3
Dyǒb ábɛle ngáne áhɔ́bé
Nsyə́ŋ ńhéé-ɔ̄ ńdé âbɛ́ mod a Israɛl? Ké-ʼɛ nyaa e nsyə́ŋ ehéé edé âyag mod âlúmed bán adé mod a Dyǒb? Nsyə́ŋ ńdé bwâmbwam. Dyam déʼsó, áwab mekáá dɔ́ɔ̄ Dyǒb dêmbɛɛ́ échē eyale. Ngáne édíí bán bɔ́ bad behɔ́g béebɛleʼaá ngáne Dyǒb dénhɔ̄bpē aá bébɛl, nɛ́dē Dyǒb dɔ́mpē déebɛnlé chǒm éche ánhɔ̄bpē aá mɔ́ɔ̄bɛl-ɛ? Éesaá nɛ̂. Kénɛ́ɛ moonyoŋ asyəə́l ádíí nkal a metóm, Dyǒb ádé mbále póndé ésyə̄ə̄l. Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán,
“Nzé ehɔ́bé dyam, bad bétə́ŋgɛ́né anyín nɛ́n bán dyam áde éhɔ́bé ádé mbále.
Nzé békáadte wɛ, ekáa nyaa echě etə́ŋgɛ́né.”
Boŋ nzé édé nɛ́n bán mam mé mbéb ḿme débɛlɛɛ́ mélûmte bwâm bán Dyǒb déekwognádté modmod, chán-nɔ̄ dɛ́hɔ̄bpē? Nɛ́dē dehɛle dehɔ́b nɛ́n bán Dyǒb ábɛ́lé awusé âkɔ́gsɛn syánē áyə̄le mbéb ḿme débɛ́lé-yɛ? (Debyɛ́ɛ́ á moonyoŋ dɔ́ɔ ńhɔ́bnɛɛ́ nɛ́n.) Éesaá nɛ̂. Nzé émbɛ̄ nɛ́n bán nyaa eche Dyǒb ákáadtɛɛ́ edé awusé, né chán-nɔ̄ áhɛle akáád nkǒŋsé? Boŋ nzé édé nɛ́n bán dyam dé metóm áde ńkálé álûmte ngáne Dyǒb ápédé mbále abɛ́ nyaa echě bad bébage-ʼaá mɔ́ ehúmé, né cheé-ɔ̄ ékə́ə́ boŋ Dyǒb ábɛ́ ákāādtē mɛ nɛ́ɛ mod áwě abɛlé mbéb? Cheé-ɔ̄ syánē déēhɔ̄bɛ̄ɛ̄ nɛ́n bán, “Syánē débɛl mbéb âbɛl boŋ mboŋ ńnyînned?” Doŋge á bad béhɔ́be syánē mam mé mbéb áyə̄l bán dehɔ́bé ádê akan. Dyǒb dɛ́kɔ̄gsɛ̄n ábê bad ábe béhɔ́be nɛ̂ nyaa éche étə́ŋgɛ́né.
Modmod eébɛ̄lɛ̄ɛ̄ ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́ aá débɛl
Chán-nɔ̄ syánē dɛ́hɔ̄bpē? Nyêwémtɛ́né bán syánē bad bé Israɛl detómé bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl-lɛ? Éesaá nɛ̂. Ḿmaá alúmed nɛ́n mɛɛ́ ngíne e mbéb ekamlan bad bé Israɛl ne bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl nyaa pɔ́g. 10 Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán,
“Modmod eésaá áwe abɛle ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́. Mod ké nhɔ́g eésaá.
11 Mod eésaá awě asóŋtɛ́né mbále tə̂ŋgɛne Dyǒb,
modmod eésaá-ʼaá awě awane áte âbíi Dyǒb.
12 Moosyəə́l abáá Dyǒb á yə̌l.
Bɔ́ moosyəə́l bétímé béwóó abɛ́ dé mbéb.
Bɔ́ modmod eébɛ̄lɛ̄ɛ̄ dyam áde átə́ŋgɛ́né. Bɔ́ mod ké nhɔ́g mwěn eésaá.
13 Eʼyale ábe éʼbíde bɔ́ á nsəl éʼdíi nɛ́ɛ soŋ echě béēkútɛnɛɛ́.
Bébɛnlad échab echém é nsəl âdog bad. Eʼyale ábe éʼbíde bɔ́ á nsəl éʼdíi nɛ́ɛ kem e píí e nyə̌.
14 Mbon é mehɔ́b ne eʼbébtéd bé mehɔ́b běn ne běn bɔ́ɔ éʼbíde bɔ́ á nsəl.
15 Mekuu méhɛ̂nle bɔ́ ásē âsyɔg mekií.
16 Kéhéé áde bétómɛɛ́ ebébtéd ne metake bɔ́ɔ̄ bélyə́gɛɛ́.
17 Béēbíiʼɛ́ nsaŋ.
18 Béēwóo-ʼáa mbwɔ́g ń Dyǒb ké nhɔ́g áte.”
19 Bɔɔb-pɔɔ́, debíí nɛ́n bán mekan ḿme bétélé á kálag e mbéndé, ménɔne bad bésyə̄ə̄l ábe bêmbɛɛ́ échê mbéndé. Né-ɔɔ́ modmod éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ádībē nsəl áte âhɔ́b aá mɔ́suú nzɔm. Ken mod a Israɛl, kéʼɛ mod awě eésɛ̄ mod a Israɛl. Moosyəə́l ǎtyēēm áʼsō éʼ Dyǒb. 20 Nyébíi nɛ́n bán modmod éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ákobnéd áʼsō éʼ Dyǒb áyə̄le áhídɛɛ́ mam ḿme mbéndé éhɔ́bɛɛ́. Mbéndé edíi dásɔ̄ âlúmed bad bán bébɛ́lé mbéb.
Adúbe dɔ́ɔ ákəə boŋ bad békobnád áʼsō éʼ Dyǒb
21 Boŋ bɔɔb dɔ́ɔ Dyǒb álúmté syánē nzii echě bad békobnadté áwe eʼsó. Ene nzii eewóoʼɛ́ dyamdyam âbɛl ne mbéndé é Mosɛ. Échê mbéndé ne bekal béʼdəə́dəŋ béhɔ́bé mam tə̂ŋgɛne ene nzii seʼ bɔɔ́d. 22 Ene nzii edíi nɛ́n, mod ké ahéé awě adúbpé Yesu Krǐstəə, mɔ́ akobnad áʼsō éʼ Dyǒb. Nhəŋlɛ́n ké nhɔ́g méesaá ken mod adé mod a Israɛl-lɛ, ken mod eésaá. 23 Moosyəə́l abɛlé mbéb, modmod eékwognedɛɛ́ âkud ehúmé é Dyǒb. 24 Nsimé ń Dyǒb ḿbɛ́lé Dyǒb átéde bad nɛ́ɛ bad ábe békóbnédé áwe eʼsó. Abagé ḿmê nsimé ngɛ̂n. Abɛlé nɛ̂ akɔde áde Yesu Krǐstəə ákɔ́dté bad ábe bédúbpé mɔ́. 25 Dyǒb dêmbɛ̌ mɔ́ nɛ́ɛ mendɛ aá áwɛ̂ áwɛn nló. Bad bɛ́kǔd-tɛ alagsɛn dé mbéb áyə̄le bédúbpé mɔ́. Dyǒb ábɛ́lé nɛ̂, âkoŋ bad bésyə̄ə̄l alúmed nɛ́n aá mɔ́bɛle mekan nyaa echě etə́ŋgɛ́né. Ngen eʼsó Dyǒb awɛ́sánnáá bad, eekɔ́gsan-naá bad ábe bébɛ́léʼáá mbéb. 26 Bɔɔb-pɔɔ́ enɛ́n póndé, alûmte bad aá mɔ́bɛleʼ mekan nyaa echě etə́ŋgɛ́né, alûmte-ʼɛ bad aá mɔ́ɔkǒb kénzɛ́ɛ́ awě adúbpé Yesuɛ.
27 Ngáne édíí-ʼaá nɛ̂, cheé-ɔ̄ dékumnɛɛ́ ekáá á tə̂l? Nɛ̂ déehɛdnɛ́ɛ́. Mbéndé ehéé ehɔ́bé nɛ̂? Dekumeʼ ekáá á tə̂l áyə̄le déhídɛɛ́ mbéndé-yɛ? Aáy. Deékūmɛ̄ɛ̄ ekáá á tə̂l áyə̄le nɛ́n, adúbe áde dédúbpé Yesuɛ dɔ́ɔ ákəə boŋ dékūd eʼsoósoŋ. 28 Syánē denyíne nɛ́n bán mod akobnad áʼsō éʼ Dyǒb adúbe áde ádúbpé Yesu Krǐstəə saké áyə̄le ahíd áde áhídɛɛ́ mbéndé. 29 Ké-ʼɛ nyêwêmtan nɛ́n bán Dyǒb ádíi Dyǒb á bad bé Israɛl děmpɛn-ɛ? Saá mɔ́ adé kə́ə́ŋne Dyǒb á bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl-lɛ? Ɛɛ, mɔ́ adé kə́ŋne Dyǒb á bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl. 30 Dyǒb ádíi ahɔ́g. Né-ɔɔ́, ǎtēd bad ábe béyágé nɛ́ɛ bad ábe békóbnédé áwe eʼsó nzé bédúbpé Yesu Krǐstəə. Melemlem nɛ́ɛ átēdtē bad ábe béeyagɛɛ́ nzé bɔ́mpē bédúbpé Yesu Krǐstəə. 31 Chán-nɔ̄ dɛ́hɔ̄bpē bɔɔb? Nɛ́dē dehɔ́be nɛ́n bán atéd áde Dyǒb átédé bad nɛ́ɛ bad ábe békóbnédé áwe eʼsó, adúbe áde bédúbpé Yesu Krǐstəə álûmte nɛ́n bán bad béēhīdē mbéndé ámpē-yɛ? Aáy, éesaá nɛ̂. Boŋ pɛn chǒm éche mbéndé éhɔ́bɛɛ́ chɔ́ɔ̄ syánē débánɛɛ́ mekáá.