YOHANA TAKADA KAAKU
1
Yã wɛ̃̀ndidee
Yã kɛ̀ kuu zaa káaku, kɛ̀ wa à yã mà, ben wa à è kↄ̃n wɛ́ɛo, wa à gwà, wa ↄ kɛ̀a, Yã wɛ̃̀ndidee pì baarun wée kpaaare. Wɛ̃̀ndidee pì bↄ̀ gupuraaa, wa à è, wámbe à sèedadeenↄ ũ. Wɛ̃̀ndidee pì kú De Luda kiiamɛ yã, ben à bↄ̀ à mↄ̀wazi. À baarun wée kpaaare. Yã kɛ̀ wá mà bensↄ̃ wá èn wée ooare, lɛ apinↄ se à e àgↄ̃ kúwao kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ, zaakɛ wá kuu kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ kↄ̃n De Ludaomɛ kↄ̃n à Nɛ́ Yesu Kirisi pìo. Wée yã kɛ̀nↄ ooare lɛ wa pↄnnaa e àgↄ̃ papana.
Luda nɛ́ gupuraamɛ
Baaru kɛ̀ wá mà à kiia, wée kpaaareen yɛ̀: Luda nɛ́ gupuraamɛ, gusiaa kú à kiiaro, baa féte. Tó wa bè wá kúo kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ, ben wá kú gusiaan, ɛgɛɛn wée too, wée zĩi kɛ yãpuraaaro. Tó wá kú gupuraan, lán Ludaa kú gupuraan nà, ɛ̃ndɛ̃ wá kuu kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ, à Nɛ́ Yesu aru è wa durun píngi kɛ̃wa.
Tó wa bè wá durun vĩro, wée wa zĩnda kɛkɛɛmɛ, yãpuraa kúwaro. Tó wa wa durunnↄ ò Ludanɛ, à náanɛ vĩ è yã kɛ a zɛ́a, eé wa durun pìnↄ kɛ̃wa, eé yã zaa píngi worowa. 10 Tó wa bè wée durun kɛro, wa Luda dìɛ ɛgɛdee ũmɛ, à yã kú wa swɛ̃̀ guuro.