16
Pol kêŋ acsalô têŋ iŋ ndê silip naŋ sêmbo malac Rom
Yac neŋ lhuŋwê kêŋ whiŋ Yisu-ŋga daŋ gêm akiŋ gôlôwac dabuŋ yêc malac Kenkria, naŋ ndê ŋaê Pibi. Aö bu wawhê iŋ sa têŋ mac bu iŋ awhê ŋayham. Iŋ gêm lau daêsam sa, ma gêm aö sa whiŋ, ma bocdinaŋ dec wandac mac bu akôc iŋ sa tu Pômdau ndê ŋaê-ŋga, aŋkuc Anötö ndê lau dabuŋ si lêŋ solop. Ma anem iŋ sa tu gêŋ bocke naŋ pônda dau-ŋga.
Akêŋ aneŋ acsalô ŋayham têŋ Prisila lu Akwila, awhê lu ŋgac naŋ sêkôm gweleŋ sem akiŋ Yisu Kilisi-ŋga sêmbo malac Rom, tôm aö gakôm gambo gameŋ dindec. Muŋ-ŋga iŋlu sêkêŋ dau sambuc tu sênem aö sa-ŋga, ma sêhêgo dau bu sêmbac ndu tu aö-ŋga dom. Tu dinaŋ-ŋga aö bu wanem daŋge iŋlu, ma gôlôwac dabuŋ hoŋ yêc lau apa si gameŋ, naŋ sem daŋge iŋlu sêwhiŋ. Ma wandac mac bu akêŋ acsalô têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ naŋ sêkac dau sa bu sêlic om yêc iŋlu si andu, naŋ sêwhiŋ. Ma akêŋ aneŋ acsalô têŋ Epenetus, aneŋ ŋamalac atac whiŋ-ŋga, naŋ ti ŋgac ŋamata-ŋga bu kêŋ whiŋ Yisu yêc gameŋ Esia-ŋga. Asôm aneŋ acsalô têŋ Maria naŋ kôm gweleŋ atu tu nem mac sa-ŋga. Ma akêŋ acsalô têŋ Andronikus lu Junias, naŋ yac asa akêŋ abaŋ tigeŋ, ma muŋ-ŋga andöc gapoc-walô awhiŋ dauŋ. Iŋlu awhê lu ŋgac tiwaê yêc aposel si toŋ ŋalôm. Ma iŋlu sêkêŋ whiŋ Kilisi sêmuŋ aö.
Asôm acsalô têŋ Ampliatus, ŋgac kêŋ whiŋ Pômdau-ŋga naŋ aö atac whiŋ kêlêc. Ma asôm acsalô têŋ Urbanus, naŋ alu am akiŋ Kilisi awhiŋ dauŋ, ma têŋ Stakis aneŋ ŋgac tac whiŋ-ŋga daŋ. 10 Ma têŋ Apeles naŋ hôc ŋawapac daêsam tu Kilisi-ŋga, magoc kalhac ŋaŋga ma hu ndê kêŋ whiŋ siŋ dom. Ma akôm acsalô têŋ lau hoŋ naŋ sêmbo Aristobalus ndê andu, 11 ma têŋ Herodion, aneŋ ŋatô daŋ. Ma têŋ lau naŋ sêmbo Nasisus ndê andu, naŋ sêkêŋ whiŋ Pômdau. 12 Ma akôm acsalô têŋ Tripena lu Triposa, awhê lu naŋ sem gweleŋ ŋaŋga tu Pômdau-ŋga. Ma têŋ Pesis, awhê naŋ aö atac whiŋ kêlêc, naŋ kôm gweleŋ ŋaŋga tu Pômdau-ŋga whiŋ. 13 Akôm acsalô têŋ Rupas naŋ Pômdau kêyaliŋ iŋ sa, ma têŋ iŋ dinda naŋ yob aö gitôm aneŋ dinaŋ solop. 14 Ma asôm acsalô têŋ Asiŋkretus, Plegon, Hemes, Patrobas, Hemas ma asidôwai naŋ sêmbo sêwhiŋ ŋac. 15 Ma têŋ Pilologus, Julia, Nereus lu lhuwê, ma Olimpas ti lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ naŋ sêmbo sêwhiŋ ŋac. 16 Akam daôm* Yêc iŋ ndê bapia, Pol to yom ma sôm têŋ lau Rom-ŋga bu sêŋgutô dau ŋa lêŋ dabuŋ. Mêtê dau bu tôc asê bu ŋac hoŋ sêmbo ti ŋalôm tigeŋ ma atac whiŋ dau. Alic yom kaiŋ tigeŋ yêc bapia ŋatô - 1 Kor 16:20; 2 Kor 13:12; 1 Tes 5:26; ma 1 Pit 5:14. Mêtê dau kêkuc lau Israel-ŋga si gêbôm, magoc lau Papua Niugini-ŋga si mêtê naŋ êlêmê sêkôm, naŋ sêkam dau. aŋkuc Anötö ndê lau dabuŋ si lêŋ. Kilisi ndê gôlôwac dabuŋ toŋ tigeŋ-tigeŋ yêc gameŋ dindec, naŋ sêkêŋ si acsalô ŋayham têŋ mac sêwhiŋ.
Pol puc lau Rom-ŋga dôŋ bu sêlhac ŋaŋga
17 O asidôwai, aö wateŋ mac bu ayob daôm têŋ lau naŋ si mêtê kôm lau sêwhê dau kôc-kôc, ma sêsôm yom naŋ so yom ŋandô naŋ mac akôc sa su, bu ŋac si yom dau kôm lau si sêkêŋ whiŋ tisac. Andic ahê lau kaiŋ dinaŋ. 18 Bu ŋac sem akiŋ yac neŋ Pômdau Kilisi dom, magoc sêkôm tu dau-ŋga. Ŋac sêmbac-sêmbac yom lau, ma sêsôm yom ŋayham-ŋayham bu sêŋsau lau gauc babalê, naŋ sêtôm dom bu sêŋyalê yom ŋahu.
19 Lau hoŋ sêŋgô ŋawaê bu mac daŋam wambu Kilisi ndê yom, ma bocdinaŋ aö atac ŋayham atu tu mac-ŋga. Magoc aö wanem la mac, bu ati lau ti gauc tu lêŋ ŋayham-ŋga, ma andic ahê mêtê sac hoŋ. 20 Anötö Yom Malô Ŋadau ŋasawa sauŋ oc ku Sadaŋ dulu, ma kêŋ iŋ sôc mac gahim ŋapu. Yac neŋ Pômdau Yisu ndê mwasiŋ têŋ mac.
Lau ŋatô sêkêŋ si acsalô têŋ lau Rom-ŋga
21 Timoti, naŋ kôm gweleŋ whiŋ aö, naŋ kêŋ ndê acsalô ŋayham têŋ mac. Ma Lusias, Jason ma Sosipata, lau naŋ yac asa yêc abuŋ tigeŋ, naŋ sêwhiŋ. 22 (Ma aö Tetius, naŋ gato Pol ndê yom sip bapia dindec, naŋ wasôm acsalô têŋ mac tu Pômdau-ŋga.) 23 Ma Gaius, naŋ kôc aö Pol ti lau sêkêŋ whiŋ-ŋga malac dindec-ŋga sa, ma kêŋ ndê andu ti yac mba gameŋ akac sa ambo-ŋga, naŋ kôm ndê acsalô têŋ mac whiŋ. Ma Erastas, ŋgac naŋ yob malac dindec si ganom mone-ŋga, lu yac mba asidôwa Kwatus, sêkôm si acsalô têŋ mac bocdinaŋ. [ 24 Yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi ndê mwasiŋ têŋ mac hoŋ. Yomandô.]
Pol teŋ mbec êmpiŋ Anötö-ŋga
25 Tampiŋ Anötö dandic ŋawaê. Bu ŋawaê ŋayham naŋ aö gahoc asê, ma mêtê naŋ sem pi Yisu Kilisi, naŋ Anötö gitôm bu puŋ dôŋ yêc mac nem ŋalôm e kôm mac akêŋ whiŋ ma alhac ŋaŋga. Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga yêc siŋ dau ŋasawa baliŋ su. 26 Propet akwa sêto yom pi lêŋ dau muŋ su, ma kwahic dec Anötö naŋ mbo titêm-titêm, naŋ gic atu lau bu sêhoc yom dau asê tiawê, e lau nom-ŋga sambob sêkêŋ whiŋ, ma daŋga wambu iŋ. 27 Dahoc Anötö tigeŋ, gauc ti gauc Ŋahu, naŋ ndê waê sa tôm têm hoŋ, tu Yisu Kilisi-ŋga. Yomandô.

*16:16 Yêc iŋ ndê bapia, Pol to yom ma sôm têŋ lau Rom-ŋga bu sêŋgutô dau ŋa lêŋ dabuŋ. Mêtê dau bu tôc asê bu ŋac hoŋ sêmbo ti ŋalôm tigeŋ ma atac whiŋ dau. Alic yom kaiŋ tigeŋ yêc bapia ŋatô - 1 Kor 16:20; 2 Kor 13:12; 1 Tes 5:26; ma 1 Pit 5:14. Mêtê dau kêkuc lau Israel-ŋga si gêbôm, magoc lau Papua Niugini-ŋga si mêtê naŋ êlêmê sêkôm, naŋ sêkam dau.