3
Mêtê sac oc tôm dom bu nem ŋandô ŋayham
Bocdinaŋ lau Israel-ŋga sêtap mwasiŋ bocke sa tu sêti lau Israel-ŋga, naŋ hôc gêlêc lau ŋatô si mwasiŋ su? Ma ŋac si pwac sêsê ŋamlic ŋatô su-ŋga oc nem ŋac sa ŋalêŋ bocke? Aŋgô! Lau Israel-ŋga sêtap mwasiŋ tidau-tidau sa. Gêŋ ŋamata-ŋga ŋac lau dau dinaŋ Anötö kêŋ iŋ ndê yom sip ŋac apai amba.
Magoc lau Israel-ŋga ŋatô bu sêkêŋ whiŋ Anötö dom, dec mac gauc gêm bocke? Tu ŋac si sêkêŋ whiŋ dom-ŋga, dec Anötö oc hu yom naŋ iŋ gic bata su, naŋ siŋ, me? Mba andô! Tôm bu ŋamalac hoŋ sêti lau sêŋsau tasaŋ-ŋga, magoc Anötö oc tôm dom bu seŋ yom daŋ naŋ iŋ kêmatiŋ tidôŋ, naŋ su. Tôm yom naŋ sêto yêc, naŋ sôm:
Yom hoŋ naŋ am sôm, naŋ oc sêlic bu yom ŋandô eŋ.
Ma lau bu sêŋsahê am, dec oc tôm dom bu sêtap am nem giso daŋ sa. [BW 51:4]
Lau ŋatô gauc gêm gauc ŋambwa ma sêsôm yom bocdec bu, “Yac neŋ lêŋ sac-ŋga tôc Anötö ndê lêŋ gitêŋ asê yêc awê, dec tu sake-ŋga iŋ atac ŋandê têŋ yac? Iŋ bu kêŋ ŋagêyô têŋ yac, dec oc solop dom.” Gauc dinaŋ iŋ so sambuc! Bu bocdinaŋ, goc Anötö oc êmatôc lau nom-ŋga ŋalêŋ nde? Ma lau ŋatô sêsôm, “Aneŋ yom tasaŋ tôc Anötö ndê yom ŋandô asê tiawê e lau sêhoc iŋ ndê waê asê ŋapaŋ. Bocdinaŋ tu sake-ŋga iŋ gêlic aö gitôm ŋgac sac daŋ ma kic aneŋ yom bu watap matôc sa?” Oyaê, aŋgô su naŋ! Yom bu bocdinaŋ, dec gitôm bu dasôm, “Yac dakôm sac tu bu sac nem ŋandô ŋayham-ŋga.” Magoc bocdinaŋ dom. Lau ŋatô sêŋsau ma sêŋgôliŋ yom pi yac lau aposel ma sêsôm bu yom ŋalhô dinaŋ sa yac whaŋsuŋ. Oc sêtap ŋagêyô sac sa tu ŋac si yom tasaŋ dinaŋ-ŋga.
Ŋamalac gitêŋ daŋ mbo dom
Bocke, yac lau Israel-ŋga mba lêŋ naŋ asa ambo Anötö aŋgô-ŋga, naŋ hôc gêlêc lau ŋatô si su, me? Mba andô! Tôm yac asôm su bocdec bu, lau Israel-ŋga ma lau apa hoŋ sêmbo sac ŋa-ŋaclai ŋapu. 10 Tôm yom naŋ sêto yêc naŋ sôm:
Ŋamalac gitêŋ daŋ mbo dom andô. 11 Ma ŋamalac daŋ kêyalê Anötö, me kôm mwasac tu bu ti iŋ ndê gêŋ-ŋga lec dom. 12 Lau hoŋ sêpuc dômbwê Anötö e sêti gêŋ ŋapopoc-ŋga. Ŋamalac gitêŋ daŋ mbo dom. Mba andô! [BW 14:1-3; 53:1-3; Ekl 7:20]
13 Ŋac si whasuŋ sac sambuc, gitôm gêŋ batê naŋ sêŋsuhuŋ si dom, ma ŋasu pôm gameŋ kwi. Ma ŋac lau sêsôm yom tasaŋ-ŋga. Yom naŋ sa ŋac tôkwa, naŋ gitôm mboc ŋamalic sac. [BW 5:9; 140:3]
14 Ŋac sêpucbo lau ŋawahô, ma yom ŋamakic gêm ŋac si whasuŋ ahuc. [BW 10:7]
15 Ŋac lau hôp-hôp tu sêkêc dac siŋ-ŋga. 16 Ma gameŋ bocke naŋ sêmbo, naŋ sêkôm tisac ma sêkêŋ ŋawapac têŋ lau. 17 Ŋac sêŋyalê lêŋ yom malô-ŋga dom. [Ais 59:7-8]
18 Ma ŋac sêtöc Anötö daŋ dom. [BW 36:1]
19 Yac taŋyalê bu Moses ndê yomsu hoŋ hêganôŋ lau naŋ sêmbo yomsu dau ŋapu. Tu dinaŋ-ŋga lau hoŋ si yom mba, ma ŋac hoŋ sic waê bu sêtap Anötö ndê matôc sa. 20 B ocdinaŋ ŋamalac daŋ mbo dom, naŋ tôm bu êmasaŋ yomsu sambob ŋapep e Anötö lic iŋ bu ŋamalac gitêŋ. Mba! Magoc Moses ndê yomsu tôc yac neŋ sac asê têŋ yac.
Yac dati lau gitêŋ tu yac neŋ dakêŋ whiŋ-ŋga
21 Kwahic dec Anötö tôc lêŋ dati lau gitêŋ-ŋga asê, naŋ ŋahu sip yomsu dom. Moses ti lau propet sêto yom pi lêŋ dau muŋ su. 22 Lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu Kilisi, naŋ sêtap lêŋ dau sa su, ma Anötö gêlic ŋac bu lau gitêŋ. Lêŋ tigeŋ dinaŋ gic waê lau Israel-ŋga ti lau sambob. 23 Ŋahu bu yac hoŋ yac lau dakôm sac-ŋga, ma tu yac neŋ sac-ŋga, dec gitôm dom bu datigasuc Anötö ti iŋ ndê ŋawasi atu. 24 Magoc yac hoŋ datôm bu dati lau gitêŋ tu gweleŋ naŋ Yisu Kilisi kôm tu nem yac si-ŋga. Anötö kêmasaŋ lêŋ dinaŋ bu êmwasiŋ yac ŋambwa eŋ. 25 Iŋ kêŋ Yisu gitôm da bu hôc ŋandê ô yac neŋ sac ŋagêyô, ma dakêŋ whiŋ bu dac naŋ iŋ kêc siŋ, naŋ hê wamba yac su têŋ Anötö. Ŋalêŋ dinaŋ iŋ tôc asê bu iŋ Anötö gitêŋ. Bu iŋ gêlic sac gitôm gêŋ ŋambwa dom, magoc lau naŋ sêkôm sac muŋ-ŋga, naŋ iŋ hê ŋac si yom dôŋ. Ma iŋ kôc ndê ŋalôm dôŋ 26 e iŋ kêŋ lau hoŋ si sac ŋagêyô pi Yisu. Bocdinaŋ kwahic dec Anötö tôc asê bu iŋ dau iŋ gitêŋ, ma iŋ kêmasaŋ lêŋ bu sam lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu, naŋ bu lau gitêŋ.
27 Bocdinaŋ ŋamalac daŋ gitôm dom bu toc dau sa. Ŋahu bu Anötö oc lic ŋamalac daŋ bu ŋamalac gitêŋ tu lêŋ yomsu-ŋga dom, magoc tu lêŋ dakêŋ whiŋ Yisu-ŋga. 28 Mêtê naŋ yac ahoc asê, naŋ sôm bu yac dati lau gitêŋ tu yac neŋ dakêŋ whiŋ-ŋga, ma tu yac neŋ sakiŋ taŋkuc yomsu-ŋga dom. 29 Bocke? Anötö iŋ lau Israel-ŋga tawasê si Anötö, me? Mba! Iŋ lau Israel-ŋga si Anötö, ma lau gameŋ apa-ŋga si Anötö bocdinaŋ. 30 Bu Anötö tigeŋ dê mbo, naŋ sam lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu bu lau gitêŋ, lau naŋ sêŋkuc pwac sêsê ŋamlic ŋatô-ŋga, ma lau naŋ sêŋkuc pwac dau dom bocdinaŋ. 31 Magoc mac gauc gêm bocke? Yac asôm yom pi lêŋ dakêŋ whiŋ-ŋga tu bu aseŋ Moses ndê yomsu su-ŋga, me? Aö wasôm têŋ mac, mba andô! Yac apuc yomsu dau dôŋ.