28
Yesuɛ apuúdé
(Mak 16.1-10; Luk 24.1-12; Jɔn 20.1-10)
Ámbīd e mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte, á epun éʼsō é sɔ̂ndɛ́,* Nɛ́dē á Sɔ̂ndɛ́. epɔg é mbwɛmbwɛ, Maria Magdalɛnɛ ne Maria awě anchyáá Jemsɛ bɔ́ Josɛb, bênkɛ̌ soŋ eche Yesuɛ anɔn. Esám-éēkɔ̄mtɛ̄nē, ndɔɔb ennəŋnéd, ángɛl e Dyǒb ebíd ámīn épɛ. Entínéd ádê aláá ádě démbɛ̄ á nsəl ń soŋ, édīī-ʼɛ dɔ́ ámīn. Eʼsó éʼpɛ́néʼáá ene ángɛl áte nɛ́ɛ emwɛdmwɛd, mbɔ́té-ʼɛ épūbē mɔ́ féréd. Mbwɔ́g ménkōb sə́nze éche énɔ́néʼáá ene soŋ. Nɛ̂ dênkə̌ŋ bênnəŋnéd, békwɛ ásē, bébɛ́ nɛ́ɛ ndim ḿ bad. Hɛ́ɛ ángɛl élâŋgɛɛ́ ábê bebaád aá, “Nyéebááʼ. Mbíí mɛɛ́ Yesuɛ awě bêmbomɛ́ɛ́ á awɔg mɔ́ɔ nyéhyédé anɔn. Eésaá hɛ́n. Apuúdé ngáne ánlāāʼɛ́ nyé aá ébɛnléd. Nyéhyɛ nyénɔn wɛ́ɛ bênnaádté mɔ́. Nyékag-kɔɔ́ mehélé bɔɔb, nyéláa ábē bembapɛɛ bán, apuúdé, amaá-ʼɛ akɛ áʼsō á Galilia, áwed-taá bɛ́nyīnē mɔ́. Nyéēchatán dyam áde ńláŋgé nyé.” Né-ɔɔ́, bênhidnéd mehélé áhed, ké nɛ́ɛ bébédé mbwɔ́g, menyiŋge mémbɛ̄ bɔ́ áte. Bênnyəgéd âkɛ dɛ́láa bembapɛɛ ábe Yesuɛ dyam áde ábɛ́nlédé. Áde ábê bebaád békagké nɛ̂, dɔ́ɔ Yesuɛ átáné bɔ́ təléd, boŋ áhɔ̄bē aá, “Nlɛ̌nté nyé.” Bêmpɛ̌ áwē, békóbɛ́n mɔ́ á mekuu âbɛ mɔ́ edúbé. 10 Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, “Nyéebááʼ. Nyékɛ nyéláa ábêm bembapɛɛ ábe bédé nɛ́ɛ ábêm baányaŋ nɛ́n bán, békag á Galilia. Áwed dɔ́ɔ bényīnē mɛ.”
Sə́nze éhɔ́bé dyam áde ábɛ́nlédé
11 Ngáne ábê bebaád békagké âláa bembapɛɛ ábe Yesuɛ dyam ádě ábɛ́nlédé, doŋge á sə́nze ádě ánɔ́néʼáá soŋ eche Yesuɛ dênkɛ̌ á dyad-tê âkɛ dé aláa beprisɛ bémbáá chǒm ésyə̄ə̄l éche ébɛ́nlédé ádě ángɛl épédé. 12 Beprisɛ bémbáá ne bad bémbáá bé Israɛl bêmbǒm âtíi ngáne bɛ́bɛnlé. Nɛ́ɛ bémáá atíi, bêmbɛ̌ échê sə́nze nsoŋgé ḿ mɔné ḿme ńchábé ámīn. 13 Béláá-ʼɛ bɔ́ bán béhɔ̂b bán, “Yesuɛ ábē bembapɛɛ bénhyɛ mɔ́ ndim achíb nkuu ádě nyékúnɛɛ́. 14 Nzé Payledɛ awógé, né sɛ́ɛ̄bɛ̌l adúbé nɛ́n aá awusé déesaá ádɛ̄n. Nɛ̂ dɛ́bɛ̌l nyéesɔ́nlé á ndutul-tê.” 15 Né-ɔɔ́ éche sə́nze ênkǒb ḿmê mɔné, bébɛ̄l-lɛ ngáne bénlāāʼɛ́ bɔ́. Kə́ə́ŋ neʼ chii, bad bé Israɛl bédíi békale ḿmê nkalaŋ.
Yesuɛ apiídé ábē bembapɛɛ
(Mak 16.14-18; Luk 24.36-49; Jɔn 20.19-23; Mbɛl 1.6-8)
16 Bɔɔb-pɔɔ́, bembapɛɛ dyôm-ne-nhɔ́g ábe Yesuɛ bênkɛ̌ á ekone-mîn á Galilia wɛ́ɛ ánlēbɛ̄ɛ̄ aá békɛ. 17 Anyín ádě bényíné mɔ́, bêmbɛ mɔ́ edúbé, kénɛ́ɛ bɔ́ doŋge á bad bénkênkoŋgé adúbe nɛ́n bán Yesuɛ mwěn-ɛɛ́ akǒŋté abɛ́. 18 Hɛ́ɛ Yesuɛ ásídté bɔ́ bɛnbɛn, boŋ álāŋgē bɔ́ aá, “Kunze esyəə́l ebǎgnédé mɛ, ádyōb ne á nkǒŋ ńsé. 19 Nyékag meloŋ mé nkǒŋsé mésyə̄ə̄l, nyébɛle bad ábêm bembapɛɛ. Nyédusan-nɛ bɔ́ á dǐn ádě Titɛ́ɛ, á dǐn á Mwǎn ne á dǐn dé Edəə́dəŋ éche Ésáá. 20 Nyéyə́gte-ʼɛ bɔ́ âhíd mekan mésyə̄ə̄l ḿme ńsógtɛ́né nyé. Nyébíi nɛ́n bán mɛ̌bɛ̄-ʼɛ ne nyé kə́ə́ŋ ne á asóg dé nkǒŋsé.”

*28:1 Nɛ́dē á Sɔ̂ndɛ́.