Né-ɔɔ́ mwǎn-a-ayə́ge eetə̂ŋgɛnɛɛ́ nɛ́ɛ áhɛdɛɛ́ edúbé éche étómé éche mod awě ayə́gte mɔ́. Mbəledɛ-ʼɛ ámpē eetə̂ŋgɛnɛɛ́ nɛ́ɛ áhɛdɛɛ́ edúbé éche étómé éche eche sáŋ. Nzé béchúúdé sáá-a-mbwɔ́g bán Bɛlzɛbulɛ, né bɛ́chuú bad ábe bédé áwe ndáb mǐn ḿme mébébé tómaa nɛ̂.
Mod awě bétə́ŋgɛ́né abáŋ
(Luk 12.2-7)
26 “Né-ɔɔ́ nyéebááʼ moonyoŋ. Áyə̄le dyamdyam déesaá á eʼkoŋnéd-te áde déebíd áwed. Ké ahɔ́g-kɛ déesaá, áde ásɔ́ɔ́mé boŋ bán déebyɛ́ɛ́nné. 27 Mam mésyə̄ə̄l ḿme ńlâŋgɛɛ́ nyé á ehíntɛ́n-tê, nyéhɔ̂b mɔ́ á eʼnyínɛn bé ekíde. Mésyə̄ə̄l-lɛ ḿme nyéwógé á kun-tê, nyékal mɔ́ á nhɛ́né. 28 Nyéewógé mbwɔ́g ne moonyoŋ awě ahɛle awúú ekob é yə̌l, boŋ eéhɛ̄lēʼ edəə́dəŋ awúu. Boŋ nyébáa Dyǒb áde áhɛle ábébéd ekob é yə̌l, abébéd-tɛ edəə́dəŋ á dǔ-á-muú. 29 Éesaá mbále nɛ́n bán, bésómeʼ ndun ébɛ áyə̄le kábpe pɔ́g-ɛ? Ké nɛ̂, ké pɔ́g eehúnɛ́ɛ́ á ndɔɔb ésebɛ́ á nkwɛntɛn ḿme echɛn Sáŋ Dyǒbɛ. 30 Boŋ ne nyé, Dyǒb ábíí kə́ə́ŋne mesoŋgé mé eʼsid ábe éʼdé nyé á nló. 31 Né-ɔɔ́, nyéewógé mbwɔ́g, nyêdé etógnɛ́n tómaa ndun, ké êmbuú ké áte.
Âbíd Yesuɛ mbóŋ,
kéʼɛ âbáŋ mɔ́ áyə̄l
(Luk 12.8-9)
32 “Kénzɛ́ɛ́ awě ǎbīd mɛ mbóŋ áʼsō éʼ baányoŋ, mɛ-ʼɛ mɛ̌bīd mɔ́ mbóŋ áʼsō wɛ́ɛ echem Sáŋ awě adé ámīn. 33 Boŋ kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě ǎbāŋ mɛ áyə̄l áʼsō éʼ baányoŋ, mɛ-ʼɛ mɛ̌bāŋ mɔ́ áyə̄l áʼsō wɛ́ɛ echem Sáŋ awě adé ámīn.
Yesuɛ aá ngabɛ́n chɔ́ɔ
mɔ́pɛ́ɛ́né átîntê e baányoŋ
(Luk 12.51-53; 14.26-27)
34 “Nyéewémtán nɛ́n bán, nhyedé á nkǒŋsé âpɛɛn nsaŋ. Aáy, meépedɛɛ́ âpɛɛn nsaŋ, boŋ ngabɛ́n. 35 Mpedé âkón mwǎn a mwɛnchóm âtə́ŋgɛn sáá, mwǎn a mmwaád âtə́ŋgɛn nyaá, mmwaád-tɛ âtə́ŋgɛn nyǎŋ-kə́lé. 36 Bad bé ekoyí bé mod bɛ́bīd áwe ndáb-te děn.
37 “Kénzɛ́ɛ́ awě adəə́ nyaá kéʼɛ sáá tómaa mɛ eékwognedɛɛ́ awêm mbapɛɛ abɛ́. Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě adəə́ awe mwǎn a mwɛnchóm kéʼɛ awe mwǎn a mmwaád tómaa mɛ, eékwognedɛɛ́ awêm mbapɛɛ abɛ́. 38 Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě éepém ádē awɔg se áhīdnē mɛ, eékwognedɛɛ́ âbɛ́ awêm mbapɛɛ. 39 Kénzɛ́ɛ́ awě ahɛde ádē aloŋgé asoŋ, ǎbɔ̄d dɔ́. Boŋ kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě ǎbɔ̄d ádē aloŋgé áyə̄le echêm, ǎkud aloŋgé áde déemaáʼ.
Nsábe ń Dyǒb ne bad
ábe békobeʼ ábē bembəledɛ
(Mak 9.41)
40 “Kénzɛ́ɛ́ awě akobé nyé nken, né mɛ-ɛɛ́ ákóbé nken. Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě akobé mɛ nken né echem Sáŋ awě alómé mɛ mɔ́ɔ̄ ákóbé nken. 41 Kénzɛ́ɛ́ awě akobé nkal éʼdəə́dəŋ nken áyə̄le ádíí nkal éʼdəə́dəŋ, ǎkud nsábe mé nkal éʼdəə́dəŋ. Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě akobé mod awě asáá nken áyə̄le ásáá, ǎkud nsábe ḿme mod awě asáá. 42 Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, kénzɛ́ɛ́ awě abagé ké mendíb mámwɛ́ ngɛ̂n wɛ́ɛ anɛ́n nhɔ́g awě ahíde mɛ, ké ane awě eébude etógnɛ́n abɛ́, atə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ ákúdé nsábe ń Dyǒb.”