20
Ngan e bad bé nsɔ́n
Hɛ̂ dɔ́ɔ Yesuɛ ákalɛɛ́ ngan aá, “Nhɔ́be nɛ̂ áyə̄le nkamlɛn ḿ mín ńdé nhəgtɛ́n nɛ̂ŋgáne nwóó-nzag nhɔ́g awě ambíd á ndáb epɔg é mbwɛmbwɛ âkɛ dé ahɛd bad ábe ásābɛ̄ɛ̄, âbɛl nsɔ́n áwē nzag-tê. Bɔ́ɔ̄bɔ̄ɔ bêmpɛ̌ á nchemtɛn áyə̄le nsábe mé epun é bǐn boŋ álómé bɔ́ áwē nzag-tê. Ane nwóó-nzag antǐm ámbīd ámpē á dyad-tê á ngə́ŋ abog. Antán bad bé nsɔ́n bémpēe áhed. Béntyēēm ngɛ̂n, béebɛleʼaá chǒmchǒm. Hɛ́ɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, ‘Nyémpē nyékɛ nyébɛl nsɔ́n áwêm nzag-tê, mɛ̌sābē nyé nsábe ḿme ńkwógnédé.’ Né-ɔɔ́, bênkɛ̌. Ambɛ̌l melemlem mé dyam á kəd, ne á ngə́ŋ éláán. Dyam ngə́ŋ étáan nɛ́ɛ ane mod átímé á dyad-tê ámpē, antán bad bé nsɔ́n ábe bɔ́mpē béntyēēm, béebɛleʼaá dyamdyam. Hɛ́ɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aá, ‘Cheé nyébébtɛɛ́ epun é bǐn ésyə̄ə̄l hɛ́n ngɛ̂n áde nyéebɛlɛ́ɛ́ dyamdyam.’ Bênkwɛntɛ́n mɔ́ nɛ́n bán, ‘Modmod eetédɛɛ́ sé á nsɔ́n.’ Hɛ́ɛ ane mod álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, ‘Nyémpē nyékag-kɔɔ́ nyébɛl nsɔ́n áwêm nzag-tê.’
“Áde ngukɛ́l épédé, ane nwóó-nzag anláá awě mod awě anɔne ábē bad bé nsɔ́n aá, álad bad bé nsɔ́n áte, ásábe bɔ́. Aá, ábooted ne bad ábe bédímtɛ́né apɛ, ásōg-kɛ ne ábe bésébpé apɛ. Ambɛɛ́ bad ábe bêmbootéd nsɔ́n á ngə́ŋ étáan nsábe mé epun é bǐn 10 Áde bad ábe bénsēbē nsɔ́n abooted bépédé âkob nsábe, bénwēmtɛ̄n bán, bɛ́kud nsábe ḿme ńtómé ḿ bad ábe bêmbootéd nsɔ́n á ngə́ŋ étáan. Boŋ bɔ́mpē bênkǔd melemlem mé nsábe. 11 Áde békóbé mɔné ḿme bêmbɛɛ́ bɔ́, bêmbootéd anyoo áte. 12 Béhɔ̄bē bán, ‘Ábɛ́n bad bébɛ́lé nsɔ́n háwa pɔ́g chěmpɛn, ké nɛ̂, esábpé bɔ́ melemlem nɛ́ɛ sé ábe sêbɛlé nsɔ́n epun é bǐn ésyə̄ə̄l ne enyɛn é ngíne.’ 13 Nwóó-nzag antimtɛ́n ábê bad nhɔ́g aá, ‘Amúɛ̄, meédogɛɛ́ nyé. Éesaá mbále bán dentíí bán mɛ̌bɛ nyé nsábe mé nsɔ́n mé epun é bǐn-ɛ? 14 Nyékob-pɔɔ́ ḿmɛ̄n mɔné, nyékag. Mměn-ɛɛ́ ntíídé mɛɛ́ mɛ̌sābē anɛ́n mod awě adǐmtɛ́né apɛ melemlem ngáne ńsábpéʼáá wɛ́mpē. 15 Meewóoʼɛ́ kunze âbɛnled ḿmêm mɔné ngáne ńdə́ə́-yɛ? Cheé ékə́ə́ boŋ nyébēbtē nlém á abum áyə̄le ábêm eʼboŋ bé nlém?’ ” 16 Yesuɛ ansógtɛ́n ene ngan aá, “Né-ɔɔ́, béʼsō bɛ́tǐm bé mbíd, bé mbíd-tɛ bɛ́tǐm bé eʼsó.”
Yesuɛ ahɔ́bé ngen echě elóntɛ́né
éláán ngáne bɛ́wūūʼɛ́ mɔ́
(Mak 10.32-34; Luk 18.31-34)
17 Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ békágéʼáá á akuu á Jerusalɛm. Áde békagké nɛ̂ dɔ́ɔ áchə́gé bɔ́ á nkəg, boŋ álāŋgē bɔ́ á kun-tê aá, 18 “Pɔ́n nyébíi bán dekag á Jerusalɛm, áwed-taá bɛ́bɛɛ́ Mwǎn-a-Moonyoŋ á mekáá mé beprisɛ bémbáá ne bemeléede bé mbéndé. Bɔ́-ʼɛ bɛ́bɛɛ́ mbakú bán atə́ŋgɛ́né awɛ́. 19 Bɛ́bɛ mɔ́ á mekáá mé bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl. Bɔ́-ʼɛ bɛ́wɔɔdé mɔ́, béswādtāād mɔ́ eʼtaŋgú, bébōmē-ʼɛ mɔ́ á awɔg. Boŋ ámbīd e eʼpun éʼláán Dyǒb dɛ́puúd mɔ́.”
Nyɛ̌-mwǎn ahɛdte bǎn metii
(Mak 10.35-45)
20 Ámbīd e póndé dɔ́ɔ Zɛbɛdiɛ mwaád ápédé wɛ́ɛ Yesuɛ ne ábē bǎn bé baachóm bébɛ, abwɔ́g mebóbóŋ, áchāā-ʼɛ Yesuɛ aá ábɛle mɔ́ dyam. 21 Yesuɛ ansɛdéd mɔ́ aáken, “Cheé éhɛdɛɛ́?” Dɔ́ɔ ákwɛntanné mɔ́ aá, “Bǎg mɛ akag nɛ́n wɛɛ́, póndé eche wɛ́bɛ̄ɛ̄ á nkamlɛn, ábêm bǎn bɛ́n bébɛ bɛ́dyɛɛ́ wɛ á nkəg, nhɔ́g ekáá émbáá, aníníí-ʼɛ á ekáá é emwɛd.” 22 Hɛ́ɛ Yesuɛ ákwɛntanné bɔ́ aá, “Nyéebíiʼɛ́ chǒm éche nyésɛdtɛɛ́. Nyɛ́ɛ̄hɛ̌l metuné ḿme mɛ́pēmmē apém-ɛ?” Bênkwɛntɛ́n bán béhɛ̌l. 23 Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, “Ne mbále, nyɛ́ɛ̄pēm boŋ meewóoʼɛ́ kunze âpwɛd mod awě ǎdyɛɛ́ mɛ á ekáá é mbáá kéʼɛ á ekáá é emwɛd. Ábê eʼtə́l éʼdíi eʼtə́l ábe éʼbágnédé ne bad ábe echem Sáŋ ánábnédé bɔ́.” 24 Áde ábíníí bembapɛɛ dyôm béwógé nɛ̂, bênliín ábê baányaŋ bébɛ. 25 Né-ɔɔ́ Yesuɛ anlad bɔ́ áte, boŋ álāŋgē bɔ́ aá, “Nyêbíí nɛ́n bán, benkamlɛnɛ ne bad bémbáá bé nkǒŋsé bébɛnlad ngíne âkamlɛn bad ábe bédé ásē echâb. 26 Boŋ éetə̂ŋgɛnɛɛ́ abɛ́ nɛ̂ átîntê echɛ̂n. Kénzɛ́ɛ́ awě ahɛde aá mɔ́bɛ̂ mod ambáá átîntê echɛ̂n, atə́ŋgɛ́né abɛ́ mbəledɛ awɛ̂n. 27 Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě ǎbɛ̄ mod aʼsó átîntê echɛ̂n, atə́ŋgɛ́né abɛ́ awɛn ntâŋ. 28 Melemlem nɛ́ɛ Mwǎn-a-Moonyoŋ eépedɛɛ́ aá bad bébɛnle mɔ́, boŋ apedé âbɛle bad, âbɛ-ʼɛ ádē aloŋgé âkɔde bad híin.”
Yesuɛ achǒŋté bad bébɛ
ábe bênkwɛ̌ ndím
(Mak 10.46-52; Luk 18.35-43)
29 Áde Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ béhidtɛɛ́ á Dyad á Jeriko, ndun e mod ehídéʼáá mɔ́. 30 Ene póndé-ʼɔɔ́ bad bébɛ ábe bênkwɛ̌ ndím bêndyɛɛ́ á nkəg ń nzii. Áde béwógé bán, Yesuɛ atómeʼ, bêmbootéd abón bán, “A-Mwǎn a mbyaa ḿme Dabidɛ, wóg sé ngɔl!” 31 Ndun e mod echě embɛ́ áhed enkáné bɔ́ áte bán bédib nsəl. Boŋ bɔ́-ʼɛ bémbādnɛ̄n abón ne ngíne bán, “A-Mwǎn a mbyaa ḿme Dabidɛ, a-Sáŋ, wóg sé ngɔl!” 32 Yesuɛ antyéem, achɛ́lé bɔ́ boŋ ásɛdté bɔ́ aáken, “Cheé nyéhɛdɛɛ́ bán, ḿbɛle nyé?” 33 Bênkwɛntɛ́n bán, “A-Sáŋ, sêhɛde bán, ébɛl sényínɛn.” 34 Yesuɛ anwóg bɔ́ ngɔl, né-ɔɔ́ ambán bɔ́ mekáá á mǐd. Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g bêmbootéd anyínɛn, béhīdē-ʼɛ mɔ́.