SAMUƐLI TAKADA KAAKU
Samuɛli 1:1-7:17
Solu 8:1-15:35
Solu kↄ̃n Daudao 16:1-31:13
1
Ɛlɛkana kↄ̃n a gbɛ̃nↄ
Gↄ̃gbɛ̃ kee kú Rama, Ɛflaimu bùsu gusĩsĩdeen. Zufu boriimɛ, à tↄ́n Ɛlɛkana, Yeroamu nɛ́mɛ. Ɛflaimu borii kɛ̀ wè benɛ Zufu pì bé à Tohu ì, ben Tohu Ɛliu ì, ben Ɛliu Yeroamu pì ì. Ɛlɛkana nↄↄnↄ vĩ mɛ̀n plaa, à káaku tↄ́n Ana, à plaade tↄ́n Penina. Penina bé à nɛ́nↄ vĩ, Ana sↄ̃ↄ e nɛ́ iro. Wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o gↄ̃gbɛ̃ pì è bↄ a wɛ́tɛ guu à gá dↄnzi kɛ Dii Zĩ̀kpɛdenɛ zaa Silo à saa oa. Ɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃ mɛ̀n plaaanↄ Ɔfini kↄ̃n Finɛasio kú gwe Dii gbã̀gbãrinↄ ũ. Gurↄↄ kɛ̀ Ɛlɛkana saa ò, è à nↄ̀bↄ kpá a naↄ̃ Peninaa kↄ̃n à nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n à nɛ́nↄgbɛ̃nↄ ń píngi, ben è à lɛo plaaa kpá Anaa kɛ̀ à yezi yãnzi, baa kɛ̀ Dii à kɛ̀ pãaa ũ. À gↄ̃aanↄ pì sↄ̃, ègↄ̃ à faboo kɛ̀ à kuu pãaa ũ yãnzi, lɛ à à nↄ̀sɛ fɛɛnɛ. Lɛn ègↄ̃ kɛɛnɛ lɛ wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o. Tó Ana gàa Dii kpɛ́ guu, à gↄ̃aanↄ pì è à fabo, ben è ↄ́ↄ dↄ ai à fua à pↄ́ ble. Ben à zã è à lá: Ana, bↄ́ bé à n le nɛ́ɛ ↄ́ↄ dↄↄ, ben n gi pↄ́ blezii? À kɛ̀ dia n nↄ̀sɛ yàka? Má dɛnnɛ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ mɛ̀n kurilaroo?
Zĩkea kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Silo, aↄ̃ pↄ́ blè wà yã̀a, sa'ori Ɛli vɛ̃ɛna kìtaa Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ, ben Ana fɛ̀ɛ 10 kↄ̃n nↄ̀sɛyakana bítao, à wɛ́ɛ kɛ̀ Diia kↄ̃n ↄ́ↄ dↄↄo maamaa. 11 Ben à lù sɛ̀ Diinɛ à bè: Dii Zĩ̀kpɛde, ǹ tó mamↄma n zↄ̀bleri yã dↄngu! Ǹ ma wɛ̃nda gwa! Tó ma yã e sãnguro, bensↄ̃ n ma gba nɛ́gↄ̃gbɛ̃, mɛ́ à kpámma n pↄ́ ũ ai à wɛ̃̀ndi lɛ́n, gɛ̃ɛ é na à mìa zikiro. 12 Kɛ̀ à wɛ́ɛkɛna Diia pì e yãaaro, ben Ɛli e à lɛ́ tàasi kɛɛ. 13 Ana e adua pì kɛɛ a swɛ̃̀ guu, à lɛ́ bé èe kɛɛ zúgizugi, èe yã o à bↄ̀ a lɛ́n gbɛ̃kee màro. Ɛli e daa wɛ̃ɛ e à dɛɛmɛ, 14 ben à bènɛ: Wɛ̃ɛ égↄ̃ n dɛɛ ai bↄrɛmɛ? Ǹ mì kɛ̃ wɛ̃ɛa. 15 Ben Ana wèàla à bè: Èe kɛ lɛnlo Baa! Nↄgbɛ̃ pↄsiadeen ma ũ, mɛ́ɛ wɛ̃ɛ ke í gbãa ke miro. Mɛ́ɛ ma yã'ↄ̃ammanↄ oo Diinɛmɛ. 16 Ǹton mamↄma n zↄ̀bleri diɛ nↄgbɛ̃ pãpãdee ũro. Ma nↄ̀sɛ kɛ̀ yàka kↄ̃n ma kuuna bídi guuo bé à tò mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛ gura kɛ̀ ai tia. 17 Ben Ɛli bènɛ: Ǹ tá kↄ̃n aafiao. Isarailinↄ Luda n gba pↄ́ kɛ̀ n wɛ́ɛ kɛ̀a. 18 Ben Ana bè: Ǹ tó mapi n zↄ̀bleri yã kánnɛ. Ben à tà à pↄ́ blè à uu wère.
Samuɛli ina
19 Kɛ̀ guu dↄ̀, aↄ̃ fɛ̀ɛ idɛ'idɛ aↄ̃ gàa wà dↄnzi kɛ̀ Diinɛ. Ben aↄ̃ ɛ̀ara wà tà ń bɛ wɛ́tɛ zaa Rama. Kɛ̀ Ɛlɛkana dàɛ kↄ̃n a naↄ̃ Anao, à yã dↄ̀ Diin. 20 Gurↄ beeean à nↄ̀ sì à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ, ben à tↄ́ kpànɛ Samuɛli, zaakɛ à bè: Ma à wɛ́ɛ kɛ̀ Diiamɛ.
21 Ben Ɛlɛkana fɛ̀ɛ kↄ̃n a bɛdeenↄ ń píngi, aↄ̃ ɛ̀ara wà gàa saa kɛ̀ wè o wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o o Diia, aↄ̃ lù kɛ̀ aↄ̃ↄ sɛ̀nɛ fĩa bo. 22 Mↄde Ana e gáro. À bè a zãnɛ: Tó nɛ́ pì kɛ̃̀, ben mɛ́ gá à ↄdↄa Diinɛ, eégↄ̃ kú gwe gurↄ píngi. 23 Ben à zã bènɛ: Lán à kɛ̀nnɛ maa nà ǹ kɛ. Ǹ tó ai à kɛ̃. Dii tó yã pì kɛ. Ben nↄgbɛ̃ pì a nɛ́ gwà ai à gàa à kɛ̃̀o.
24 Kɛ̀ à kɛ̃̀, ben à à sɛ̀ à gàao Dii kpɛ́n zaa Silo kↄ̃n zùsware wɛ̃̀ aagↄ̃ↄo kↄ̃n wísitio konko do kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo tùu do. Nɛ́ pì kɛ̀ gↄ̃kparɛ ũ. 25 Kɛ̀ aↄ̃ zùswaree pì kòto kpà, ben aↄ̃ gàa kↄ̃n nɛ́ pìo Ɛli kiia. 26 Ben Ana bènɛ: Baa, ǹ gaafaa kɛmɛ! Kↄ̃n n kuunao mámbe nↄgbɛ̃ kɛ̀ zɛ mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛ Diia n wáa gura kɛ̀ ũ. 27 Nɛ́ kɛ̀kiin ma wɛ́ɛ kɛ̀ Diia, ben à ma gba pↄ́ kɛ̀ má gbèkaa pì. 28 Beee yãnzin ma mↄ à kpá Diiazi, lɛ àgↄ̃ kuu à pↄ́ ũ ai a wɛ̃̀ndi lɛ́n. Ben aↄ̃ dↄnzi kɛ̀ Diinɛ gwe.