14
Kwééd echě Jɔnɛ Ndusɛnɛ
(Mak 6.14-29; Luk 9.7-9)
Ene póndé Hɛrɔdɛ awě akamlánnáá aloŋ á Galilia anwóg mam ḿme Yesuɛ ábɛ́léʼáá. Dɔ́ɔ álâŋgɛɛ́ ábē bembəledɛ aá, “Anɛ́n mod, Yesuɛ, adíi Jɔnɛ, Ndusɛnɛ awě ammad awɛ́ boŋ apuúdé. Nɛ́ɛ ákə́ə́ boŋ awóŋ ngíne âbɛl ḿmɛ́n menyáké mésyə̄ə̄l.” Hɛrɔdɛ anhɔ́b nɛ̂ áyə̄le anlóm bad aá békôb Jɔnɛ, béhaŋ mɔ́, béhɛ́-ʼɛ mɔ́ á mbwɔg. Ambɛl nɛ́n áyə̄le mwaád, Hɛrodyasɛ, awě mwǎnyaŋ Filibɛ ánsēbɛ̄ɛ̄ awóŋ. Hɛrɔdɛ anhɛ́ Jɔnɛ, Ndusɛnɛ á mbwɔg áyə̄le Jɔnɛ anláá mɔ́ nɛ́n aá, “Weewóoʼɛ́ kunze âwóŋ Hɛrodyasɛ, mmwaád awě mwǎnyoŋ.” Kénɛ́ɛ Hɛrɔdɛ áhɛ́déʼáá Jɔnɛ, Ndusɛnɛ awúu, abédé mbwɔ́g ne bad bé Israɛl. Bad bé Israɛl béndūbē bán Jɔnɛ adíi nkal éʼdəə́dəŋ. Boŋ Hɛrɔdɛ antǐm Jɔnɛ awúu. Nɛ́n dêmbɛnléd epun-ɛ́ɛ Hɛrɔdɛ ábɛ́léʼáá ngande âwêmtɛn epun-ɛ́ɛ áchyāādtē. Échê epun mwǎn-a-mmwaád awě Hɛrodyasɛ anság esáke áʼsō éʼ bad bésyə̄ə̄l. Nɛ́n dénwōgēd Hɛrɔdɛ menyiŋge bwâmbwam. Nɛ́n dêmbɛ̌l ambɛ mɔ́ akag. Anhɔ́b nɛ́n aá, “Mmwâg melɛ̌ nɛ́n, mɛ̌bɛ̌ wɛ kéchéé éche éhɛdɛɛ́.” Nyaá anláá mɔ́ chǒm éche átə́ŋgɛ́né sáá ahɛdɛn. Né-ɔɔ́ anláá Hɛrɔdɛ aá, “Bǎg mɛ nló ḿme Jɔnɛ, Ndusɛnɛ á taplêt-te hɛ́n bɔɔb.” Nɛ́n dénwōgēd kə̂ŋ Hɛrɔdɛ ndutul boŋ ngáne âmmadté melɛ̌ amwɛ́ áʼsō wɛ́ɛ ábē beken, ambɛɛ́ kunze aá béhyɛne nló ḿme Jɔnɛ âbɛ ane mwǎn-a-mmwaád. 10 Né-ɔɔ́ anlóm bad á ndáb e mbwɔg âsɛ́l Jɔnɛ nló. 11 Bêmpɛɛ́n nló ḿmed á taplêt-te, bébɛ̄ ane mwǎn-a-mmwaád, mɔ́-ʼɛ ábɛ nyaa. 12 Ámbīd e nɛ̂ bembapɛɛ ábe Jɔnɛ bênkɛ̌ á ndáb e mbwɔg bétéd mɔ́ ndim békɛ bélíme, boŋ békɛ bélāŋgē Yesuɛ dyam áde ábɛ́nlédé.
Yesuɛ adídté ndun e mod
(Mak 6.30-44; Luk 9.10-17; Jɔn 6.1-14)
13 Áde Yesuɛ áwógé dyam áde ábɛ́nlédé ne Jɔnɛ, ansɔ́l á bɔ̌lɛ-tê âkɛ á abwɔ́g á hǒm wɛ́ɛ ábédé mwěmpɛn. Boŋ áde bad béwógé bán Yesuɛ amaá akɛ á bɔ̌lɛ-tê, bênchené ḿmāb myad békɛ̄ɛ̄n mekuu âhíd mɔ́ ámbīd. 14 Áde Yesuɛ ábídé á bɔ̌lɛ-tê, boŋ anyín ndun e mod, antómtɛ́n bɔ́ ngɔl abɛ́, ámād-tɛ bɔ́ nkole. 15 Áde bǐn éʼbóótédé ahín, ábē bembapɛɛ bêmpɛ̌ áwē, béhɔ̄bē nɛ́n bán, “Hɛ́n ádé á etûn-tê, póndé emaá-ʼɛ atóm bwâmbwam. Láá ábɛ́n bad bétimeʼ á myad-tê ḿme médé bɛnbɛn, âbɛl béchan ndyééd eche bɛ́dyɛ̄ɛ̄.” 16 Dɔ́ɔ Yesuɛ átimtanné bɔ́ aá, “Béētə̂ŋgenɛɛ́ akɛ. Nyébɔ́ nyébɛ bɔ́ chǒm éche bédyɛ̄ɛ̄.” 17 Dɔ́ɔ béhɔ́bɛɛ́ bán, “Sêwóó eʼwɛle éʼtáan ne súu ébɛ chěmpɛn.” 18 Yesuɛ aá, “Nyéhyɛɛneʼ.” 19 Áde ábē bembapɛɛ bépɛ́ɛ́nédé mɔ́ chɔ́, anláá ene ndun e mod aá bédyɛɛ ásē á nkəə́kəə mîn. Hɛ̂ dɔ́ɔ Yesuɛ awánlé ábɛ̂ eʼwɛle éʼtáan ne échê súu ébɛ á mekáá boŋ ánɔné ámīn ásāgnān Dyǒb. Ankabtéd bɔ́ áte, boŋ ábagé ábē bembapɛɛ aá békabe ene ndun e mod. 20 Bad bésyə̄ə̄l béndyɛ̄ ene ndyééd békód, élyə̄g-kɛ ásē. Nɛ́ɛ béládé echě elyəgé ásē, enlón eʼlóŋ dyôm ne éʼbɛ. 21 Mesoŋgé mé bad ḿme méndyɛ̄ ene ndyééd mémbɛ̄ ké eʼkə́lé éʼtáan. Ḿmê mesoŋgé mé bad mébédé-ɛ baachóm. Bénkêntóŋgé bebaád ne běndem.
Yesuɛ akií á mendíb-mîn
(Mak 6.45-52; Jɔn 6.15-21)
22 Ámbīd e nɛ̂, Yesuɛ anláá ábē bembapɛɛ aá, bésɔ̂l á bɔ̌lɛ-tê, békag áʼsō á múde mé edib-é-nzab ḿmíníí, boŋ álāŋgē-ʼɛ ene ndun e mod aá bésūɛ̄ʼ áwab mendáb. 23 Áde moosyəə́l ámáá akɛ, Yesuɛ anchə́gé á ekone mîn âkáne. Áde ehíntɛ́n émáá akwɛ, ambɛ́ abɛ́ áhed mwěmpɛn. 24 Enɛ́n póndé Yesuɛ ábē bembapɛɛ bênchab bɔ̌lɛ abɛ́ɛn átîntê e edib-é-nzab. Bɔ̌lɛ étágéʼáá, béehɛleʼaá akɛ áʼsō áyə̄le epub é ngíne émbīd bɔ́ áʼsō-te.
25 Epɔg é mbwɛmbwɛ Yesuɛ ankɛ̌ á mendíb mîn atán bɔ́. 26 Áde bembapɛɛ bényíné mod akag á mendíb mîn, bênəŋnéd, bélébé-ʼɛ esaád ne mbwɔ́g ń ngíne, béhɔ̄bē-ʼɛ nɛ́n bán, “Nwú mɔ́ɔ ńdé.” 27 Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g Yesuɛ anláá bɔ́ aá, “Nlém méēhūnē nyé, mɛ-ɛɛ́ ndé. Nyéebááʼ.” 28 Dɔ́ɔ Petro áláŋgɛɛ́ mɔ́ aá, “A-Sáŋ, nzé édé bán mmǒn-ɛɛ́ edé, láá mɛ ńkɛ á mendíb mîn ḿpɛ wɛ́ɛ édíí nɛ̂.” 29 Yesuɛ anláá mɔ́ aá, “Hyǎg.” Dɔ́ɔ Petro ábídé á bɔ̌lɛ-tê ábootéd-tɛ akɛ á mendíb-mîn âpɛ wɛ́ɛ Yesuɛ. 30 Boŋ áde ányíné ngáne epub é ngíne étómɛɛ́, mbwɔ́g ménkōb mɔ́, ábootéd-tɛ asú ásē á mendíb-te. Dɔ́ɔ álébpé esaád aá, “A-Sáŋ sôn, wóŋgɛ́n mɛ!” 31 Melemlem mé póndé Yesuɛ ansǎd ekáá, achə́ə́-ʼɛ mɔ́, áhɔ̄bē aá, “Chán adúbe ádíí wɛ mwǎmpīn nɛ́n, cheé ékə́ə́ boŋ nlém ńhūnē wɛ?” 32 Nɛ́ɛ Yesuɛ bɔ́ Petro bésɔ́lé á bɔ̌lɛ-tê, epub énsōg atóm. 33 Áde nɛ́n ábɛ́nlédé, ábíníí bembapɛɛ ábe bémbɛ̄ á bɔ̌lɛ-tê bêmbɛɛ́ Yesuɛ edúbé, béhɔ̄bē-ʼɛ nɛ́n bán, “Ne mbále, edíi Mwǎn a Dyǒb.” 34 Nɛ́ɛ béchábpé edib-é-nzab, bêmpɛ̌ á múde ḿmíníí, á mbwɔ́g e Gɛnesarɛt. 35 Áde bad ábe bémbɛ̄ ádê abwɔ́g á hǒm béchémé Yesuɛ, bénlōm bad bán bépɛɛn bad bé nkole bésyə̄ə̄l ábe bébédé ene pɛd e aloŋ. 36 Bad ábe bêmpɛɛ́n bad bé nkole wɛ́ɛ Yesuɛ béchāŋ mɔ́ bán ámwɛ bad bé nkole bésitɛn ké mesó mé mbɔ́té ḿmē. Né-ɔɔ́ bad bé nkole bésyə̄ə̄l ábe bênsitɛ́n ḿme mesó mé mbɔ́té béndyɛɛ́ bwâm.