PITA TAKADA KAAKU
1
Tãmaa kɛ̀ è ń nɛroo
Mamↄma Pita, Yesu Kirisi zĩ̀ri bé à takada kɛ̀ kɛ̃̀ Luda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ nibↄnↄ ũ anduna kɛ̀ guu, kɛ̀ aↄ̃ↄ fãakↄ̃ana bùsu kɛ̀kiinↄ guunↄnɛ: Pↄntu, Galatia, Kapadosia, Asia kↄ̃n Bitiniao. De Luda gĩakɛ à a dↄ̃, ben à a sɛ, a gↄ̃ à pↄ́ ũ kↄ̃n à Ninii gbãaao, lɛ à mì siɛ Yesu Kirisinɛ, à aru a gbãsĩ gogo. Luda gbɛ̃kɛ kↄ̃n aafiao kaaraare.
Wà Luda wa Dii Yesu Kirisi De sáabu kpá! À sùu bíta guu à wa i dufu kↄ̃n Yesu Kirisi fɛɛna gaan gbãaao, ben wá tãmaa kɛ̀ è ń nɛroo vĩ, zaakɛ túbi kɛ̀ diɛnaare ludambɛɛ pì è yakaro, è gbãsĩ kpáro, à maaa è yãaro. Luda sorumi mà, lɛ à a mì sí a náanɛ kɛ̀ ée kɛɛ yãnzi, ben èe a dãkpaa kↄ̃n a gbãaao ai à gá bↄ mìsina pìo gupuraaa gurↄ zãanↄa. Ée pↄnnaa kɛɛ kↄ̃n yã pìo, baa kɛ̀ é nawɛ̃a kɛ gĩa féte yↄ̃agwana bori sãnda píngi yãnzi. Lán wè vura maaa dↄ̃ tɛ́ guu nà, lɛn yↄ̃agwana pìnↄↄ e a ludanaanɛkɛna yↄ̃ↄ à gwa lɛ, zaakɛ a ludanaanɛkɛna pì bɛ̀ɛ vĩ dɛ vura kɛ̀ à gakui è yãala maamaa. Tó a bↄ maa, Luda é a sáabu kpá Yesu Kirisi sugurↄↄ zĩ, eé a kpe da kↄ̃n gakuio. Baa kɛ̀ ée à ero, á yezi. Baa kɛ̀ ée wɛ́ɛ siàlɛ zikiro, ée à náanɛ kɛɛ, ben ée pↄnna bíta kɛ̀ gɛ̃̀ onalaa kɛɛ, kɛ̀ ée a ludanaanɛkɛna gbɛ̀ ee a mìsina ũ yãnzi.
10 Annabinↄ gĩakɛ wà gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Luda é kɛao yã ò, aↄ̃ mìsina pì yã gwà, aↄ̃ à tàasi kɛ̀. 11 Kirisi Ninii kɛ̀ kú ń guu gĩakɛ à nawɛ̃a kɛ̀ Kirisi pì é kɛɛ òńnɛ kↄ̃n gakui kɛ̀ eé e à gbɛraao, ben aↄ̃ↄ wɛ̀tɛ wà yã pì zɛ́ dↄ̃ kↄ̃n à gurↄↄo. 12 Ben Ludaa tò aↄ̃ dↄ̃̀ kɛ̀ yã kɛ̀ aↄ̃ↄe oo pì dɛ ń gurↄ pↄ́ ũro, a pↄ́mɛ. Tia sa baarunnakparinↄ yã pì òare kↄ̃n Luda Nini kɛ̀ Luda pì zĩ̀ bↄna ludambɛɛ gbãaao. Baa malaikanↄↄ e ↄsi kaa yã pì dↄ̃nazi.
Kuuna adona
13 Beee yãnzi à a laasuu vu iin, àgↄ̃ a zĩnda kũna dↄ̃, a wɛ́ɛ gↄ̃ dↄ gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Luda é kɛare Yesu Kirisi sugurↄↄ zĩzi seka sai. 14 Lán á dɛ Luda nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄe à yã maanↄ ũ nà, àton tó dà zaaa kɛ̀ á vĩ yã a wɛ́ɛsiagurↄↄ dↄare aɛro. 15 Ludaa kú adonamɛ. Lán à a sisi à a sɛ nà, àgↄ̃ kú adona a yãkɛna píngi guu. 16 Zaakɛ wà kɛ̃̀ Luda yãn wà bè:
Àgↄ̃ kú adona,
zaakɛ má kú adonamɛ.
17 Zaakɛ Luda è yãkpaɛ kɛ kↄ̃n baadeo a yãkɛnaa ń wɛ́ɛ gwana sai, tó ée à sisii De, à vĩa kɛnɛ a nibↄkɛɛ guu kɛ̀. 18 Á dↄ̃ lán Luda a bↄ kuuna kori kɛ̀ dɛ a fɛɛakaarayã ũu guu nà. Ludaa e a bo kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à gakui è yãaoro lán vura ke kondogi bà, 19 à a bo kↄ̃n Kirisi aru gakuideeomɛ, kɛ̀ dɛ lán sãnɛ bↄ̀rↄ kɛ̀ bↄ̀gbɛ vĩro à gbãsĩ vĩroo bà. 20 Luda gĩakɛ à à dìɛ zaalɛ èe anduna káɛro, ben à bↄoare gupuraaa gurↄ zãa kɛ̀nↄ zĩ. 21 Beee yãnzin ée Luda náanɛ kɛɛzi. Luda à bↄ̀ gaan à gakui kpàa, lɛ à e à a náanɛ kɛ, a wɛ́ɛ gↄ̃ dↄzi.
22 Lán mìsiɛna yãpuraanɛ a gbãsĩ gògo nà, ben á gbɛ̃kɛɛ vĩ kↄ̃o mↄnafiki sai, àgↄ̃ yekↄ̃zi kↄ̃n nↄ̀sɛo do. 23 Luda a i dufu kↄ̃n a yã wɛ̃̀ndidee kɛ̀ ègↄ̃ kuu gbãaao. Yã pì dɛ pↄ́borii kɛ̀ è gaa ũro, pↄ́borii kɛ̀ è garoomɛ.
24 Baade píngi dɛ lán sɛ̃̀ bàmɛ,
aↄ̃ gakui dɛ lán sɛ̃̀vu bàmɛ píngi.
Sɛ̃̀ è gaga, à vú è kwɛ́,
25 mↄde Dii yã ègↄ̃ kuu gurↄ sãnda píngi.
Yã pì bé à dɛ baaru nnaa kɛ̀ wà kpàaree ũ.