4
Jon gêlic gêŋ atu undambê-ŋga
Dinaŋ su, goc aö galic gatam daŋ naŋ kac sa su yêc undambê. Ma awha naŋ aö gaŋgô muŋ su gitôm dahuc taŋ, naŋ sôm têŋ aö bu, “Pwi mweŋ, ma gêŋ naŋ oc hôc asê tiŋambu-ŋga, naŋ watôc têŋ am.” Têŋ dinaŋ Ŋalau Dabuŋ kôm aö gatuŋ kaiŋ daŋ sa, ma aö galic pôŋ kiŋ-ŋga daŋ kalhac undambê, ma pôŋ ŋadau ndöc ŋahô. Ma iŋ naŋ ndöc, naŋ ndê ŋawasi atu, gitôm †hoc ŋayham lu naŋ sêsam bu jaspa ma kanelian. Ma gasuŋ bu êp naŋ ŋadalô ŋayham ma ŋawasi gitôm hoc ŋayham emerel, naŋ kêgihi pôŋ atu dau ahuc. Ma aö galic pôŋ 24 sêlhac sêŋgihi pôŋ atu, ma lau bata 24 sêndöc ŋahô. Ŋac sêsôc ŋakwê sêsêp, ma sanem gol yêc ŋac si ŋagôlôŋ tôm gi.
Ma aö galic sickac, ma gaŋgô wapap gic ti ŋakêcsia atu sa akêŋ pôŋ atu. Ma lam ti ŋawê atu 7 sêlhac pôŋ ŋa-ndö-ŋga. Lam 7 dinaŋ Anötö ndê ŋalau 7. Ma yêc pôŋ dau ŋa-ndö-ŋga aö galic gêŋ ŋawasi atu poc gitôm bugictoŋ, ma ŋawa gitôm glas.
Ma aö galic aŋela atu hale sêlhac sêŋgihi pôŋ atu. Ŋac sem gêŋ tali ŋatô aŋgô, ma tandô daêsam sêyêc ŋac ŋabapo ti ŋadômbwê. Aŋela hale dinaŋ aŋgô andô bocdec. Aŋela ŋamata-ŋga ndê aŋgô gitôm layon, tilu-ŋga gitôm makao, titö-ŋga gitôm ŋamalac, ma aŋela tihale-ŋga ndê aŋgô gitôm macmpoŋ naŋ hu mbo lôlôc. Ŋac tigeŋ-tigeŋ si ŋamakê 6, ma tandô daêsam sem ŋac ahuc, yêc ŋamakê ŋapu-ŋga whiŋ. Ma ŋac sêmpiŋ Anötö ma sêsôm, “O Pômdau Anötö, Ŋaŋga Ŋadau, am dabuŋ, dabuŋ, ma dabuŋ eŋ. Am mbo têŋ ŋamata-ŋga, kwahic dec am mbo, ma tiŋambu am oc mbu mweŋ.” Ŋalêŋ dinaŋ ŋac sêmpiŋ iŋ acsalô ma ôbwêc hoŋ, sêŋwhaŋ dau dom.
Têm bocke naŋ aŋela hale dinaŋ sêsôm yom dinaŋ sêmpiŋ iŋ naŋ ndöc pôŋ atu ma mbo tali ŋapaŋ, ma sem daŋge iŋ ti sêtoc iŋ ndê waê sa, goc 10 lau bata 24 sêhu dau sêsip nom ma sêpôŋ haduc têŋ iŋ. Ma sêkêŋ ŋac si sanem sêyêc pôŋ atu ndö-ŋga, ma sêsôm yom bocdec bu, 11 “O Pômdau yac mba Anötö. Am gêŋ hoŋ ŋadau. Am kêmasaŋ gêŋ hoŋ ma kêŋ gêŋ hoŋ sêmbo tali, tôm am daôm tac whiŋ. Tu dinaŋ-ŋga dec am ŋayham kêlêc, ma gic waê bu yac ampiŋ am ti apo nem waêm sa, ma atoc am sa tu am nem ŋawasi ti ŋaclai atu-ŋga.”