21
Ŋgacsêŋomi sêhê i daêsam
Tiŋambu Yisu hoc dau asê têŋ ŋgacsêŋomi tiyham, yêc Bugictoŋ Taibirias* Taibirias - Bugictoŋ Galili-ŋga ndê ŋaê daŋ. ŋamakê. Ma ŋamiŋ dau dindec. Saimon Pita, ma Tomas naŋ sêsam bu Lôcmpôŋ, Natanael naŋ meŋ akêŋ malac Kana yêc Galili, Sebedi ndê atu lu, ma ŋgacsêŋom lu tiyham sêmbo sêwhiŋ dau. Ma Pita sôm têŋ ŋac, “Aö bu wasa wandi wakôc i.” Ma ŋac sêsôm, “Ayôc, yac awhiŋ am daloc.” Bocdinaŋ ŋac hoŋ sêpi waŋ daŋ ma sêsa si bu sêkêŋ wasaŋ. Magoc têŋ ôbwêc dinaŋ, sêkôc i daŋ dom.
Têŋ bêbêc ganduc Yisu kalhac baö, tigeŋ ŋac sêŋyalê dom bu iŋ Yisu. Ma iŋ hê mwalêc ŋac ma sôm, “Aê mac lau. Mac akôc i ŋatô, me mba?” Ma sêsôm, “Mba!” Dec iŋ sôm têŋ ŋac, “Akêŋ wasaŋ sip andô-ŋga, ma mac oc atap i ŋatô sa.” Bocdinaŋ ŋac sêkêŋ wasaŋ sip gi ma sêkôc i daêsam andô, dec gitôm dom bu sêhê sa. Têŋ dinaŋ ŋgacsêŋom naŋ Yisu atac whiŋ kêlêc, naŋ sôm têŋ Pita bu, “Kec, Pômdau dau dê.” Saimon Pita ŋgô yom dau, goc ŋagahô iŋ kôc ndê ŋakwê awê-ŋga sa, hi pi dau, ma pwê sip bu gi, ma bu têŋ Yisu ndi. Waŋ dau poc kêpiŋ baö, ŋasawa gitôm 90 mita, ma ŋgacsêŋomi ŋatô sêhêc waŋ ma sêhê wasaŋ ti i sêŋkuc Pita.
Ŋac sêhôc asê baö, ma sêlic i sa ya ŋanda, ma bolom ŋatô. 10 Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Akôc i ŋatô sa yêc wasaŋ ameŋ.” 11 Goc Saimon Pita têŋ waŋ gi, kêgapwêc wasaŋ su, goc sêhê pi baö gi. I atu-atu daêsam sêyêc wasaŋ, naŋ sêsê sa gitôm 153, magoc wasaŋ dau kic dom. 12 Ŋac hoŋ sêtöc bu sêndac iŋ bu, “Am asa?” Magoc yêc ŋac si ŋalôm sêŋyalê bu iŋ Pômdau. Ma Yisu sôm, “Ameŋ ma aneŋ gêŋ bêbêc-ŋga.” 13 Dec iŋ kêsêlêŋ gi ma kôc i ti bolom sa, ma kêŋ têŋ ŋac. 14 Dinaŋ ti têm titö-ŋga naŋ Yisu hoc dau asê têŋ ndê ŋgacsêŋomi têŋ ndoc Anötö uŋ iŋ sa akêŋ lau batê-ŋga.
Yisu ndê yom têŋ Pita
15 Ŋac seŋ gêŋ pacndê, goc Yisu sôm têŋ Saimon Pita, “Saimon, Jon ndê atu. Am tac whiŋ aö ŋandô, hôc gêlêc lau dindec si atac whiŋ aö su, me?” Ma iŋ sôm, “Aêc Pômdau! Am kêyalê bu aö atac whiŋ am.” Dec Yisu sôm, “Bocdinaŋ lôm aneŋ domba.” 16 Ma Yisu ndac iŋ tiyham bu, “Saimon, Jon ndê atu, am tac whiŋ aö ŋandô, me?” Ma iŋ ô yom ma sôm, “Aêc Pômdau, am kêyalê bu aö atac whiŋ am.” Dec Yisu sôm, “Yob aneŋ domba.” 17 Ma iŋ ndac tidim titö-ŋga, “Saimon, Jon ndê atu, am tac whiŋ aö ŋandô, me?” Pita ndê ŋalôm ŋawapac bu Yisu ndac yom tigeŋ dinaŋ têŋ iŋ tidim tö, ma iŋ sôm, “Pômdau, am kêyalê gêŋ hoŋ. Am kêyalê bu aö atac whiŋ am kêlêc.” Goc Yisu sôm, “Lôm aneŋ domba. 18 Aö wasôm yom ŋandô têŋ am. Têŋ ndoc am mbo balê, naŋ am kêmasaŋ daôm, ma kêsêlêŋ têŋ gameŋ bocke naŋ am daôm atac whiŋ bu ndi. Tigeŋ tiŋambu, têŋ ndoc am ti ŋamalac andô, naŋ am oc êmatôc amam, ma lau daŋ oc sêsô am nem piŋkap dôŋ, ma sêwê am têŋ gameŋ naŋ am atac whiŋ dom bu ndi-ŋga naŋ.” 19 Yisu sôm yom dinaŋ gwanaŋ pi Pita ndê mbac ndu ŋalêŋ, naŋ oc po Anötö ndê waê sa. Ma Yisu gic têku yom ma sôm, “Êmkuc aö!”
Yisu lu ŋgacsêŋom naŋ iŋ atac whiŋ
20 Têŋ dinaŋ Pita kac dau kwi ma gêlic ŋgacsêŋom naŋ Yisu atac whiŋ iŋ ŋandô, naŋ kêkuc iŋlu. (Iŋ ŋgac dinaŋ têŋ ndoc ŋac seŋ Pasowa, naŋ ndöc gi paŋ Pômdau, ma ndac iŋ bu asa oc hoc iŋ asê.) 21 Têŋ ndoc Pita gêlic iŋ, naŋ goc iŋ ndac Yisu, “Pômdau, ŋgac dê oc bocke?” 22 Ma Yisu ô yom ma sôm, “Am êmkuc aö ma hêgo daôm pi iŋ dom. Aö bu wakêŋ iŋ mbo tali e wambu wameŋ, naŋ aö neŋ gêŋ.” 23 Tiŋambu sêŋomi ŋatô sêŋgô yom dau ŋawaê, ma ŋatô gauc gêm bu ŋgacsêŋom dinaŋ oc mbac ndu dom. Magoc Yisu ndê yom hêganôŋ ŋgacsêŋom dau mbo tali-ŋga lec dom. Iŋ sôm bu, “Aö bu wakêŋ iŋ mbo tali e wambu wameŋ, naŋ aö neŋ gêŋ.”
Yom ndic bata-ŋga
24 Iŋ ŋgacsêŋom dau dinaŋ dec hoc yom hoŋ dindec asê, ma to sip bapia dindec. Ma yac aŋyalê bu iŋ ndê yom iŋ yom ŋandô eŋ. 25 Yisu kôm gêŋ daêsam ma daêsam andô naŋ ŋamiŋ yêc bapia dindec dom. Yac bu aŋsahê bu ato yom sip bapia, pi gêŋ hoŋ naŋ Yisu kôm, mboe yom dau oc nem bapia nom-ŋga hoŋ ahuc.

*21:1: Taibirias - Bugictoŋ Galili-ŋga ndê ŋaê daŋ.