KƆRINTIDEENƆ TAKADA KAAKU
Kↄrinti sↄsi gbɛ̃nↄ kↄ̃kɛ̃kɛ̃kↄ̃ana 1:1-4:21
Kↄrinti sↄsi gbɛ̃nↄ durunkɛna 5:1-7:40
Wàgↄ̃ kú kↄ̃n làakario gↄ̃na ń zĩndanɛ yã musu 8:1-11:1
Dↄnzikɛna 11:2-14:40
Gɛ̀nↄ fɛɛna 15:1-15:58
Pↄlu ìkpammana 16:1-16:24
1
Pↄlu ìkpana Kↄrintideenↄa
Mamↄma Pↄlu kɛ̀ Luda ma sisi à ma sɛ lán à yezi nà, ma gↄ̃ Kirisi Yesu zĩ̀ri ũ. Mapi kↄ̃n wa gbɛ̃ndo Sↄsↄtɛnɛo, wámbe wa takada kɛ̀ kɛ̃̀ sↄsi kɛ̀ kú Kↄrintinɛ. Luda a sisi a gbɛ̃nↄ ũ, a kuuna adona Kirisi Yesu guu lɛdo kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ wa Dii Yesu Kirisi pì sisii gu píngianↄo, mↄwa kɛ̀ wa Dii dↄ̃nkↄ̃nↄ. Luda wa De kↄ̃n Dii Yesu Kirisio gbɛ̃kɛɛ kɛare, à a gba aafia.
Mɛɛ̀gↄ̃ Luda sáabu kɛɛ gurↄ sãnda píngi a yã musu gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ à kɛ̀are a kuuna Kirisi Yesu guu yãnzi. Kuuna à guu pↄ́ píngi kàaraare, yã'ona píngi kↄ̃n dↄ̃na píngio, zaakɛ wa Kirisi yã'onaaree kãsãa pɛ̀ɛ a guu, ben Luda Nini gba kee e kɛ̃sãawaro, gurↄↄ kɛ̀ a wɛ́ɛ dↄ wa Dii Yesu Kirisi a zĩnda ↄdↄanazi. Wa Dii Yesu Kirisi é tó à zɛ gbãa ai gurↄ lɛ́ ká, lɛ àgↄ̃ kuu taari sai à mↄ́gurↄ. Luda náanɛ vĩ. Àmbe à a sisi, a gↄ̃ kↄ̃ gbɛ̃ ũ kↄ̃n à Nɛ́ Yesu Kirisi wa Diio.
Kↄrinti sↄsi gbɛ̃nↄ kɛ̃kɛ̃kↄ̃ana
10 Ma gbɛ̃nↄ, ma naare wa Dii Yesu Kirisizi, àgↄ̃ lɛ́dolɛ vĩ kↄ̃o a píngi, lɛ kɛ̃kɛ̃kↄ̃ana e à yãa a tɛ́, à kↄ̃ kũ kↄ̃n laasuu dↄ̃nkↄ̃o kↄ̃n nↄ̀sɛo do. 11 Má mà Koloe bɛdeenↄ lɛ́zĩ kɛ̀ yãkete kú a tɛ́. 12 Lán má mà nàn yɛ̀: A gbɛ̃kenↄ bè, wà zɛ̀ kↄ̃n Pↄluo. Gbɛ̃kenↄ bè, wà zɛ̀ kↄ̃n Apoloo. Gbɛ̃kenↄ bè, wà zɛ̀ kↄ̃n Pitao. Gbɛ̃kenↄ bè dↄ, wà zɛ̀ kↄ̃n Kirisio. 13 Kirisi kɛ̃kɛ̃kↄ̃anan yↄ́? Wà Pↄlu pà lía a yãnzin yↄ́? A batisi kɛ̀ kↄ̃n Pↄlu tↄ́on yↄ́? 14 Ma Luda sáabu kɛ̀, kɛ̀ mɛ́ɛ a gbɛ̃ke batisi kɛro, séde Kirisipu kↄ̃n Gayusio baasiro. 15 Lán à dɛ nà lɛ gbɛ̃ke é e à be a batisi kɛ̀, a gↄ̃ ma ìba ũro. 16 Eè, ma Sɛtɛfana bɛdeenↄ batisi kɛ̀ dↄ. Beee baasiro, tó ma gbɛ̃ pãnde batisi kɛ̀, mɛ́ɛ dↄn dↄro. 17 Kirisi e ma zĩ gbɛ̃ batisikɛna yãnziro, séde à baaru nna kpana. Èe kɛ kↄ̃n yãdↄ̃ↄonlo, lɛ à gana lía tón kɛ pãro yãnzimɛ.
Kirisi nɛ́ Luda ↄ̃ndↄ̃ kↄ̃n à gbãaaomɛ
18 Kirisi gana lía nɛ́ mìsaiyãmɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe sãsãanↄnɛ. Wamↄwa kɛ̀ Ludaa e wa mì sínↄ sↄ̃, à dɛwe à gbãaa ũ. 19 À kɛ̃na Luda yãn wà bè:
Mɛ́ ↄ̃ndↄ̃rinↄ ↄ̃ndↄ̃ↄ mì dɛ,
mɛ́ wɛ́ɛzɛ̃rinↄ wɛ́ɛzɛ̃ɛ kɛ pã.
20 Ɔ̃ndↄ̃ri kú mámɛ? Takadadↄ̃ri kú mámɛ? Anduna tiaa kɛ̀ki yãpingidↄ̃ri kú mámɛ? Ludaa e anduna ↄ̃ndↄ̃ↄ diɛ mìsaiyã ũroo? 21 Luda ↄ̃ndↄ̃ↄ guu, èe tó anduna gbɛ̃nↄ a dↄ̃ kↄ̃n ń zĩnda ↄ̃ndↄ̃ↄoro. À kɛ̀nɛ à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe a náanɛ kɛɛnↄ mì sí waazi kɛ̀ wà dìɛ mìsaiyã ũu pì gãzĩ. 22 Yudanↄↄ ye dabudabuzi, Girikinↄ è ↄ̃ndↄ̃ↄ wɛtɛ. 23 Wamↄwa sↄ̃, Kirisi gana lía kpàakpaan wée kɛɛ, ben è tó Yudanↄ kpagula, bori pãndenↄ è be mìsaiyãmɛ, 24 mↄde gbɛ̃ kɛ̀ Luda ń sísi à ń sɛ́nↄ, Yudanↄ kↄ̃n Girikinↄ ń píngi, Kirisi dɛńnɛ Luda gbãaa kↄ̃n à ↄ̃ndↄ̃ↄo ũ. 25 Luda mìsaiyã pì dɛ gbɛ̃ntee ↄ̃ndↄ̃ↄla. Luda gbãasaikɛɛ pì dɛ gbɛ̃ntee gbãaala.
26 Ma gbɛ̃nↄ, à gwa dian á dɛ nà gurↄↄ kɛ̀ Luda a sisi. Danↄ kiia a paridee ↄ̃ndↄ̃ro, a paridee gbãadee ũro, a paridee kínɛ ũro. 27 Luda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ anduna mìsaidee ũunↄ sɛ̀, lɛ à wí dao ↄ̃ndↄ̃rinↄa. À gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ anduna gbãasaidee ũunↄ sɛ̀, lɛ à wí da gbãadeenↄa. 28 À gbɛ̃ kɛ̀ anduna ń díɛ kpɛɛdeenↄ ũ, kɛ̀ wè kyakańgu bensↄ̃ aↄ̃ yã ègↄ̃ kuuroonↄ sɛ̀, lɛ à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yã ègↄ̃ kuunↄ kɛ kpɛɛdeenↄ ũ, 29 lɛ gbɛ̃ke tón e à ĩa dã Luda aɛro. 30 Apinↄ sↄ̃, Ludaa tò á kú Kirisi Yesu guu, ben à gↄ̃̀ wa ↄ̃ndↄ̃ↄ ũ. Kuuna Kirisi pì guu Ludaa tò yã bↄ̀wao nna, wa kuuna adona, bensↄ̃ à wa mì sì. 31 Bee yãnzi lán à kɛ̃na Luda yãn nà, tó gbɛ̃ yezi à ĩa dã, à dã Dii yã musu.